639/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av 6 § lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 6 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 9 februari 1990 och den 30 december 1993 (103/90 och 1530/93), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

6 §

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som var en förmånstagare som avses i 12 § 2 mom. lagen om statens pensioner är samordningsgränsen dock ett procenttal enligt följande tabell, vilket bestäms på grundval av den anställningstid som enligt nämnda lagrum räknas såsom pensionstid till utgången av1994:

Pensionstid Procent
minst 16 år 66
minst 13 år 65
minst 10 år 64
minst 7 år 63
minst 3 år 62
mindre än 3 år 61


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har dött den 1 januari 1995 eller därefter och på förmånslåtaren hade tillämpats lagen den 15 juli 1994 om ändring av lagen om statens pensioner (638/94).

RP 69/94
ShUB 15/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.