502/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om ändring av 210 § förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 210 § förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 april 1994 (289/94), som följer:

210 §

Utöver vad som annars stadgas i denna förordning om tillställande av handlingar beträffande förrättningen till sakägarna, skall förrättningsingenjören se till att alla parter, efter att förrättningen blivit antecknat i fastighetsregistret, tillställs ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan för den av parten ägda registerenhetens vidkommande. Dessutom skall man sända ett utdrag ur eller en kopia av förrättningshandlingen till de delar som gäller betalning av ersättning, avgörande beträffande ändring av registerenhetens område eller andel i samfällda områden samt delägarförteckning.

I fråga om samfällighet skall ovan nämnda utdrag eller kopior tillställas styrelsen eller ombudsmannen, då det är fråga om ett konstituerat delägarlag, och i övriga fall till någon av delägarna i samfälligheten. I fråga om ett icke konstituerat delägarlag skall utdraget ur eller kopian av delägarförteckningen dock tillställas varje ägare av sådan delägarfastighet i fråga om vilken lantmäteriavgift uppbärs eller vars ägare begärt att få innan förrättningen antecknas i fastighetsregistret. Gäller förrättningen en samägd registerenhet, skall utdrag och kopior tillställas en av delägarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.