501/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern

ändras 10 § 3 mom. 4 och 6 punkten samt 10 § 4 och 5 mom. förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87), av dessa lagrum 10 § 3 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning av den 20 mars 1992 (243/92), 10 § 4 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom den sistnämnda förordningen och genom förordning av den 26 mars 1993 (290/93) samt 10 § 5 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


4) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen eller motsvarande avdelning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet vid de i 3 punkten nämnda centrala ämbetsverken och länsstyrelserna,


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, kriminalpolitiska institutet som verkar i anslutning till FN, registerbyråerna, den lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, lutherska och ortodoxa kyrkan, statens läroanstalter förutom högskolorna, besvärsnämnden för studiestöd, freds- och konfliktforskningsinstitutet och byråföreståndare vid distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden, samt


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) Statsrådets kansli: byråchef vid translatorsbyrån,

2) justitiekanslersämbetet: justitiekanslersadjoint, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef och konsultativ tjänsteman,

3) utrikesministeriet: biträdande avdelningschef vid avdelningen för utvecklingssamarbete med avdelningens stödfunktioner som ansvarsområde och biståndsråd som är chef för enheten för allmän förvaltning och utbildning vid avdelningen för utvecklingssamarbete, tjänsteman som vikarierar den nordiska samarbetsministern, inspektör inom utrikesförvaltningen, byråchef vid ekonomibyrå och ambulerande ambassadör,

4) utrikesrepresentationen: tjänsten som chef för beskickning,

5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och planeringschef som byråchef, regeringsråd som biträdande avdelningschef vid fångvårdsavdelningen, fångvårdsöverinspektör vid fångvårdsavdelningens tillsyns- och utbildningsbyrå, byråchef och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

6) de högsta domstolarna: kanslichef,

7) hovrätterna: kanslichef,

8) tingsrätterna: förvaltningschef och sekreterare,

9) exekutionsverken: ledande stadsfogde,

10) fångvårdsväsendet: direktör, direktör för utbildningscentral och överläkare vid sinnessjukhus för fångar,

11) inrikesministeriet: regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid resultatenheten för regionalförvaltning och resultatenheten för registerförvaltning vid administrativa avdelningen, vid polisavdelningen och vid räddningsavdelningen, förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, polisdirektör, konsultativ tjänsteman som sköter personaladministrationsärenden vid resultatenheten för ministeriets förvaltning samt sekretariatet för regional utveckling, regionutvecklingsråd som sköter personaladministrationsärenden vid kommunavdelningen samt enhetschef som sköter personaladministrationsärenden vid utlänningscentralen,

12) länsstyrelserna: landskamrer, förvaltningschef, ekonomichef, planeringschef, utvecklingsråd och byråchef,

13) befolkningsregistercentralen: avdelningschef och förvaltningschef,

14) den lokala polisen: polismästare och biträdande polismästare vid polisinrättningarna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors och direktör vid administrativ avdelning samt länsmän i Esbo och Vanda,

15) centralkriminalpolisen: biträdande chef och byråchef vid allmänna byrån,

16) skyddspolisen: biträdande chef,

17) rörliga polisen: biträdande chef,

18) polisutbildningen: föreståndare för polisinstitutet,

19) räddningsförvaltningen: rektor vid Statens räddningsskola och Statens räddningsinstitut,

20) gränsbevakningsväsendet: chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, avdelningschef och byråchef samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef vid staben för gränsbevakningsväsendet eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningsflygdivision,

21) försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som chef för staben för ett försvarsområde samt för staben för sjö- och luftstridskrafterna och officer förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, officer och överinspektör vid personalavdelningen vars uppgifter huvudsakligen består av tjänstekollektivärenden samt byråchef vid administrativa avdelningen,

