666/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Förordning om tillståndspliktig persontrafik på väg

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 8 och 29 §§ lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91), sådana de lyder i lag av den 15 juli 1994 (662/94):

1 §
Lokala tillståndsmyndigheter

Tillstånd för linjetrafik som bedrivs enbart i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kemi, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Nyslott, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Varkaus, Vasa, Villmanstrand eller Åbo beviljas av den kommunala myndigheten.

2 §
Samarbete mellan tillståndsmyndigheterna och dem som skaffar köptrafiktjänster

För samordning av trafikbehoven och trafiktjänsterna och för utnyttjande av kollektivtrafiken skall tillståndsmyndigheterna och de som skaffar köptrafiktjänster i sin verksamhet beakta andra trafikregleringsprojekt i regionen, området eller vägriktningen. Detta kan ske genom att utlåtanden och andra utredningar begärs samt genom att former för kontinuerligt samarbete skapas och utvecklas.

3 §
Företagarkurs i busstrafik

Den företagarkurs som är en förutsättning för beviljande av kollektivtrafiktillstånd omfattar minst 160 undervisningstimmar.

Åtminstone följande ämnesblock skall ingå i undervisningen och slutförhöret:

1) lagstiftningen om bedrivande av nationell och internationell persontrafik samt internationella avtal om bedrivande av persontrafik,

2) transportavtal,

3) lagstiftning i anslutning till grundandet av företag samt beskattning, försäkringar och bestämmelser om idkande av näring,

4) arbets- och sociallagstiftning,

5) företagsekonomi, prissättning och bokföring,

6) företagsledning, marknadsföring, kvalitet och kundservice,

7) trafikplanering,

8) tekniska bestämmelser om fordon samt bruket av fordon, med beaktande av kraven på miljöskydd,

9) trafiksäkerhet samt

10) praxis vid gränsöverskridning och de viktigaste trafikreglerna i staterna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och Europeiska Unionen (EU).

Läroanstalten utfärdar ett intyg över företagarkursen och godkänt slutförhör.

4 §
Företagarkurs i taxitrafik

Den företagarkurs som är en förutsättning för beviljande av taxitillstånd omfattar minst 120 timmar.

I undervisningen och slutförhöret skall i tillämpliga delar ingå de ämnesblock som nämns i 3 §.

Läroanstalten utfärdar ett intyg över företagarkursen och godkänt slutförhör.

5 §
Praktisk erfarenhet av busstrafik

Som sådan praktisk erfarenhet som ingår i det krav på yrkesskicklighet som är en förutsättning för beviljande av kollektivtrafiktillstånd betraktas

1) praktik under ledning och övervakning av en läroanstalt som ger företagarutbildning för busstrafik eller

2) annan praktisk erfarenhet som godkänns av en sådan läroanstalt.

Praktiken skall pågå minst sex månader. Den skall höra samman med persontrafik med buss, vara mångsidig och omfatta åtminstone trafikadministration och -ekonomi.

Annan praktisk erfarenhet skall godkännas, om personen har

1) varit busschaufför på heltid i minst fem år,

2) bedrivit tillståndspliktig persontrafik med personbil eller ambulans i minst fem år,

3) minst ett år verkat i ledande ställning eller innehaft förmannauppgifter i ett företag som bedriver persontrafik, t.ex. som körningsorganisatör, trafikchef eller motsvarande, eller

4) avlagt examen på minst institutsnivå inom området för handel, administration eller transport, samt verkat i ledande ställning eller innehaft förmannauppgifter inom persontrafiken under minst tre månader.

Läroanstalten utfärdar ett intyg över praktisk erfarenhet.

6 §
Ledningsgrupper för yrkesskicklighet

Trafikministeriet tillsätter ledningsgrupper för yrkesskickligheten inom busstrafiken och taxitrafiken, till vilka skall höra representanter för trafikministeriet, de läroanstalter som ger utbildningen, transportorganisationer samt länsstyrelserna. Dessutom skall till ledningsgrupperna utses åtminstone en sådan person som kan anses speciellt representera dem som använder tjänsterna.

