571/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 70 § 1 och 2 mom., 83 b § 4 mom. samt 88 § 1-3 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 70 § 1 och 2 mom. i lag av den 3 augusti 1990 (676/90), 83 b § 4 mom. i lag av den 6 november 1992 (989/92) och 88 § 1-3 och 5 mom. i lag av den 27 mars 1987 (357/87) som följer:

70 §
Körkortstillstånd

Polisen beviljar tillstånd för erhållande av körkort (körkortstillstånd), om sökanden uppfyller genom förordning stadgade krav som gäller hälsan och inte på grund av fortgående missbruk av alkohol eller något annat rusmedel skall anses vara farlig som förare i trafiken. För beviljande av körkortstillstånd krävs dessutom att sökanden i Finland har en permanent bosättningsort eller att han studerar här och att studierna fortgått minst sex månader.

Körkortstillstånd beviljas dock inte den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud och inte heller utan särskilda skäl den som under det senaste året har gjort sig skyldig till körning utan körrätt. Körkortstillstånd beviljas inte heller om myndigheten har kännedom om att sökanden har meddelats körförbud i ett land som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


83 b §
Fordons övriga konstruktion och utrustning

Motordrivna fordon samt deras släpvagnar skall vara försedda med tillverkningsnummer. Bilar och deras släpvagnar skall dessutom vara försedda med tillverkarens skylt.

88 §
Användning av bilbälte och annan säkerhets- anordning för bilsäte

Föraren och passagerarna skall under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte eller vara fastspända i någon annan säkerhetsanordning

1) i personbilar,

2) i bussar med en totalvikt på högst 3,5 ton som inte har särskilt konstruerade platser för stående passagerare, med undantag av passagerare på baksätena, och

3) i paketbilar som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h, med undantag för passagerare på baksätena.

Skyldigheten att använda bilbälte eller någon annan säkerhetsanordning gäller dock inte

1) den för vilken starka hälsoskäl utgör hinder för att använda bilbälte, eller

2) den som inte kan använda bilbälte på grund av att det i bilen finns flera passagerare än monterade bilbälten.

Barn under 12 år med en kroppslängd under 150 centimeter skall i första hand använda ett säte som är utrustat med en för barnets längd och vikt lämplig barnstol eller någon annan skyddsanordning för barn. Om ett sålunda utrustat säte saknas, skall barn som inte har fyllt tre år i första hand färdas i fordonets baksäte och härvid använda ett i baksätet monterat bilbälte eller någon annan skyddsanordning.


Genom förordning kan stadgas om

1) befrielse från användningen av bilbälte på grund av transportens eller köruppdragets speciella art, samt

2) innehållet i och giltigheten för ett läkarintyg som gäller sådana skäl som avses i 2 mom. 1 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagens 70 § 1 och 2 mom. träder dock i kraft den 1 juli 1996 samt 83 b § 4 mom. den 1 april 1995.

RP 80/94
TrUB 8/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut Nr 7/94, bilaga 11: rådets direktiv (91/439/EEG) och (91/671/EEG)

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.