518/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 16 a § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 a § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 februari 1989 (110/89), som följer:

16 a §

En tjänsteinnehavare och en arbetstagare, som den 1 juli 1989 och den 1 januari 1995 har stått i ett fortlöpande anställningsförhållande vilket berättigar till pension enligt denna lag, samt vars pensionsålder enligt den pensionsstadga som gällde den 30 juni 1989 är lägre än 63 år, bibehåller den rätt till lägre pensionsålder, som han hade den sistnämnda dagen, till och med den 31 december 1994, om han före utgången av 1996 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kommunala pensionsanstalten att han önskar det. Detta meddelande kan inte återtas. Den som har gjort ett sådant meddelande omfattas inte av det system med förtida pensioner som trädde i kraft den 1 juli 1989, om hans av denna lag omfattade anställningsförhållande fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Om en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare enligt 16 a §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, har utnyttjat sin valrätt innan denna lag har trätt i kraft, har han rätt att återkalla detta val inom den valtid som anges i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som har fyllt 55 år när denna lag träder i kraft, med undantag för vad som i 16 a § stadgas om valtidens utgång. Detsamma gäller en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som fyllt 53 år när denna lag trädet i kraft och som är i tjänst eller arbete vid denna tidpunkt och vars pensionsålder enligt den pensionsstadga som gällde den 30 juni 1989 är lägre än 57 år. En förutsättning är dock att tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare omfattade anställningsförhållande uppfyller de krav i pensionsstadgan som när denna lag träder i kraft gäller i fråga om rätt till tilläggspensionsskydd.

Har en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare, som enligt denna lag eller lagen om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbestagare (110/89) rätt att välja, innan valtiden går ut den 31 december 1996, anfört besvär hos besvärsmyndigheten över sin yrkesbaserade pensionsålder har han rätt att under sex månader efter det besvärsmyndighetens beslut vunnit laga kraft göra anmälan hos kommunala pensionsanstalten om att han kommer att utnyttja sin rätt enligt lagen att välja, eller om han därförinnan har gjort sitt val enligt lagen har han rätt att återkalla det inom samma utsatta tid.

RP 80/93
ShUB 6/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.