662/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) 12, 15 och 22 §§,

ändras 1 § 2 mom., 2-4, 6, 8-11, 13, 14 och 16-21 §§, rubriken för 3 kap., 23 §, 25 § 1 och 2 mom., 27 § 2 mom., 28-29 §§ samt

fogas till lagen nya 6 a, 7 a, 9 a, 9 b och 23 a §§ som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Stadgandena i 2 § 6 punkten, 3 och 4 §§, 18, 23, 23 a och 24 §§ samt 25 § 2 mom. gäller även spår-, vatten- och lufttrafik.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillståndspliktig persontrafik sådan persontransport på väg för vilken enligt 5 § krävs trafiktillstånd,

2) linjetrafik tillståndspliktig persontrafik som är regelbunden, vars tjänster kan utnyttjas allmänt, vars rutt trafiktillståndsmyndigheten fastställer och som inte bedrivs på basis av ett köpeavtal som ingåtts med en kommun, en samkommun, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, trafikministeriet eller länsstyrelsen,

3) snabbturstrafik snabb linjetrafik där bussen stannar för att ta eller lämna av passagerare endast på de platser som fastställs i trafiktillståndet,

4) köptrafik sådan med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd bedriven persontrafik som är regelbunden, vars tjänster kan utnyttjas allmänt och som sköts på basis av ett sådant avtal om köp av tjänster som har ingåtts med en kommun, en samkommun, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, trafikministeriet eller länsstyrelsen,

5) beställningstrafik tillståndspliktig persontrafik som bedrivs endast på beställning på det sätt som beställaren bestämmer samt annan tillståndspliktig persontrafik som inte är linjetrafik eller köptrafik,

6) kollektivtrafik linjetrafik, köptrafik och annan regelbunden persontrafik vars tjänster kan utnyttjas allmänt,

7) person som svarar för trafiken en person som har föreslagits för uppdraget av en juridisk person och godkänts av tillståndsmyndigheten och som reellt och varaktigt leder företagets transportverksamhet samt företräder företaget vid kontakter till den myndighet som beviljar trafiktillstånd och övervakar trafiken, samt

8) stationsplats den plats eller ort från vilken trafiken bedrivs eller kommer att bedrivas.

3 §
Planeringsmyndigheter

Förutsättningarna för skötseln av kollektivtrafiken skall beaktas vid planläggning samt vid annan planering av markanvändningen och av trafikleder.

Trafikbehoven och trafiktjänsterna skall om möjligt alltid samordnas. När trafiken planeras har myndigheten ansvaret för att möjligheterna att använda kollektivtrafik utreds och utnyttjas.

Kommunen har till uppgift att till behövliga delar fastställa nivån på servicen i kollektivtrafiken inom sitt område. Kommunerna skall samarbeta med varandra och försöka samordna de tjänster som tillhandahålls inom olika persontrafikformer samt beakta behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, åldringar och handikappade. Om huvudstadsregionens samarbetsdelegations uppgifter vid planeringen av kollektivtrafiken stadgas dessutom särskilt.

Länsstyrelsen har till uppgift att främja kommunernas trafikplanering och skapa förutsättningar för att kommunernas samarbete skall lyckas.

Trafikministeriet har till uppgift att i synnerhet samordna de tjänster som tillhandahålls inom olika persontrafikformer samt främja sådan trafikplanering och trafikforskning som förbättrar möjligheterna att använda kollektivtrafik.

4 §
Produktion och anskaffning av kollektivtrafiktjänster

Kommunerna kan vid behov samarbeta med varandra när de producerar och anskaffar kollektivtrafiktjänster. Kommunen kan producera köptrafiktjänster även för användning inom en annan kommuns område.

Vid anskaffning av köptrafiktjänster skall gällande stadganden om offentlig upphandling iakttas.

