704/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av 32 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 32 § 1-3 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66), dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 3 mom. i lag av den 26 juni 1981 (486/81) och 2 mom. i lag av den 5 december 1969 (747/69), som följer:

32 §

Ändring i en myndighets beslut som gäller skyldighet att betala motorfordonsskatt eller beloppet av skatten söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då skatten betalades eller hade bort betalts.

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 198 § mervärdesskattelagen.

Besvär anförs på statens vägnar av statsombudet vid Nylands länsskatteverk. När tullombuden vid distriktstullkamrarna anför besvär på statens vägnar i ärenden som avses nedan i 34 § 2 mom. tillämpas 48-50 §§ tullagen.Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandet i 32 § 2 mom. tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft. Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när denna lag träder i kraft överförs för att avgöras av länsrätten i Nylands län.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.