520/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 105 och 143 §§ inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 105 § och 143 § 7 mom., av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), samt

fogas till 143 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1993 och lag av den 30 april 1993 (391/93), ett nytt 9 mom. som följer:

105 §
Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig har fått i lagen om studiestöd (65/94) avsedd annan studiepenning än vuxenstudiepenning, skall från hans nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dettas fulla belopp är 13 000 mark, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av de belopp varmed beloppet av den skattskyldiges förvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1994 och 1995 är det sysselsättningsstöd enligt 4 kap. sysselsättningsförordningen (130/93) som en fysisk person erhållit genom annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk inte skattepliktig inkomst.


Mervärdesskatteunderstöd som avses i statsrådets beslut om grunderna för beviljande av mervärdesskatteunderstöd (285/94) är inte skattepliktig inkomst för mottagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1994.

RP 59/94
StaUB 23/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.