557/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Förordning om övervakning av ekologisk jordbruksproduktion

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 4 § 1 mom. och 6 § lagen den 28 juni 1994 om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommittns beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet (530/94):

1 §
Kontrollsystem

En odlare som förbundit sig att iaktta det produktionssätt om vilket bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (nedan rådets förordning) och en lägenhet som uppfyller de förutsättningar som i rådets förordning uppställts för ekologisk jordbruksproduktion antecknas i det register som förs av kontrollcentralen för växtproduktion (register över ekologisk jordbruksproduktion). Då en odlare som omfattas av kontrollsystemet saluför produkter som producerats på lägenheten har han rätt att använda den uppgift om att produkten omfattas av kontrollsystemet som avses i 6 §.

2 §
Kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion

En av landsbygdsnäringsdistriktet tillsatt kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion beslutar om godkännande av att en odlare och en lägenhet ställs under kontrollsystemet samt sörjer för kontrollen av produktionen i enlighet med vad som stadgas i denna förordning. I nämnden ingår representanter förlandsbygdsnäringsdistriktet, livsmedelsmyndigheten, den ekologiska produktionen samt konsumenterna. Landsbygdsnäringsdistriktet utser nämndens ordförande och sekreterare.

Kontrollnämnderna för ekologisk jordbruksproduktion skall ha ett reglemente som godkänts av kontrollcentralen för växtproduktion och som innehåller bestämmelser om andra än i 9 § i denna förordning stadgade påföljder som skall tillämpas när brister och brott mot gällande bestämmelser konstateras på en odling.

3 §
Kontrollörer av ekologisk jordbruksproduktion

Av kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserade kontrollörer, som skall vara personer som är väl insatta i frågor om ekologisk produktion, utför de kontroller på lägenheterna som rådets förordning föreskriver. Landsbygdsnäringsdistrikten föreslår auktorisering av kontrollörer efter att ha hört de rådgivande organisationerna i området och Förbundet för Ekologisk Odling rf.

4 §
Anmälan till kontrollsystemet

En odlare som vill att hans lägenhet skall omfattas av kontrollsystemet enligt denna förordning skall ansöka om detta hos landsbygdsnäringsdistriktet. Ansökan skall göras på en blankett som fastställts av kontrollcentralen för växtproduktion och i den skall ingå de uppgifter som förutsätts i bilaga IV till rådets förordning.

5 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att landsbygdsnäringsdistriktet fått en sådan ansökan som avses i 4 § skall kontrollören företa en inledande kontroll på gårdsbruksenheten. Kontrollören uppgör en rapport över kontrollen (kontrollrapport), på basis av vilken nämnden beslutar om odlaren och lägenheten skall omfattas av kontrollsystemet.

6 §
Uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet

En odlare vars lägenhet omfattas av kontrollsystemet har rätt att på de produkter som omfattas av kontrollsystemet lämna den uppgift om att produkten omfattas av kontrollsystemet som nämns i bilaga V till rådets förordning:''Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä

Ekologiskt jordbruk - EEG:s kontrollsystem''När uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet lämnas skall även namnet på den kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion som beviljat rätten att använda märkningen anges.
7 §
Produktionskontroll

Odlaren skall varje år före den tidpunkt som landsbygdsnäringsdistriktet har angett jordlottsvis till landsbygdsnäringsdistriktet anmäla sin plan för produktion av jordbruksprodukter under följande produktionsår. Odlaren skall även utan dröjsmål unerrätta landsbygdsnäringsdistriktet om väsentliga förändringar i verksamheten eller i omständigheter som påverkar verksamheten.

De auktoriserade kontrollörerna företar minst en gång per produktionsår en produktionskontroll på de lägenheter som omfattas av kontrollsystemet och rapporterar till kontrollnämnden om resultatet av denna kontroll. Nämnden skall behandla dessa rapporter samt vid behov vidta de åtgärder som avses i det reglemente som nämns i 2 § 2 mom. eller de åtgärder som nämns i 9 §.

8 §
Register över ekologisk jordbruksproduktion

Kontrollcentralen för växtproduktion för på basis av de uppgifter som kontrollnämnderna inlämnat ett register över de odlare och lägenheter som omfattas av kontrollsystemet.

