532/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om skatt på alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

För alkoholdrycker skall till staten betalas skatt på alkoholdrycker enligt denna lag.

I skatt uppbärs grundskatt och tilläggsskatt.

2 §

I denna lag avses med

1) alkoholdryck i alkohollagen nämnda alkoholdrycker som innehåller mera än 2,8 volymprocent etylalkohol,

2) öl maltdrycker som hör till position 22.03 i tulltariffen samt sådana blandningar av öl och alkoholfria drycker som hör till position 22.06 i tulltariffen,

3) vin genom jäsning tillverkade drycker som hör till positionerna 22.04, 22.05 eller 22.06 i tulltariffen och som innehåller högst 15 volymprocent etylalkohol samt inte innehåller tillsatt etylalkohol,

4) övriga alkoholdrycker drycker som innehåller etylalkohol och som inte är öl eller vin,

5) tillverkning även förpackande, om det inte är fråga om ett uppdrag som avses i 2 § 1 mom. lagen om påförande av accis, samt

6) auktoriserad lagerhållare den som har beviljats rätt att hålla alkoholdrycker i ett lager för obeskattade alkoholdrycker.

2 kap.

Skattskyldighet

3 §

Skyldiga att betala skatt på alkoholdrycker är

1) importörer av alkoholdrycker,

2) tillverkare av alkoholdrycker i fråga om tillverkning i förvärvssyfte och

3) auktoriserade lagerhållare.

Skyldiga att betala skatt på alkoholdrycker är också de till vilka i landet tillverkade alkoholdrycker har levererats skattefritt med stöd av denna lag, om dryckerna inte har använts för ett skattefritt ändamål.

Den som i annat än förvärvssyfte till landet för in mer alkoholdrycker än den mängd som är skattefri enligt förordningen om alkoholdrycker, är skyldig att betala skatt som avses i 6 § 1 mom. Nämnda lagrum tillämpas även på den som i icke kommersiell avsikt här tar emot en utländsk leverans som innehåller alkoholdrycker.

Skyldiga att betala tilläggsskatt är sådana förpackare av alkoholdrycker som avses i 2 § 5 punkten eller importörer. Tilläggsskatt skall dessutom betalas av auktoriserade lagerhållare i fråga om alkoholdrycker som de överlåter från sitt lager och som de importerat eller anskaffat skattefritt.

4 §

Om tillverkaren under tillverkningsfasen säljer eller överför en alkoholdryck till en annan tillverkare, är den sistnämnda tillverkaren skattskyldig. Om importören eller tillverkaren överför en alkoholdryck till ett annat tillverkningsställe eller till en annan tillverkare för förpackande av alkoholdrycken i detaljhandelsförpackningar, är den till vilken alkoholdrycken har överförts skattskyldig, utom i fråga om ett uppdrag som avses i 2 § 1 mom. lagen om påförande av accis.

3 kap.

Grunder för påförande av skatt

5 §

Grundskatt på alkoholdrycker skall betalas enligt etylalkoholhalten och mängden av drycken som följer:

Alkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Skatt
Öl
över 2,8 men högst 15 11. 1,70 mk/centiliter etylalkohol i en liter av drycken
Viner
över 2,8 men högst 5,5 21. 8 mk/liter av den färdiga alkoholdrycken
över 5,5 men högst 8,0 22. 13 mk/liter av den färdiga alkoholdrycken
över 8,0 men högst 15,0 23. 17 mk/liter av den färdiga alkoholdrycken
Övriga alkoholdrycker
över 2,8 men högst 22 31. 2,65 mk/centiliter etylalkohol i en liter av drycken
över 22 32. 3,00 mk/centiliter etylalkohol i en liter av drycken.
6 §

I de fall som avses i 3 § 3 mom. skall skatt på alkoholdrycker betalas som följer:

Produktgrupp mk/centiliter av den färdiga alkoholdrycken
11 0,16
21-23 0,35
31 0,70
32 a 1,00
32 b 1,50

Till produktgrupp 32 a hör sådana övriga alkoholdrycker vilkas alkoholhalt uttryckt i volymprocent är över 22 men högst 32, samt till produktgrupp 32 b sådana övriga alkoholdrycker som innehåller över 32 volymprocent alkohol.

Andra skatter eller avgifter uppbärs inte i samband med införsel. Minimigränsen i 30 a § tullförordningen tillämpas inte på den skatt som uppbärs.

7 §

För beskattningen skall den skattskyldige i fråga om de produkter som beskattas uppge alkoholhalten i volymprocent med 0,1 procentenhets noggrannhet utan beaktande av den överskjutande delen. Om den faktiska alkoholhalten i ett tillverkningsparti eller ett importerat parti som uppgetts innehålla högst 5,5 volymprocent alkohol konstateras överstiga den för beskattningen uppgivna mängden med minst 0,5 procentenheter, uppbärs skatten på alkoholdrycker enligt den faktiska och inte den deklarerade alkoholhalten i partiet i fråga. För övriga drycker är motsvarande gräns 1 procentenhet.

Alkoholhalten bestäms vid +20° C.

8 §

I tilläggsskatt skall för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackning betalas 4 mark per liter. Som detaljhandel anses i detta lagrum även utskänkning.

Om den skattskyldige lämnar en utredning varav framgår att detaljhandelsförpackningen hör till ett sådant pantbaserat system för återvinning av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall

1) tilläggsskatt inte betalas, om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,

2) i tilläggsskatt betalas 1 mark per liter, om detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial.

