565/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Förordning om sjuktransport

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 14 § 1 mom. 3 punkten folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) och 59 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89),

av dessa lagrum 14 § 1 mom. 3 punkten folkhälsolagen sådan den lyder i lag av den 26 november 1993 (1051/93):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om sjuktransporter som ordnas som en del av det folkhälsoarbete som avses i folkhälsolagen (66/72) och den specialiserade sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) akutvård en på behörigt sätt utbildad persons bedömning av situationen och av honom given omedelbar vård som syftar till att sätta i gång, upprätthålla och trygga den sjuka eller skadade patientens livsfunktioner eller förbättra hans hälsotillstånd med basutrustning, läkemedel eller andra vårdåtgärder,

2) sjuktransport yrkesmässig persontransport som sker med sjuktransportfordon, vatten- eller luftfarkost eller något annat specialfordon och som utförs av personal som utbildats på behörigt sätt samt akutvård som ges före eller under transporten på grund av sjukdom, skada eller någon annan nödsituation,

3) sjuktransport på basnivå vård och transport med tillräcklig beredskap att övervaka och ta hand om patienten så att hans tillstånd under transporten inte oväntat försämras, och med möjligheter att påbörja enkla åtgärder som räddar livet, samt

4) sjuktransport på vårdnivå beredskap att påbörja avancerad vård av patienten och genomföra transporten på ett sådant sätt att patientens livsfunktioner kan tryggas.

3 §
Hälsovårdscentralens uppgifter

Hälsovårdscentralen skall

1) företa ibruktagningsbesiktning av sjuktransportfordonen och deras utrustning på sitt verksamhetsområde, samt

2) leda och övervaka sjuktransportverksamheten på basnivån och för sin del på vårdnivån.

4 §
Sjukvårdsdistriktets uppgifter

Sjukvårdsdistriktet skall leda och för sin del övervaka sjuktransportverksamheten på vårdnivån.

5 §
Verksamhetsbetingelser

Sjuktransporterna skall vara ändamålsenliga i medicinskt hänseende och i denna verksamhet, liksom också vid valet av transportsätt för patienterna, skall patientsäkerheten beaktas.

Sjuktransportverksamheten skall förfoga över materiel och utrustning som lämpar sig för sjuktransporter samt sådan personal som verksamheten kräver. För att trygga en kontinuerlig värd skall behöriga anteckningar göras om patientens tillstånd och de åtgärder som vidtagits på det sätt som stadgas i 12 § lagen om patientens ställning och rättigheter (785/92).

Sjuktransportfordon skall användas vid transporter där vården av eller tillsynen över patienten kräver att på behörigt sätt utbildad personal följer med patienten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.