I registret införs följande uppgifter om varje odlare som omfattas av kontrollsystemet:

1) odlarens namn och adress, platsen för de odlingar och, vid behov, de jordlotter där det ekologiska jordbruket försiggår, de årligen ekologiskt producerade produkterna på lägenheten samt datum då anmälan om inledande av ekologisk produktion anlänt,

2) uppgifter om övergången till ekologisk produktion,

3) datum för den inledande kontrollen,

4) beslut om godkännande för kontrollsystemet,

5) datum för produktionskontroll, samt

6) av nämnden med stöd av 9 § förordnade påföljder eller med stöd av 10 § förelagdaviten.

De uppgifter som införts i registret över ekologisk jordbruksproduktion är offentliga.

9 §
Påföljder

Utöver vad som stadgas om nämndens rätt att meddela förbud i artikel 9.9 a och b i rådets förordning, har nämnden rätt att besluta om avgiftsbelagd förnyad kontroll samt att bestämma att en odlare skall avföras ur registret.

De förbud och det beslut om avförande ur registret som avses i 1 mom. skall meddelas för viss tid om det är möjligt att avhjälpa eller avlägsna den brist som orsakat åtgärderna. Förbuden eller beslutet skall utan dröjsmål återkallas om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet eller beslutet.

Förbud och beslut skall iakttas trots rättelseyrkande, om inte den myndighet hos vilken rättelse söks särskilt beviljar undantag från dem.

10 §
Vite

Kontrollnämnden kan förena förbud enligt 9 § 1 mom. med vite. I ett beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

11 §
Förnyad kontroll och rättelseyrkande

Om odlaren är missnöjd med den kontroll som avses i 5 § eller i 7 § 2 mom. har han rätt att yrka på förnyad kontroll. Odlaren skall framställa yrkandet på förnyad kontroll inom 14 dagar efter att han delgivits resultatet av kontrollen. Kontrollnämndens ordförande beslutar om anordnande av förnyad kontroll.

Om odlaren är missnöjd med det nämndens beslut enligt 5 § angående godkännande för kontrollsystemet eller ett beslut enligt 9 § 1 mom. om förbud eller om avlägsnande ur registret har han rätt att inom 30 dagar efter att han delgivits beslutet inlämna ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till nämnden. Till ett beslut skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

12 §
Ändringssökande

I beslut som avses i 11 § 2 mom. får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd genom besvär i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring i ett beslut som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd fattat i ett sådant besvärsärende som avses i 1 mom. kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

I andra beslut än sådana som avses i 11 § 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

13 §
Avgifter och arvoden

Till staten uppbärs för kontroller enligt denna förordning avgifter vilkas grunder och belopp fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Till kontrollörer av ekologisk lantbruksproduktion kan inom ramen för statsbudgeten betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontrolluppdrag. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av och grunderna för arvodena och ersättningarna.

14 §
Övervakning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion har i uppgift att övervaka kontrollnämndernas verksamhet och skall årligen till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse över denna övervakning.

Kontrollcentralen för växtproduktion ansvarar tillsammans med organisationerna för ekologisk jordbruksproduktion för utbildningen av kontrollörer och nämndernas medlemmar.

15 §
Undantag för Finlands 4H-förbund

Utan hinder av vad som stadgas ovan handhar Finlands 4H-förbund den kontroll och övervakning som förutsätts i rådets förordning på de av förbundets odlingar som är mindre än 15 ar. Om på dessa odlingar förekommer brott mot gällande bestämmelser handhas kontrollen av dessa odlingarna dock av en kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion så som stadgas i denna förordning.

Vid kontroller som anses i denna paragraf är av förbundet befullmäktigade instruktörer sådana kontrollörer som avses i 3 § i denna förordning. För den registrering och övervakning som utförs av kontrollcentralen för växtproduktion skall förbundet årligen underrätta kontrollcentralen om sina kontrollörer samt om de odlingar som omfattas av förbundets kontroll- och övervakningssystem.

16 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

18 §
Övergångsstadgande

En kontrollnämnd för ekologisk jordbruksproduktion kan besluta att en odlare och en lägenhet skall omfattas av kontrollsystemet på basis av en kontroll som utförts av en i 3 § avsedd person före denna förordnings ikraftträdande och som visar att den ekologiska jordbruksproduktionen på lägenheten uppfyller de förutsättningar som uppstlls i rådets förordning.

På motsvarande sätt kan 4H-förbundetbesluta att en odlare och en odling som avses i 15 § 1 mom. skall godkännas att omfattasav kontrollsystemet innan denna förordning träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.