6 §
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, en samkommun eller ett sjukhus,

2) persontransporter som hör till den kommunala social- och hälsovårdsservicen utföras:

a) med en personbil som innehas av en kommun eller en samkommun mot att en fastslagen klientavgift uppbärs hos dem som får transporttjänster, eller

b) med en personbil som innehas av en anställd hos en kommun eller en samkommun, om transporten väsentligt anknyter till den anställdes arbetsuppgifter och körersättningen uppgår till ett belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtalet, samt

3) en vårdnadshavare transportera den som han har vårdnaden om till skolan, arbetet, en vårdanstalt eller motsvarande och tillbaka, om körersättningen uppgår till högst det belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtalet.

6 a §
Trafiktillståndssystemet

Bedrivande av tillståndspliktig persontrafik är tillåten med stöd av kollektivtrafiktillstånd, linjetrafiktillstånd, taxitillstånd eller sjuktransporttillstånd.

Ett kollektivtrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva beställnings- och köptrafik med buss i hela landet med undantag för Åland.

Ett linjetrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva linjetrafik med buss.

Ett taxitillstånd berättigar innehavaren till att bedriva beställningstrafik och köptrafik med en personbil i hela landet med undantag för Åland. Som beställningstrafik får även bedrivas trafik som kompletterar buss-, spår-, vatten- eller flygtrafik och som kan utnyttjas allmänt.

De tillstånd som avses i 2-4 mom. i denna paragraf kan berättiga bedrivande av trafik med museifordon.

Ett sjuktransporttillstånd berättigar innehavaren till att bedriva sjuktransporter med en ambulans i hela landet med undantag för Åland.

7 a §
Behöriga myndigheter som avses i rådets förordningar om internationell busstrafik och cabotagetrafik

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss är i Finland trafikministeriet, som även tar emot de anmälningar som avses i artikel 2.2 i förordningen och ger de certifikat som avses i artikel 13.1. Sådana behöriga myndigheter enligt artikel 11.5 i förordningen av vilka trafikidkarna får färdblanketter är utom trafikministeriet även länsstyrelserna. Sådana behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna 14 och 15 är polisen och i de fall som gäller iakttagande av kör- och vilotider även arbetarskyddsmyndigheterna.

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2454/92 om villkoren för att transportörer skall få bedriva nationell persontransport på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande är i Finland trafikministeriet. Polisen är den kontrollmyndighet som avses i artikel 6 i förordningen.

8 §
Tillståndsmyndigheter

Kollektivtrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sin hemort.

Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen. Om linjens rutt omfattar flera än ett län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det län där den längsta sträckan av rutten finns. Linjetrafiktillstånd för trafik som överskrider länsgränsen och som helt eller delvis körs som snabbturstrafik beviljas dock av trafikministeriet. Trafikministeriet beviljar även tillstånd för linjetrafik som överskrider riksgränsen.

Genom förordning stadgas om de kommuner och samkommuner där trafiktillstånd för linjetrafik inom kommunens och samkommunens område beviljas av en kommunal myndighet eller av samkommunens myndighet. Trafiktillstånd för linjetrafik endast inom verksamhetsområdet för huvudstadsregionens samarbetsdelegation beviljas av samarbetsdelegationen, om inte beviljandet av tillstånd hör till kommunens behörighet.

Taxitillstånd och sjuktransporttillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där stationsplatsen för trafiken finns.

9 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Kollektivtrafiktillstånd skall beviljas en sökande som rår över sig själv och sin egendom, är solvent, har gott anseende, är yrkesskicklig och även i övrigt som person lämpad att bedriva persontrafik. Om en juridisk person söker tillstånd, är en förutsättning för beviljande av tillstånd att den är solvent och att den person som svarar för trafiken rår över sig själv och sin egendom och förmår fullgöra sina förpliktelser på behörigt sätt samt har gott anseende, är yrkesskicklig och även i övrigt som person lämpad att bedriva persontrafik.

En sökande skall anses solvent, om han på behörigt sätt förmår svara för sina förpliktelser och visar att han har tillräckliga ekonomiska resurser att starta ett företag och sköta trafiken på ändamålsenligt sätt.

