654/1994

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1994

Utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna

Utrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och 7 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/87) samt 100 § förordningen om utrikesförvaltningen (485/90), sådan den lyder delvis ändrad i förordning av den 26 februari 1993 (223/93), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut stadgas om avgifter för utrikesministeriets och beskickningarnas prestationer och om grunderna för avgifterna samt om avgifter för offentligrättsliga prestationer.

Om inte annat särskilt avtalas, uppbär utrikesministeriet och beskickningarna inte avgifter av varandra.

Avgifter uppbärs enligt detta beslut också i det fall att en beskickning med stöd av en internationell överenskommelse bistår en annan stats medborgare.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna utför följande prestationer avgiftsfritt, om inte annat följer av 2 mom.:

1) tjänsteuppdrag som inte direkt gäller en enskild person eller ett enskilt företag eller en grupp som på annat sätt klart avgränsats,

2) åtgärder av handräckningstyp, vilka gäller en enskild person och vidtas i allmänt intresse,

3) nödvändiga tjänster för dem som utomlands råkat i nödställt läge eller blivit anhållna, åtalade eller häktade,

4) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om barn och underhållstrygghet för barn, bistånd i frågor där någon olovligen bemäktigat sig barn samt åtgärder som med stöd av internationella konventioner om indrivning av underhållsbidrag eller på basis av ömsesidighet är avgiftsfria,

5) förmedling av enskilda personers ansökningar och meddelanden till finska myndigheter när detta ankommer på beskickningarna,

6) åtgärder i samband med förmedling av pensioner och motsvarande prestationer som staten betalar till utlandet,

7) ömsesidigt utbyte av upplysningar och utbildning, som anknyter till myndigheternas samarbete, samt andra ömsesidiga prestationer,

8) anskaffande eller sammanställande för statliga myndigheter av utredning som gäller främmande stats lagstiftning,

9) information,

10) rådgivning och handledning som endast medför smärre kostnader,

11) informationsförmedling mellan Finland och andra stater eller internationella samfund,

12) utrikesministeriets bibliotekstjänster och utnyttjandet av forskarplatser,

13) tillhandahållande av handlingar och annat material i enlighet med lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51), samt

14) utgivande av expedition, utdrag, kopia och betyg i samband med ett anställningsförhållande och andra liknande prestationer.

För eventuella nödvändiga särskilda kostnader uppbärs ersättning enligt 12 §. För kostnader som förorsakas av tillhandahållande och återindrivning av ekonomiska bidrag till personer som avses ovan i 1 mom. 3 punkten uppbärs 200 mark för varje enskilt fall.

I enlighet med internationell praxis eller på basis av ömsesidighet är följande prestationer avgiftsfria:

1) svar på främmande staters förfrågningar om finsk lagstiftning,

2) delgivning i Finland av rättegångshandlingar eller andra handlingar som anlänt från utlandet,

3) sändande av meddelanden om naturalisation och vigsel till främmande staters myndigheter, samt

4) svarande på sådana förfrågningar av i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt av i Finland verkande konsulat med utsänd konsul, vilka gäller tjänster i enlighet med Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser.

Om befrielse från betalandet av avgiftsbelagda prestationer i vissa fall bestäms i 4 § 5 mom., 5 § 3 mom., 6 § 3 mom., 7 § 3 mom., 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna uppbär avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd och arbetstillstånd,

4) intyg,

5) delgivning till utlandet,

6) anskaffande av handling och utredande av adress,

7) skötsel av kvarlåtenskapsärenden, samt

8) andra notarieprestationer och motsvarande offentligrättsliga prestationer.

För offentligrättsliga prestationer uppbärs fasta avgifter enligt 4 - 11 §§ samt ersättning enligt 12 § för eventuella särskilda kostnader.

I 12 § lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/87) stadgas om debitering av kostnader som utrikesförvaltningen förorsakas av anordnandet av hälsovård och företagshälsovård enligt nämnda lag.

4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa uppbärs följande avgifter:

Giltighetstid mk
högst ett år 220
över ett år 200

För nationell identitetshandling för sjömän och för tillfälligt dokument som ersätter främlingspass eller för resedokument för flykting uppbärs 200 mark.

För negativt beslut uppbärs 130 mark.

För nytt ibruktagande under giltighetstiden av diplomatpass eller pass för tjänsteresa, som beviljats för resa eller uppdrag, uppbärs 50 mark.

Avgift uppbärs inte för diplomatpass eller tjänstepass som beviljas

1) republikens president och medlemmar av hans familj,

2) medlemmarna av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller medlemmar av deras familjer.

5 §
Visum

För visum uppbärs en handläggningsavgift om 100 mark. För visum som beviljas gemensamt för flera personer är avgiften 100 mark per person.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

Avgift uppbärs inte

1) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland.

3) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

4) av barn som antecknats i en förälders resedokument,

5) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl, eller

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, och inte heller av personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan eller av Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa.

Gällande visum överförs till ett nytt resedokument avgiftsfritt.

6 §
Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

För uppehållstillstånd och arbetstillstånd uppbärs separat för vardera en handläggningsavgift om 200 mark. För uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljas gemensamt för flera personer är avgiften 200 mark per person.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

Avgift uppbärs inte

1) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

2) av barn som antecknats i en förälders resedokument,

3) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl.

Gällande uppehållstillstånd och arbetstillstånd överförs till ett nytt resedokument avgiftsfritt.