22) finansministeriet: tjänsten som tjänsteman förordnad att sköta tjänsten som chef för ett resultatområde, en byrå eller annan enhet samt regeringsråd, budgetråd, finansråd, lagstiftningsråd, konsultativ tjänsteman, informationschef, regeringssekreterare, budgetsekreterare, överinspektör, informatör samt tjänstemännen vid personalavdelningen,

23) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör, förvaltningschef och jurist som ansvarar för personalärenden,

24) statskontoret: finansdirektör,

25) länsskatteverken: avdelningschef (personaladministrationsärenden) och byråchef (personaladministrationsärenden),

26) tullverket: chef för en enhet vid tullstyrelsen, laboratorieföreståndare, byråchef som placerats vid enheten för tullprocedurer och datateknik, biträdande avdelningschef som placerats vid enheten för personal- och ekonomiförvaltning samt biträdande direktör som sköter personaladministrations- och ekonomiförvaltningsärenden inom södra tulldistriktet,

27) statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, administrativ chef och jurist som ansvarar för personalärenden,

28) byggnadsdistrikten: förvaltningschef,

29) Statens utvecklingscentral: direktör,

30) lutherska kyrkan: lagfaren assessor,

31) ortodoxa kyrkan: assessor,

32) högskolorna: professor som är rektor, förvaltningsdirektör, kvestor, chef vid lönebyrå, chef vid administrativ byrå, motsvarande byrå eller chef för ansvarsområde, avdelningschef vid förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen vid Helsingfors universitet och överkamrer som förordnats till chef med löneärenden som ansvarsområde vid Helsingfors universitet,

33) konsthögskolorna och bildkonstakademin: rektor och lärare som är rektor, förvaltningsdirektör och chef vid förvaltningsbyrå eller motsvarande byrå eller ansvarsområde,

34) utbildningsstyrelsen: förvaltningsdirektör, planeringsdirektör, skolråd vid enheten för förvaltningstjänster samt skolråd vid enheten för interna tjänster och tjänstemän som huvudsakligen sköter personaladministrationsärenden,

35) studentexamensnämnden: sekreterare i huvudsyssla,

36) statliga yrkesläroanstalter: rektor vid yrkesundervisningsanstalt (centralyrkesskolorna), rektor och förvaltningschef vid Helsingin teknillinen oppilaitos, förvaltningschef vid Tampereen teknillinen oppilaitos,

37) yrkespedagogiska lärarhögskolor och institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde: rektor vid yrkespedagogisk lärarhögskola, direktör för institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och rektor för Heinola kursinstitut,

38) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen samt konsten: ordförande i vetenskapliga centralkommissionen, förvaltningsdirektör och chef vid administrativ byrå samt generalsekreterare och ordförande för centralkommissionen för konst,

39) arkivväsendet: arkivråd, assessor och direktör för ett landsarkiv,

40) museiverket: avdelningsföreståndare, förvaltningsdirektör, överinspektör och föredragande,

41) statens konstmuseum: förvaltningsdirektör, museichef och centralarkivchef,

42) Finlands filmarkiv: biträdande föreståndare och förvaltningschef,

43) förvaltningsnämnden för Sveaborg: planeringschef,

44) jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: direktör för förvaltnings- och ämbetsverksservicegruppen,

45) vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: forskningsdirektör, vattenodlingsdirektör, servicedirektör, biträdande direktör,

46) lantmäteriverket: tjänsten som tjänsteman som förordnats till chef för en riksomfattande produktions- och serviceenhet,

47) lantbrukets forskningscentral: forskningsdirektör och byråchef för förvaltningsenheten,

48) skogsforskningsinstitutet: förvaltningsdirektör, kontorschef, jurist och föreståndare för en forskningsstation,

49) kontrollcentralen för växtproduktion: direktör för en avdelning och jurist,

50) trafikministeriet: biträdande avdelningschef, tjänsten som tjänsteman som förordnats till chef för en enhet och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

51) sjöfartsverket: överinspektör som förordnats till sektorchef vid den administrativa sektorn inom ett sjöfartsdistrikt,

