661/1994

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen

Handels- och industriministeriet har

ändrat i sitt beslut av den 28 november 1986 om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (874/86) 3-5 §§ och 7-8 §§ samt

fogat till beslutet nya 2 a, 2 b, 6 a och 9 §§ som följer:

2 a §

Vid marknadsföring av bostadslån skall det typiska kreditbeloppet anses vara 200 000 mark och den typiska lånetiden 10 år.

Vid marknadsföring av räntestödslån för vilka räntestödet gäller under hela lånetiden skall räntan anges enligt den ränta som konsumenten betalar.

Vid marknadsföring av bostadslån med en ränta som är fast under lånetidens början och som senare binds vid en referensränta, kan räntan anges som en medelränta som fastställs genom att de låneperioder då räntan är fast respektive bunden vid referensräntan vardera ställas i proportion till den del som de täcker av den totala lånetiden. På samma sätt skall räntan anges också i fråga om sådana räntestödslån för vilka räntestödet gäller endast en del av lånetiden.

2 b §

Vid marknadsföring av studielån skall det typiska kreditbeloppet anses vara 45 000 mark och den typiska lånetiden 15 år.

3 §

Vid marknadsföring av engångskredit skall den effektiva räntan anges uttryckt i procent med minst en decimals noggrannhet.

4 §

Enligt 7 kap. 7 § konsumentskyddslagen skall vid marknadsföring av kontokredit den effektiva räntan beräknas på det sätt som anges nedan, och detsamma gäller vid marknadsföring av konton med kredit: P=100 x kreditkostnader per år typiskt kreditbelopp

5 §

Om kontokreditsystemet eller kontot med kredit omfattar sådana avgifter av engångsnatur som inte beror på längden av den tid under vilken kreditförhållandet gäller, skall en femtedel av dem inkluderas i de årliga kreditkostnaderna i den beräkning av räntan som avses i 4 §.

6 a §

Vid marknadsföring av ett konto med kredit skall det typiska kreditbeloppet anses vara 10 000 mark. Det verkliga typiska kreditbeloppet skall anses vara 5 000 mark.

Om det verkliga typiska kreditbeloppet i kreditsystemet väsentligt överstiger standardbeloppet i 1 mom., får den effektiva räntan uppges beräknad enligt det verkliga typiska kreditbeloppet i kreditsystemet.

7 §

Vid marknadsföring av kontokredit eller ett konto med kredit skall anges det typiska kreditbelopp som har använts vid beräkningen. Den effektiva räntan skall anges uttryckt i procent med minst en decimals noggrannhet.

8 §

I konsumentkreditavtal om engångskredit skall den effektiva räntan beräknas med de värden som anges i avtalet, om inte annat följer av 9 §.

9 §

Vid beräkning av den effektiva räntan för ett studielånsavtal kan de typiska värden som anges i 2 b § användas.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1994.

Helsingfors den 30 juni 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.