692/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 22 januari 1971 (55/71),

ändras 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 22 januari 1971, samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Besvär i utnämningsärenden handläggs av statsrådet. Statsrådet handlägger likaså besvär i ärenden som enligt lag har underställts statsrådet.

8 §

Högsta förvaltningsdomstolen kan med tre medlemmar handlägga och avgöra

1) ett ärende som gäller beviljande av besvärstillstånd med undantag för vattenärenden,

2) ett ärende som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet, samt

3) ett ärende i vilket besvär eller en ansökan har återtagits eller i vilket det är fråga om huruvida ändring har sökts inom utsatt tid eller med iakttagande av stadgad form.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994. Lagens 4 § träder dock i kraft den 1 december 1994 och 3 § 2 mom. upphävs samma dag.

Lagen tillämpas även på ärenden som är anhängiga i högsta förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.