663/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) 1 § 2 mom. sådant som det är i lagen den 15 juli 1994 (662/94) samt

fogas till lagen en ny 7 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Stadgandena i 2 § 6 punkten, 3 och 4 §§, 18, 23, 23 a och 24 §§ samt 25 § 2 mom. gäller även spår-, vatten- och lufttrafik. Stadgandet i 7 b § gäller även spår- och vattentrafik.

7 b §
Behörig myndighet enligt rådets trafikpliktsförordning

Behörig myndighet i Finland enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (rådets trafikpliktsförordning) är i frågor som gäller järnvägstrafik och trafik på inre vattenvägar trafikministeriet. Behöriga myndigheter i frågor som gäller vägtrafik är trafikministeriet, länsstyrelserna, kommunerna och huvudstadsregionens samarbetsdelegation så som trafikministeriet närmare bestämmer. Trafikministeriet kan också meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av förordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

RP 87/94
TrUB 10/94
Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1191/69 och (EEG) Nr 1893/91

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.