9 §

Om en alkoholdryck förs ut från ett lager för obeskattade alkoholdrycker, påförs skatten enligt de stadganden som gäller vid tidpunkten för utförseln på basis av de mängder som förts ut från lagret.

4 kap.

Skattefrihet

10 §

Skattefria är

1) försäljning eller annan överlåtelse av andra obeskattade alkoholdrycker än öl till en auktoriserad lagerhållares lager för obeskattade alkoholdrycker,

2) import av alkoholdrycker till en auktoriserad lagerhållares lager,

3) här i landet tillverkade alkoholdrycker som förs ut från landet eller överförs till friområde, tullager eller skattefri butik,

4) här i landet tillverkade alkoholdrycker som säljs för ett syfte som nämns i 16 a § tullskattelagen, enligt vad som stadgas genom förordning,

5) till landet införda alkoholdrycker som är tullfria med stöd av något annat stadgande än stadgandena i tulltarifflagen (660/87) eller något annat avtal än ett internationellt avtal om tullar, om inte något annat sägs i det nämnda stadgandet eller i denna lag,

6) alkoholdrycker som används till tillverkning eller förpackande av produkter som avses i denna lag,

7) alkoholdrycker som levereras till sådan specialförsäljning som avses i alkohollagen eller till kvalitetskontroll eller forskningsändamål,

8) alkoholdrycker som under tillverkningsskedet överförs för ett ändamål som nämns i 4 §.

5 kap.

Särskilda stadganden

11 §

Om en här i landet tillverkad alkoholdryck för vilken skatt betalts har förts ut från landet eller överförts till friområde, tullager eller skattefri butik, har den som fört ut eller överfört alkoholdrycken rätt att på ansökan få en återbäring som motsvarar skatten på alkoholdrycken.

Ansökan om återbäring skall göras hos distriktstullkammaren inom tre månader från utgången av det år under vilket alkoholdrycken förts ut från landet eller överförts till ett sådant ställe som avses i 1 mom.

12 §

Om en här i landet tillverkad alkoholdryck överförs från friområde, tullager eller skattefri butik till konsumtion i landet, gäller i fråga om skatt på alkoholdrycker, skattefrihet och återbäring av skatt vad som stadgas eller bestäms om till landet införda alkoholdrycker.

Stadgandet i 1 mom. tillämpas även på här i landet tillverkade alkoholdrycker som konsumerats på friområde, i tullager eller i skattefri butik samt på där konstaterad brist.

På egen konsumtion som skett på tillverkningsplatsen eller i lager för obeskattade alkoholdrycker tillämpas stadgandena om beskattning av här i landet tillverkade produkter.

13 §

En inhemsk tillverkare eller en auktoriserad lagerhållare har rätt att från den skatt på alkoholdrycker som skall betalas för skatteperioden dra av ett belopp som motsvarar skatten på skattepliktiga alkoholdrycker som under samma skatteperiod returnerats till den skattskyldige eller förstörts på ett sätt som kan anses godtagbart.

14 §

Om importören eller den skattskyldige lämnar en utredning enligt vilken öl är tillverkat i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och vars årsproduktion är högst 1 000 000 liter, skall den grundskatt på alkoholdrycker som skall betalas sänkas med 20 procent.

15 §

Angående fastställande, betalning, debitering och uppbörd av skatt på här i landet tillverkade produkter samt ändringssökande och även i övrigt angående skatten gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar lagen om påförande av accis (558/74) eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

Beträffande skatt på importerade produkter och vid import verkställd beskattning av alkoholdrycker samt i övrigt angående skatten gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om tull.

16 §

Tullstyrelsen kan på ansökan som auktoriserad lagerhållare godkänna en importör, tillverkare eller partiförsäljare, som driver regelbunden affärsrörelse och som anses vara tillförlitlig och vederhäftig.

Som lager för obeskattade alkoholdrycker kan på ansökan godkännas partiförsäljningslager, vilkas antal kan begränsas av tullstyrelsen. Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att även i minuthandelslager som är avsedda för minutförsäljning hålla lager för obeskattade alkoholdrycker i fråga om andra alkoholdrycker än öl.

Tullstyrelsen fastställer i de tillstånd den beviljar villkoren för lagerverksamheten. Om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om de förhållanden som rådde när tillståndet beviljades väsentligen har förändrats, kan tullstyrelsen dra in ett tillstånd som den har beviljat.

17 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att skatt på alkoholdrycker skall uppbäras enligt propositionen.

Om den skatt som betalts enligt 1 mom. är större än den skatt som sedermera fastställts, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan återbäras till den skattskyldige.

18 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdelsestadganden

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Lagen tillämpas på alkoholdrycker som den dag lagen träder i kraft eller därefter förs in till landet eller förs ut från tillverkarens eller en auktoriserad lagerhållares lager för obeskattade alkoholdrycker.

Genom denna lag upphävs lagen den 7 december 1979 om skatt på alkoholdrycker (869/79) och den samma dag givna lagen om ölaccis (877/79) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20 §

Om sådant öl, på vilket innan denna lag trädde i kraft i ölaccis har betalts grund- och tilläggsaccis, enligt beslut som meddelats med stöd av denna lag överförs till en auktoriserad lagerhållares lager för obeskattade alkoholdrycker, får den skattskyldige vid beskattningen göra ett avdrag som motsvarar dessa acciser.

RP 30/94
StaUB 26/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.