Ledningsgruppernas uppgift är att följa företagarutbildningen och de omständigheter som har samband med förvärvet av den praktiska erfarenhet som är en förutsättning för beviljande av tillstånd samt att ta initiativ till utvecklande av dessa.

7 §
Solvens

Den som ansöker om kollektivtrafiktillstånd anses ha tillräckliga ekonomiska resurser att starta ett företag och att på ett ändamålsenligt sätt sköta trafiken, om han har till sitt förfogande ett kapital eller en reservfond, som uppgår till 100 000 mark per buss för de två första bussarna som används i tillståndspliktig persontrafik och minst 30 000 mark för de därpå följande bussarna. Om en buss har högst 22 passagerarplatser är beloppet 30 000 mark per buss.

Vid utredning av beloppet av det disponibla kapitalet eller reservfonden skall beaktas

1) företagets årsbokslut,

2) företagets disponibla medel, inräknat likvida medel på bankkonton, möjligheten till överdrag och lånemedel,

3) alla tillgångar, inklusive den egendom som företaget kan utnyttja som säkerhet,

4) kostnader, inräknat inköpskostnader eller handpenning för fordon, lokaler, möbler och anläggningar, samt

5) driftskapital.

Beloppet av det disponibla kapitalet eller reservfonden kan påvisas genom att myndigheterna tillställs

1) av bank eller försäkringsbolag utfärdat intyg eller ställd säkerhet, som också kan vara en borgensförbindelse som ställs till tillståndsmyndigheten, eller

2) ett intyg utfärdat av en revisor som har godkänts av en handelskammare eller Centralhandelskammaren.

8 §
Olika kundgruppers behov

När taxitillstånd beviljas skall olika kundgruppers behov beaktas i synnerhet så att antalet bilar som lämpar sig för handikappade är tillräckligt stort med tanke på efterfrågan.

9 §
Ledigförklarande av trafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten kan vid behov i tidningar som är allmänt spridda på orten eller på något annat lämpligt sätt uppmana alla intresserade att ansöka om trafiktillstånd antingen för bedrivande av någon exakt individualiserad trafik eller för någon trafikhelhet som uppfyller vissa kriterier i fråga om servicenivån.

10 §
Förnyande av trafiktillstånd

När ansökan om förnyande av trafiktillstånd avgörs skall förutom förutsättningarna för beviljande av tillstånd även beaktas om trafiken har bedrivits enligt tillstånden och annars som sig bör.

Om ansökan om förnyande har gjorts senast tre månader före trafiktillståndets sista giltighetsdag, får trafiken fortsättas med det tillstånd som skall förnyas tills ärendet har avgjorts.

11 §
Byte av den person som svarar för trafiken

Om den person som svarar för trafiken måste bytas på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsedd händelse, skall tillståndsmyndigheten utan dröjsmål underrättas. Om den som svarar för trafiken inte längre uppfyller de stadgade kraven, skall tillståndshavaren sedan han fått kännedom om saken omedelbart underrätta tillståndsmyndigheten.

Om en person som uppfyller de stadgade kraven på yrkesskicklighet inte i de fall som nämns i 1 mom. genast kan föreslås för detta uppdrag, skall utredningar som visar att kraven uppfylls företes så snart som möjligt, dock senast ett år efter den händelse som föranlett bytesbehovet.

12 §
Tillståndsmyndigheternas och kommunernas skyldighet att lämna uppgifter

Den myndighet som beviljar tillstånd skall sända en kopia av det linjetrafiktillstånd den beviljat eller av en ändring av ett sådant tillstånd till de länsstyrelser på vilkas område den trafik som tillståndet avser bedrivs.

Kommunerna, samkommunerna, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, länsstyrelserna och trafikministeriet skall i fråga om sådan trafik som de köper ofördröjligen lämna uppgifter om rutten, tidtabellen och den tid under vilken trafiken bedrivs till de länsstyrelser på vilkas område trafiken bedrivs.

