655/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av 23 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt 6 § 1 mom. strafflagen, sådana de lyder i lag av den 10 december 1976 (960/76), som följer:

23 kap.

Om trafikfylleri

1 §

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille i hans blod eller minst 0,25 milligram per liter i hans utandningsluft, skall för rattfylleri dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

2 §

Om vid rattfylleri

1) alkoholhalten är minst 1,2 promille i gärningsmannens blod eller minst 0,60 milligram per liter i hans utandningsluft, eller

2) gärningsmannens förmåga till felfria prestationer är kännbart nedsatt,

och omständigheterna är sådana att brottet är ägnat att äventyra någon annans säkerhet, skall gärningsmannen för grovt rattfylleri dömas till minst sextio dagsböter eller fängelse i högst två år.

4 §

Den som för ett tåg, en spårvagn eller något annat maskindrivet spårfordon eller fullgör en uppgift med väsentlig inverkan på spårtrafiksäkerheten efter att ha förtärt alkohol eller intagit något annat rusmedel i sådan mängd att

1) alkoholhalten medan uppgiften fullgörs eller därefter är minst 0,5 promille i hans blod eller minst 0,25 milligram per liter i hans utandningsluft, eller

2) hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt,

skall för spårtrafikfylleri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

5 §

Den som styr ett luftfartyg eller arbetar som medlem av dess besättning eller som flygledare eller fullgör någon annan på flygsäkerheten inverkande uppgift efter att ha förtärt alkohol eller intagit något annat rusmedel i sådan mängd att

1) alkoholhalten medan uppgiften fullgörs eller därefter är minst 0,5 promille i hans blod eller minst 0,25 milligram per liter i hans utandningsluft, eller

2) hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt,

skall för fylleri i lufttrafik dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §

Framför någon ett fartyg efter att ha förtärt alkohol eller intagit något annat rusmedel i sådan mängd att

1) alkoholhalten medan uppgiften fullgörs eller därefter är minst 1,0 promille i hans blod eller minst 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft, eller

2) hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt,

och är omständigheterna sådana att gärningen är ägnad att äventyra någon annans säkerhet, skall han för fylleri i sjötrafik dömas till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 18/92
LaUB 9/94
StoUB 2/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.