En sökande eller den person som svarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 mom., om han:

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot stadganden och bestämmelser om arbets- eller löneförhållande, trafikidkande, iakttagande av arbets- och vilotider eller trafik- eller fordonssäkerhet.

En sökande eller den person som svarar för trafiken skall anses yrkesskicklig, om han

1) vid en av trafikministeriet godkänd läroanstalt har fullgjort en företagarkurs i busstrafik, och

2) har praktisk erfarenhet av trafikbranschen.

Fullgörande av företagarkurs skall inte krävas av den som har minst fem års fortlöpande praktisk erfarenhet i ledande uppgifter i ett företag inom persontrafiken. Han måste dock bli godkänd i kursens slutförhör.

9 a §
Förutsättningar för beviljande av linjetrafiktillstånd

Linjetrafiktillstånd kan beviljas en sökande som innehar kollektivtrafiktillstånd.

Vid beviljande av trafiktillstånd skall framför allt beaktas efterfrågan på trafiktjänster samt befintliga trafiktjänster, även köptrafik, behoven av att ordna persontrafik i kommunerna samt lönsamheten och ändamålsenligheten hos den trafik som ansökan gäller.

9 b §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd och sjuktransporttillstånd

Taxitillstånd kan beviljas en sökande som uppfyller kraven enligt 9 § 1-3 mom.

Den som ansöker om taxitillstånd och den person som svarar för trafiken skall anses yrkesskicklig, om han

1) vid en av trafikministeriet godkänd läroanstalt har slutfört en företagarkurs i taxitrafik och har praktisk erfarenhet som taxichaufför; eller

2) uppfyller kraven enligt 9 § 5 mom.

Om det bland de sökande inte finns någon som uppfyller kraven enligt 2 mom., kan tillståndet beviljas en sökande som fullgjort företagarkursen enligt 2 mom. 1 punkten.

Vid beviljande av taxitillstånd skall beaktas den totala efterfrågan inom det huvudsakliga verksamhetsområdet, olika kundkategoriers behov samt ändamålsenligheten och de ekonomiska förutsättningarna hos den företagsverksamhet som ansökan gäller.

Trafikministeriet kan i fråga om varje län fastställa maximiantalet för taxitillstånd. En förutsättning är att det inom länet förekommer kontinuerligt överutbud som innebär fara för taxiverksamheten. Trafikministeriets beslut är i kraft högst två år i taget.

Sjuktransporttillstånd kan beviljas en sökande som uppfyller kraven enligt 9 § 1-3 mom. Vid beviljande av tillstånd skall dessutom beaktas efterfrågan inom det huvudsakliga verksamhetsområdet samt ändamålsenligheten och de ekonomiska förutsättningarna hos den företagsverksamhet som ansökan gäller.

10 §
Beviljande av trafiktillstånd

Ett kollektivtrafiktillstånd är giltigt i tio år. I tillståndet skall fastställas maximiantalet bussar som används i trafiken samt övervakningsplatsen.

Ett linjetrafiktillstånd är giltigt i högst tio år. I linjetrafiktillståndet skall dessutom fastställas övervakningsplatsen, rutten, i allmänhet tidtabellen samt den tidpunkt då trafiken skall inledas. Till tillståndet kan fogas villkor som gäller behörig skötsel av trafiken samt underleveranser.

Ett taxitillstånd och ett sjuktransporttillstånd är giltigt i högst fem år. I ett taxitillstånd och ett sjuktransporttillstånd skall dessutom fastställas stationsplatsen eller stationsplatserna för trafiken samt den tidpunkt då trafiken senast skall inledas. Till tillstånden kan fogas villkor som gäller behörig skötsel av trafiken. Till ett taxitillstånd kan vid behov fogas villkor som gäller fordonen.

Trafiktillstånd för regelbunden internationell persontrafik med bussar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är i kraft högst fem år.

11 §
Taxor

Trafikministeriet kan vid behov fastställa taxitaxan, sjuktransporttaxan och den riksomfattande seriebiljettaxan för linjetrafiken.

Om en ambulans används för andra transporter än sjuktransporter får för transporten uppbäras en avgift enligt den högsta taxa som fastställts för taxibilar.

