610/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 1 och 2 mom. samt 49 a § 1 och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den 1 november 1991 (1318/91), som följer:

28 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på de villkor som den bestämmer på ansökan bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp som en arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 3 mom. har ålagts att betala, från skattetillägg enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt 25 b § samt dröjsmålsränta och restavgift enligt lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) liksom även från ränta som på grund av uppskov skall betalas på skatt. Skattestyrelsen kan bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.


49 a §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på de villkor den bestämmer på ansökan bevilja befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas på debiterat förskott samt från ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Skattestyrelsen kan bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.