13 §
Informationsskyldighet

Trafikidkaren skall informera allmänheten på ett effektivt sätt om trafiken, i synnerhet om när den inleds eller ändras. I fråga om köptrafik kan det i avtalet om köp av tjänster avtalas annorlunda om vem som är informationsskyldig.

14 §
Inledande av trafik

Innan innehavaren av ett taxitillstånd eller sjuktransporttillstånd inleder trafiken skall han visa upp sitt trafiktillstånd för polisen på stationsorten och uppge när trafiken inleds.

15 §
Handlingar som skall medföras i bilen under körningen

Trafiktillståndet i original skall medföras i bilen under körningen. Om trafiken bedrivs med buss, kan i bussen i stället för originaltillståndet medföras en bestyrkt kopia av kollektivtrafiktillståndet.

Den som framför ett fordon skall på anmodan uppvisa trafiktillståndet i original eller kopian av kollektivtrafiktillståndet för en polisman.

16 §
Underleverans

Innehavaren av ett trafiktillstånd kan i form av underleveranser överlåta en del av de turer som avses i hans linjetrafiktillstånd åt en person som har kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd, om inte denna rätt har begränsats med stöd av 10 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg. Ansvaret för skötseln av trafiken kvarstår hos innehavaren av linjetrafiktillståndet.

Den som bedriver köptrafik kan i form av underleveranser överlåta individualiserade körprestationer som ingår i köpavtalet åt en person som har kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd, om det i avtalet om köp av tjänster har avtalats om anlitande av underleverantör.

Den som bedriver beställningstrafik kan i form av underleverans överlåta en körning som beställts hos honom åt en person som har kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd, och den som gjort beställningen accepterar det.

17 §
Döds- och konkursbons rätt att bedriva trafik

Avlider innehavaren av ett trafiktillstånd, får dödsboet fortsätta trafiken under högst ett år. Ett villkor är att dödsboet inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser. Denne skall med undantag av kravet på yrkesskicklighet uppfylla de krav som stadgas beträffande den person som svarar för trafiken. Tillståndsmyndigheten kan på ansökan av dödsboet vid behov förlänga tidsfristen om ett år med högst sex månader.

Dödsboet behöver inte göra anmälan som nämns i 1 mom. om trafik som bedrivs med stöd av ett linjetrafiktillstånd. Dödsboet skall dock utan dröjsmål underrätta den myndighet som beviljar linjetrafiktillstånd om det vill utnyttja den rätt som nämns i 1 mom.

Om innehavaren av ett trafiktillstånd försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i tre månader, räknat från konkursens början. Konkursboet skall utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om det vill utnyttja denna rätt. De som förvaltar konkursboet ansvarar för de uppgifter som åligger den person som svarar för trafiken.

18 §
Avbrott i trafiken

Trafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd får av tvingande skäl med samtycke av polisen på stationsorten avbrytas för högst tre månader. För en längre tid eller av annat än tvingande skäl får trafiken endast avbrytas med tillståndsmyndighetens samtycke.

19 §
Förfallet trafiktillstånd

Om den som erhåller ett trafiktillstånd inte inleder trafik inom den tid som anges i tillståndet, skall tillståndet anses ha förfallit.

20 §
Övervakning av trafiken

Polisen på övervaknings- eller stationsorten skall

1) anteckna på taxitillstånd eller sjuktransporttillstånd att detta har uppvisats,

2) underrätta tillståndsmyndigheten om inledande av trafik enligt 14 § och avbrott i trafiken enligt 18 §,

3) underrätta tillståndsmyndigheten om omständigheter som den har kännedom om och som kan antas leda till återkallande av trafiktillstånd enligt 20 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg eller till förbjudande eller begränsning av trafik enligt 21 § i samma lag, samt

4) underrätta tillståndsmyndigheten om omständigheter som den har kännedom om och som kan antas visa att den som svarar för trafiken inte uppfyller de krav som ställs på honom enligt 9 eller 9 b § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994, med undantag av 4 och 8 §§ vilka träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (347/91). Förordningens 20 § är dock i kraft till den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv (74/562/EEG och 89/438/EEG)

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.