720/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 a §, 19 § 2 mom., 42 § 1 och 2 mom. och 52 § 1 mom. 4 punkten kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådana de lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), som följer:

18 a §
Existerande ämnen

Tillverkaren och importören skall lämna uppgifter om existerande ämnen enligt vad som bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen. Behöriga myndigheter som avses i artikel 13 i rådets förordning är i Finland vatten- och miljöstyrelsen och social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning utfärdas närmare stadganden om myndigheternas uppgifter och samarbetet mellan dem.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning samt meddelande av föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de varningspåskrifter som gäller kemikalier, om kemikaliernas emballage och klassificeringen av kemikalier samt miljöministeriet vid behov om verkställigheten av den i 18 a § nämnda förordningen samt Europeiska gemenskapernas med stöd därav givna bestämmelser.


42 §
Anmälningsförfarande

Den som exporterar kemikalier som avses i denna lag skall lämna uppgifter om anmälningspliktiga kemikalier enligt vad som bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier. Ansvarig myndighet som avses i artikel 3 i rådets förordning är i Finland vatten- och miljöstyrelsen. Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av den förordning som nämns ovan samt Europeiska gemenskapernas med stöd därav givna bestämmelser.

Den som till export överlåter kemikalier, om vilka inte skall lämnas uppgifter enligt 1 mom. och vars hantering upphört i syfte att skydda hälsan eller miljön eller vars hantering är förbjuden eller strängt reglerad, är skyldig att anmäla exporten till vatten- och miljöstyrelsen. Genom förordning anges vilka kemikalier anmälningsförfarandet gäller.


52 §
Straff

Den som


4) försummar den anmälningsskyldighet som stadgas i 42 § 2 mom. eller skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier eller bryter mot bestämmelserna enligt artikel 7 om förpackning och märkning av kemikalier eller ett beslut av destinationslandet enligt artikel 5 och bilaga II i förordningen,

skall för kemikalieförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 113/94
MiUB 6/94
Gemensamma EES-kommittns beslut 21.3.1994 nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) nr 2455/92

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.