13 §
Tillståndshavarens skyldighet att bedriva trafik

Innehavaren av ett trafiktillstånd är skyldig att bedriva trafik enligt tillståndet och i övrigt på behörigt sätt.

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att på begäran utföra körningar enligt tillståndet, om inte oöverstigliga hinder eller andra giltiga skäl föreligger.

Polisen på stationsplatsen kan vid behov på förslag av innehavarna av taxitillstånd eller en sammanslutning som företräder flertalet av dem fastställa körtursordningen, som skall iakttas vid bedrivande av beställningstrafik. En tillståndshavare kan utföra en hos honom på förhand beställd körning även då ingen skyldighet därtill föreligger enligt körtursordningen.

14 §
Förbud mot vållande av olägenhet för linjetrafiken

Det är förbjudet att bedriva beställnings- eller köptrafik, om syftet är att transportera sådana passagerare som har lämpliga linjetrafikförbindelser till sitt förfogande.

Vid bedömningen av den olägenhet som vållas linjetrafiken skall beaktas dels det minskade antalet passagerare i linjetrafiken, dels restiden jämte väntetider, antalet byten, passagerarnas särskilda behov samt hur ofta de transporter som sköts i form av beställnings- eller köptrafik återkommer.

Den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd kan förstärka förbudet mot vållande av olägenhet med vite, med iakttagande av viteslagen (1113/90).

16 §
Beställningssystem och taxistationer

Om beställningar förmedlas genom en taxiradiobeställningscentral till de personbilar som bedriver taxitrafik, skall länsstyrelsen i det län där centralen är belägen underrättas om verksamheten.

Länsstyrelsen kan vid behov förbjuda beställningscentralens verksamhet, om

1) centralens verksamhet inte sköts dygnet runt, eller

2) förhandsbeställningar inte tas emot eller om

3) centralen inte har utsett en person som svarar för verksamheten.

Förbudet gäller till dess bristerna har avhjälpts.

Länsstyrelsen kan bestämma att den beställningstrafik som bedrivs med personbilar skall skötas via taxistationer. Körningarna skall inväntas på taxistationen, då en sådan finns.

17 §
Godstransport

I linje- och köptrafik får även transporteras gods. I linjetrafik får i en bils passagerarutrymmen inte transporteras annat gods än passagerarnas handbagage. I köptrafik får gods transporteras så som överenskoms med köparen.

I beställningstrafik får med en personbil transporteras lätta godsförsändelser förutsatt att detta inte utgör en olägenhet för den i tillståndet nämnda persontransportförpliktelsen.

18 §
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna trafikministeriet de uppgifter om sin ekonomi och trafik som behövs för trafikplanering, statistik och forskning. Trafikministeriet har utan hinder av sin tystnadsplikt rätt att lämna dessa uppgifter till länsstyrelserna för trafikplanering och forskning.

Skyldigheten att lämna uppgifter kan förstärkas med vite, med iakttagande av viteslagen.

19 §
Undantagsföreskrifter

Tillståndsmyndigheten kan meddela sådana föreskrifter om bedrivande av trafik som avviker från trafiktillståndet, om detta på grund av förändrade förhållanden eller av andra särskilda skäl är nödvändigt.

20 §
Återkallande av trafiktillstånd

Uppfyller innehavaren av ett trafiktillstånd inte längre villkoren för erhållande av trafiktillstånd eller bedrivs trafiken inte enligt tillståndet eller i övrigt på behörigt sätt, kan tillståndsmyndigheten återkalla trafiktillståndet helt eller för viss tid. Om den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd återkallar ett kollektivtrafiktillstånd, skall den, efter att ha hört de myndigheter som beviljar linjetrafiktillstånd, samtidigt återkalla också tillståndshavarens linjetrafiktillstånd.

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett trafiktillstånd, dock inte ett kollektivtrafiktillstånd, också om trafiken inte längre kan anses vara ändamålsenligt och lönsamt organiserad och om en omorganisering av trafiken är nödvändig med tanke på allmän fördel.