7 §
Intyg och utdrag

För intyg som skrivs in i en färdig handling eller för intyg som separat skrivs ut samt för utdrag ur handling uppbärs 50 mark i ministeriet och 100 mark i beskickningarna. Om flera intyg skrivs in i en och samma handling uppbärs avgift för varje intyg.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. uppbärs för bevis av köpvittne 200 mark och för interimsnationalitetsbevis för handelsfartyg 300 mark.

Avgift uppbärs inte

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd, eller

2) för intyg som utges till medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul.

8 §
Delgivning till utlandet

För delgivning av rättegångshandling eller annan handling uppbärs 250 mark. Avgiften uppbärs också för delgivningsförsök.

Avgift uppbärs inte

1) i ärenden som hör under allmänt åtal,

2) i ärenden enligt utlänningslagen (378/91), eller

3) i ärenden där fri rättegång har beviljats innan begäran om delgivning gjordes.

9 §
Anskaffande av handling samt utredande av adress

För anskaffande av ämbetsbetyg eller av annan handling eller av motsvarande uppgifter i utlandet och för utredande av en i utlandet bosatt persons adress uppbärs 250 mark. Avgiften uppbärs också för försök att anskaffa handling eller utreda adress.

Avgift uppbärs inte av myndigheter som sköter socialärenden och inte heller av offentligrättsliga samfund.

10 §
Skötsel av kvarlåtenskapsärenden

I ärenden som gäller kvarlåtenskap i utlandet uppbärs följande avgifter:

1) för bistånd i liten skala 500 mark,

2) för utredning, mottagande och redovisning av kvarlåtenskap till arvtagare 2 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 500 mark och högst 30 000 mark, samt

3) för ovan i 2 punkten avsett bistånd samt för anskaffande, upprättande och översättning av de handlingar som behövs sammanlagt 5 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 750 mark och högst 50 000 mark.

11 §
Övriga notarietjänster och motsvarande offentligrättsliga prestationer

För andra än i 2 § och 4-10 §§ avsedda åtgärder som ankommer på utrikesförvaltningen enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser uppbärs 100 mark. För åtgärder i samband med upprättande av en ny skeppsdagbok uppbärs dock 300 mark och för mottagande av sjöförklaring 500 mark.

12 §
Ersättning för särskilda kostnader

För utrikesförvaltningens nödvändiga särskilda kostnader för utförande av offentligrättsliga prestationer uppbärs utöver de fasta avgifter som bestämts i 4-11 §§ följande ersättningar:

1) för resekostnader och andra kostnader ett belopp som motsvarar resekostnadsersättningarna enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller de faktiska tilläggsutgifter för resan som bestäms på annat sätt, samt

2) utgifter för köp av tjänster av utomstående till fullt belopp, dock inte normala posttaxor.

Ersättning för särskilda kostnader uppbärs också i det fall att fast avgift inte uppbärs enligt bestämmelserna i detta beslut. Ersättningen uppbärs dock inte om indrivningskostnaderna skulle överstiga de belopp som skall uppbäras.

13 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som utrikesministeriet och beskickningarna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster,

2) tryckalster som inte gäller information,

3) föreläsar-, tolk- och översättartjänster samt andra sakkunnigtjänster,

4) fotokopia eller annan kopia av handling, teknisk upptagning eller annat material, dock inte om kopian ingår i priset på annan prestation,

5) användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster,

6) tjänster för exportfrämjande, samt

7) annan prestation på basis av uppdrag och motsvarande, som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

Med beaktande av statens helhetsintresse behöver smärre avgifter inte debiteras.

14 §
Uppbärande myndighet

Avgifterna uppbärs hos den betalningsskyldige av den som producerat prestationen, antingen utrikesministeriet eller en beskickning. Av särskild anledning kan ministeriet uppbära en avgift för en beskicknings räkning.

Om en prestation har producerats av såväl ministeriet som beskickningen, uppbärs avgiften av ministeriet.

15 §
Betalningsvaluta

Beskickningarna uppbär avgifterna i fritt konvertibla valutor eller i finska mark i enlighet med det som utrikesministeriet har bestämt i fråga om användningen av valutor inom beskickningarnas betalningsrörelse. En avgift mottas dock också i stationeringslandets valuta, om valutabestämmelserna i stationeringslandet förutsätter detta.

16 §
Valutakurs

Som växelkurs för valuta används den kontokurs som ministeriet har fastställt. Om skriftligt verifikat finns över valutaväxlingen, används dock den växelkurs som anges på verifikatet. Valutabeloppet avrundas till den närmaste enhet som är i allmänt bruk inom den lokala betalningsrörelsen.

Om kontokursen ändras minst 5 % skall beskickningarna granska valutavärdet för sina i 4-11 §§ avsedda fasta avgifter i enlighet med kontokursen för den månad då förändringen inträffade.

17 §
Avgifter som uppbärs av honorär konsul

En honorärkonsul har enligt 7 § lagen om utrikesförvaltningen rätt att behålla de avgifter som han uppburit för prestationer som utrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. sagda lag har bemyndigat honom att utföra. De ovan i 4-6 §§ avsedda avgifterna redovisas dock till staten.

Om en honorärkonsul deltagit i skötseln av ett sådant kvarlåtenskapsärende som avses i 10 § 2 eller 3 punkten, kan beskickningenbestämma att till honom i arvode skall betalas högst hälften av den avgift som skall uppbäras enligt nämnda punkter.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1994 och gäller till och med den 31 december 1995. Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställts under beslutets giltighetstid.

Genom detta beslut upphävs utrikesministeriets beslut den 7 april 1993 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna (343/93) jämte ändringar.

Helsingfors den 23 juni 1994

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Avdelningschef
Hannu Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.