683/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 juli 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om vissa främmande ämnen i livsmedel och bilagorna till beslutet

Handels- och industriministeriet har

upphävt i sitt beslut den 24 augusti 1990 om vissa främmande ämnen i livsmedel (756/90), sådant det lyder ändrat genom beslut av den 11 februari 1993 (169/93), 5, 6 och 7 §§ och fotnoterna 1-8 i bilaga 1 punkt 1 samt de punkter i bilaga 1 punkt 1 som gäller oberedd spannmål och te, de punkter i bilaga 1 punkt 2 som gäller kvicksilver och histamin i rovfisk och annan fisk och de punkter i bilaga 1 punkt 2 som gäller ägg,

ändrat 2 § 2 mom. och de punkter i bilaga 1 punkt 1 som gäller acefat, atrazin, bromofosetyl, DDT, deltametrin, diklorprop, dinoseb, dioxation, ditiokarbamater, endrin, etylendibromid, etylenklorhydrin, fenklorfos, fenvalerat, glyfosat, heptaklor, imazalil, iprodion, kaptafol, karbendazim, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, klortalonil, maleinhydrazid, metamidofos, metylbromid, parakvat, permetrin, procymidon, 2,4,5-T och vinklozolin samt de punkter i bilaga 2 som gäller oliver, frön av oljehaltiga växter och oberedd spannmål samt

fogat till bilaga 1 punkt 1 punkter som gäller amitrol, cypermetrin, binapakryl, TEPP och toxafen, en ny punkt 3 som gäller högsta halter i te, en ny punkt 4 som gäller högsta halter i spannmål, en ny punkt 5 som gäller högsta halter i ägg samt en ny punkt 6 som gäller högsta halter av kvicksilver, histamin och vissa marina biotoxiner i fisk och vissa fiskeriprodukter, som följer:

2 §

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan de högsta halter tillämpas som anges i EG-rådets direktiv om högsta halter av bekämpningsmedel i frukter, grönsaker, spannmål och ägg 76/895/EEG, 86/362/EEG och 86/363/EEG, sådana dessa halter är senast ändrade genom direktiven 93/57/EEG och 93/58/EEG.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärdsgränserna enligt 7 § kan dock fortfarande tillämpas till den 1 april 1995, till den del som inga högsta halter har angivits i Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Bilaga II till EES-avtalet, punkt XII: rådets direktiv:67/427/EEG,76/621/EEG,76/895/EEG,80/428/EEG,81/36/EEG,82/528/EEG,86/362/EEG,88/298/EEG,89/186/EEG,90/642/EEG och bilaga I, punkt 24 rådets direktiv 91/493/EEG och punkt 25 rådets direktiv 91/492/EEG samt tilläggsprotokollet till EES-avtalet: rådets direktiv 93/57/EEG och 93/58/EEG samt kommissionens beslut 93/351/EEG

helsingfors den 25 juli 1994

Minister
Pertti Salolainen

Generalsekreterare
Vesa Tuomaala

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.