589/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 29 juni 1990 (607/90), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 juni 1990, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Genom förordning kan dessutom utfärdas stadganden om de anmälningsskyldigheter som gäller transporter som utförs av olje-, kemikalie- och gastankfartyg.

Trafikministeriet kan, enligt vad som stadgas genom förordning, meddela närmare föreskrifter och anvisningar om det som nämns i 1-3 mom. Dessutom kan sjöfartsstyrelsen, enligt vad som stadgas genom förordning, meddela föreskrifter och anvisningar om tekniska detaljer som gäller de i 1 mom. avsedda fartygens konstruktion, utrustning, bemanning och användning samt de anmälningar som nämns i 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 73/94
TrUB 5/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut Nr 7/94, bilaga 11: rådets direktiv (93/75/EEG)

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.