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett taxitillstånd eller ett sjuktransporttillstånd som har beviljats en juridisk person, om företaget säljs eller i övrigt mot vederlag överförs och den av tillståndsmyndigheten godkända person som svarar för trafiken har upphört eller upphör med att sköta de uppgifter som enligt denna lag ankommer på honom. Tillståndet återkallas emellertid inte om köparen eller någon annan person till vilken tillståndet har överförts uppfyller de förutsättningar för beviljande av taxitillstånd och sjuktransporttillstånd som avses i 9 b § 1-3 mom. och om det tillstånd som överförs har beviljats före den 1 mars 1991.

21 §
Förbjudande eller begränsning av trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd

Om trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller linjetrafiktillstånd bedrivs i strid med denna lag eller med stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd förbjuda tillståndshavaren att under viss tid eller tills vidare bedriva beställningstrafik, även om trafiktillståndet inte återkallas.

Om trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd bedrivs i strid med internationella avtal, kan trafikministeriet förbjuda tillståndshavaren att under viss tid eller tills vidare bedriva internationell trafik eller begränsa bedrivandet av den.

3 kap.

Statlig finansiering

23 §
Användningsändamål

Genom anslag som anvisats i statsbudgeten kan

1) ersättningar som uppkommer till följd av avtal som ingåtts med företagen om köp av tjänster betalas och gottgörelse för kostnader till följd av den trafikplikt som ålagts företagen lämnas på det sätt som föreskrivs närmare i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,

2) flygtrafiktjänster köpas, samt

3) finansiering beviljas för utvecklings-, planerings- och forskningsprojekt för kollektivtrafiken.

23 a §
Kvotering och användning av anslag

Trafikministeriet beslutar om kvotering av det anslag som anvisats i statsbudgeten eller en del därav för länsstyrelserna och bestämmer till behövliga delar om dess fördelning på de ändamål som nämns i 23 §.

Länsstyrelserna och trafikministeriet får själva använda anslaget för de ändamål som nämns i 23 §. De kan även bevilja kommuner, regionala samkommuner eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation statsbidrag för samma ändamål.

25 §
Ändringssökande

Rätt att söka ändring i ett beslut som gäller trafiktillstånd har den som ansöker om eller innehar trafiktillstånd, om hans rätt kan påverkas av beslutet, samt den kommun där trafik enligt tillståndsansökan skall bedrivas eller där trafik enligt trafiktillståndet bedrivs.

Ändring i beslut som en myndighet har meddelat med stöd av 14 § 3 mom. och 18 § 2 mom. och som gäller föreläggande av vite får inte sökas särskilt genom besvär.


27 §
Straffstadganden

Den som försummar en sådan skyldighet att göra anmälan som stadgas i denna lag eller i stadganden som har utfärdats med stöd av den skall för försummelse av anmälningsskyldighet dömas till böter.

28 §
Avbrytande av olovlig trafik

En polisman kan förbjuda att en transport fortsätts, om tillståndspliktig persontrafik bedrivs utan behörigt trafiktillstånd eller utan tillstånd eller handling som förutsätts i internationella avtal eller om fordonets förare inte kan förete den handling som han enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den är skyldig att medföra.

29 §
Bemyndigande att ge förordning

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd samt om sökande, ändring och förnyande av trafiktillstånd, underleveranser, döds- och konkursbons rätt att bedriva trafik, byte av den person som svarar för trafiken, trafikövervakning, antecknande av bil i trafiktillstånd, tillståndsmyndigheternas och kommunernas skyldighet att lämna länsstyrelsen uppgifter om tillstånd som de har beviljat och om trafik som de har köpt samt om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om påvisande av att förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls, om bedrivande av taxitrafik, om tillämpningen av de förordningar som utfärdats av Europeiska ekonomiska gemenskapen och som avses i 7 a § samt om sökande, beviljande och utbetalning av statsbidrag och tillsynen över användningen av statsbidragen.

