586/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 18 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 1-4 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 30 december 1993 (1537/93), som följer:

18 §
Den jämkade arbetslöshetsdagpenningens belopp

Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen utbetalas så att dagpenningen och 80 procent av den del av inkomsten som överstiger 750 mark (skyddat belopp) sammanlagt per månad kan uppgå till det belopp som annars hade kunnat betalas i dagpenning. Som jämkningsperiod kan även användas fyra på varandra följande kalenderveckor, varvid det skyddade beloppet är lika stort som den del av fullt skyddat belopp som motsvarar jämkningsperioden.

Dagpenning avvägd enligt förtjänsten kan utbetalas till ett sådant belopp att summan av dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar och arbetsinkomsten under jämkningsperioden motsvarar högst 90 procent av den lön som ligger till grund för den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen, likväl till minst samma belopp som den arbetslöse skulle ha rätt att få i grunddagpenning.

Då dagpenningen fastställs kan en kortare tid än den som nämns i 1 mom. användas som jämkningsperiod, om den arbetslöse tar emot ett arbete enligt 17 § 1 mom. 5 punkten som infaller under två jämkningsperioder. Då en kortare jämkningsperiod används, skall arbetsinkomsten under jämkningsperioden omvandlas till beräknad arbetsinkomst. Inkomsten av arbete enligt 17 § 1 mom. 5 punkten skall beaktas vid jämkningen, även om den arbetslöse inte har varit arbetssökande enligt 4 §.

Då dagpenningen fastställs kan när en förändring enligt 17 § 1 mom. 1-4 punkten börjar eller upphör som jämkningsperiod också betraktas en kortare tid än den som nämns i 1 mom., om förändringen börjar eller upphör mitt under en månad. Den jämkade dagpenningen fastställs då med stöd av den beräknade arbetsinkomsten.



Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 106/94
ShUB 14/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.