540/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 10 kap. handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. handelsbalken nya 14-16 §§ som följer:

10 kap.

Om pant och borgen

14 §

Innan en borgens- eller pantsättningsförbindelse ingås skall kreditgivaren för borgensmannen eller pantsättaren reda ut förbindelsens innehåll och rättsliga betydelse. Kreditgivaren skall också, efter att den som ansöker om kredit först har informerats om detta, redogöra för sådana omständigheter i anslutning till betalningsförmågan hos den som ansöker om kredit som kan anses vara av betydelse för borgensmannen eller för den som ingår en pantsättningsförbindelse för någon annans skuld.

Om kreditgivaren försummar att lämna sådan information som avses i 1 mom. och detta kan anses ha påverkat ingåendet av borgens- eller pantsättningsförbindelsen, kan förbindelsen jämkas.

Kreditgivaren skall under kredittiden informera borgensmannen eller den som ingått en pantsättningsförbindelse för någon annans skuld om gäldenärens dröjsmål med betalning. Om något meddelande inte har lämnats om ett dröjsmål som varat en månad, får kreditgivaren med stöd av borgens- eller pantsättningsförbindelsen först från och med den dag då meddelandet lämnades eller sändes kräva ränta, dröjsmålsränta eller någon annan motsvarande tidsbunden gottgörelse för det försenade kreditbeloppet.

Sådan information som avses i denna paragraf skall lämnas borgensmannen eller pantsättaren utan hinder av 94 § kreditinstitutslagen (1607/93) och 18 § 3 mom. personregisterlagen (471/87).

Ett avtalsvillkor är ogiltigt, om det till nackdel för en fysisk person som ingått en borgens- eller pantsättningsförbindelse avviker från vad som stadgas i denna paragraf.

15 §

Om det ansvar som täcks av en borgensförbindelse eller av en sådan pantsättningsförbindelse som ingåtts av någon annan än gäldenären inte har individualiserats (generell säkerhet), skall ansvarets maximala penningbelopp och förbindelsens giltighetstid bestämmas i förbindelsen. En förbindelse i strid med detta moment är ogiltig, om borgensmannen eller pantsättaren är en fysisk person.

Under den tid som en generell säkerhetsförbindelse är i kraft kan borgensmannen eller pantsättaren bestämma den tidpunkt efter vilken säkerhetsansvaret inte utan hans samtycke får ökas, om en ökning av ansvaret utan samtycke skulle vara oskälig ur hans synvinkel på grund av att förhållandena har ändrats.

Om det inte har avtalats att borgensmannen eller pantsättaren var för sig omedelbart skall informeras om att ansvaret har ökats, skall kreditgivaren med sex månaders mellanrum skriftligen informera om det totala beloppet av det ansvar som den generella säkerhetsförbindelsen täcker.

Ett avtalsvillkor är ogiltigt, om det till nackdel för en fysisk person som ingått en borgens- eller pantsättningsförbindelse avviker från vad som stadgas i 2 och 3 mom.

16 §

Vad som stadgas i 14 och 15 §§ tillämpas på pantsättningsförbindelser som gäller både fast och lös egendom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på förbindelser som ingåtts efter att den trätt i kraft.

Vad 14 § 3 mom. och 15 § 3 mom. stadgar om kreditgivarens skyldighet att under kredittiden lämna information tillämpas också på sådana förbindelser som har ingåtts innan lagen trätt i kraft.

Från och med den tidpunkt när ett ansvar som täcks av en generell säkerhetsförbindelse ökas tillämpas stadgandena om generella säkerheter i 15 § 1 och 2 mom. också på förbindelser som har ingåtts innan lagen trätt i kraft. Om en bestämmelse om ansvarets övre gräns och förbindelsens giltighetstid härvid inte tas in i den förbindelse som en fysisk person ingått, är förbindelsen ogiltig till den del ansvaret har ökats.

RP 13/94
EkUB 16/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.