Inrikesministeriet kan meddela närmare föreskrifter om fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den ankommer på polisen.


1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. I fråga om 8 § 1 mom., 9 b § 2-5 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1-3 mom. samt 20 § 3 mom. träder lagen dock i kraft den 1 januari 1995. Lagens 7 a § träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

3. Genom denna lag upphävs trafikministeriets beslut av den 27 februari 1991 om kommuner som godkänner taxorna i stadsmässig lokaltrafik (444/91), trafikministeriets beslut av den 14 april 1992 om landets indelning i trafikområden för beställningstrafik som bedrivs med personbil (355/92) och trafikministeriets beslut av den 21 maj 1993 om bedömning av yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig busstrafik (458/93) samt trafikministeriets beslut av den 17 december 1993 om kollektivtrafik som bedrivs med buss med stöd av beställningstrafikrätt (1399/93). Dessutom upphävs de av länsstyrelserna fastställda taxiradioreglementena och taxireglementena den 1 januari 1995.

4. Den som har rätt att bedriva linje- eller beställningstrafik med buss den 30 juni 1994 anses uppfylla de krav som i denna lag stadgas för beviljande av kollektivtrafiktillstånd och han beviljas sådant tillstånd på ansökan. Dessa tillstånd, som beviljas av trafikministeriet, berättigar innehavaren till att från och med den 1 augusti 1994 bedriva trafik enligt 6 a § 2 mom.

5. Också andra kollektivtrafiktillstånd beviljas till och med den 31 december 1994 av trafikministeriet och med stöd av dem får till nämnda datum bedrivas endast köptrafik, om det inte föreligger grunder enligt 9 a § 2 mom. för att tillåta att även beställningstrafik bedrivs.

6. Om en kommun eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation ekonomiskt ansvarar för den trafik som bedrivs med stöd av linjetrafiktillstånd och skötseln av trafiken baserar sig på ett köpeavtal, upphör linjetrafiktillstånden att gälla den 1 augusti 1994, varefter skötseln av trafiken bestäms endast på basis av avtal.

7. De taxor som godkänts med stöd av trafikministeriets beslut om kommuner som godkänner taxorna i stadsmässig lokaltrafik gäller från och med den 1 augusti 1994 som sådana tills kommunerna beslutar något annat eller avtalar något annat med trafikidkarna.

8. Vid beviljande av taxitillstånd skall fram till den 1 januari 1995 iakttas 9 § 1-3 mom. och 9 a § 2 mom.

9. Innehavare av beställningstrafiktillstånd för personbil och invalidtaxi anses uppfylla förutsättningarna för beviljande av taxitillstånd. Innehavare av ambulanstillstånd anses uppfylla förutsättningarna för beviljande av sjuktransporttillstånd.

10. Med stöd av beställningstrafiktillstånd för personbil och ambulans får från och med den 1 augusti 1994 bedrivas trafik i hela landet. De begränsningar som gäller invalidtaxitillstånd med undantag för den begränsning som gäller fordonen, slopas den 1 augusti 1994. Övriga sådana begränsningar som gäller tillstånd som berättigar innehavaren till att bedriva taxitrafik slopas den 1 januari 1997.

11. I övrigt gäller de trafiktillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft som sådana under den tid som fastställts i tillståndet.

12. Taxiradiobeställningscentraler som länsstyrelserna har godkänt före den 1 januari 1995 behöver inte göra anmälan enligt 16 § 1 mom.

13. Före utgången av 1997 kan ett taxitillstånd erhållas om sökanden före den 1 januari 1995 har arbetat som heltidsanställd taxiförare under minst fem år. Tillståndstagaren skall emellertid inom två år efter det att tillståndet beviljats avlägga en godkänd företagarkurs innan den persontrafik inleds som utövas med stöd av taxitillståndet.

RP 52/94
TrUB 10/94
Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv (74/562/EEG och 89/438/EEG)
Gemensamma EES-kommittns beslut 21.3.1994 Nr 7/94
Bilaga till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 684/92 och (EEG) Nr 2454/92

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.