52) fordonsförvaltningen: byråchef,

53) Teleförvaltningscentralen: direktör som chef för ett resultatområde och tjänsten som tjänsteman som förordnats till chef för resultatenheten för personaladministration,

54) havsforskningsinstitutet: förvaltningschef,

55) meteorologiska institutet: avdelningschef, byråchef vid administrativa byrån samt chef för en regionalbyrå,

56) handels- och industriministeriet: konsultativ tjänsteman som leder en grupp, regeringsråd, industriråd, ekonomidirektör, planeringsdirektör samt handelsråd och industriråd som biträdande avdelningschef,

57) konsumentverket: den medlem av ledningen som ansvarar för administrativa tjänster,

58) konsumentklagonämnden: sekreterare,

59) konkurrensverket: direktör, konkurrensråd som biträdande direktör och förvaltningschef,

60) konsumentombudsmannens byrå: byråchef,

61) tekniska kontrollcentralen: direktör och biträdande direktör som ansvarar för förvaltningen samt biträdande direktör för myndighetsenheten,

62) geologiska forskningscentralen: chef vid administrativa byrån, forskningsdirektör, distriktschef och jurist,

63) statens tekniska forskningscentral: överdirektör, förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, personalchef och chef för informationstjänsten,

64) teknologiska utvecklingscentralen: förvaltningsdirektör, biträdande avdelningschef vid administrativa enheten och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

65) centralen för turistfrämjande: avdelningschef,

66) statens upphandlingscentral: direktör,

67) social- och hälsovårdsministeriet: chef för flyktingbyrån,

68) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården: tjänsten som direktör och motsvarande högre tjänster samt jurist vid enhet som ansvarar för personaladministrationen,

69) arbetslöshetsnämnden: byråchef,

70) prövningsnämnden: ordförande,

71) olycksfallsverket: direktör, avdelningschef och överinspektör som ansvarar för personalärenden,

72) rättsskyddscentralen för hälsovården: biträdande föreståndare som ansvarar för förvaltningen,

73) folkhälsoinstitutet: förvaltningsdirektör och dennes ställföreträdare, chef vid administrativa byrån och dennes ställföreträdare samt chef för en resultatenhet som lyder direkt under överdirektören,

74) strålsäkerhetscentralen: förvaltningsdirektör, kärnsäkerhetsdirektör, forskningsdirektör, strålsäkerhetsdirektör, biträdande direktör och personalchef,

75) läkemedelsverket: avdelningschef,

76) arbetsministeriet: ekonomiplaneringschef och redovisningschef,

77) distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden: tjänsterna som tjänsteman som ansvarar för förvaltnings- och ekonomiärenden vid en arbetskraftsdistriktsbyrå,

78) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

79) miljöministeriet: tjänsten som tjänsteman som förordnats till chef för ett resultatområde och ekonomidirektör,

80) vatten- och miljöförvaltningen: förvaltningschef,

81) statens bostadsfond: direktör, förvaltningsdirektör och överinspektör som ansvarar för personalärenden.

De i 1 a § nämnda affärsverkens arbetsgivartjänster, vilkas innehavare det åligger att företräda arbetsgivaren, är bl.a.:

1) vid Bilregistercentralen: verkställande direktör,

2) vid Statsjärnvägarna: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för enhet inom centralförvaltningen, tjänster vid personalenhetens grupp för anställningsförhållanden, regionchef, tjänst som chef för personalcentret och tjänst som chef för maskinverkstad samt tjänst som chef för en resultatansvarsenhet inom regionalförvaltningen,

3) vid Luftfartsverket: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för flygplats, chef för flygtrafiktjänstcentral samt biträdande direktör och överinspektör som huvudsakligen sköter personalfrågor vid administrativa avdelningen och ekonomiavdelningen, samt

4) vid något annat i 1 a § nämnt affärsverk verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, förvaltningsdirektör samt de tjänstemän vid verkets enhet för personalärenden som sköter anställningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.