500/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74):

1 §

Militär förmansställning samt krigsmans utbildning, tjänsteställning och uppgift utvisas genom militär grad eller tjänstgöringsgrad.

2 §

Militära grader är

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

8) löjtnant,

9) premiärlöjtnant,

10) kapten, kaptenlöjtnant,

11) major, kommendörkapten,

12) överstelöjtnant, kommendör,

13) överste, kommodor,

14) generalmajor, konteramiral,

15) generallöjtnant, viceamiral, samt

16) general, till vilken grad kan fogas ett omnämnande som anger vapenslaget, och amiral.

I stället för den militära graden för soldat kan försvarsgrenens och vapenslagets grader eller de enskilda truppernas grader användas, på det sätt som kommendören för försvarsmakten särskilt för sig och som i fråga om militära kommandomål bestämmer om dem.

3 §

En tjänstgöringsgrad kan i det syfte som avses i 1 § användas i stället för en militär grad den tid under vilken en person är i försvarsmaktens tjänst som krigsman.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer som i fråga om militära kommandomål om tjänstgöringsgraderna samt om deras användning och hur de jämställs med militära grader, om annat inte följer av vad som stadgas i 15 § 2 mom.

4 §

Den inbördes rangordningen mellan personer som har samma militära grad eller jämbördig militär grad fastställs enligt tidpunkten för befordran på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer därom som i fråga om militära kommandomål.

5 §

De militära graderna för personer som tjänstgör som officerare är

1) löjtnant,

2) premiärlöjtnant,

3) kapten, kaptenlöjtnant,

4) major, kommendörkapten,

5) överstelöjtnant, kommendör,

6) överste, kommodor,

7) generalmajor, konteramiral,

8) generallöjtnant, viceamiral, samt

9) general och amiral.

6 §

De militära graderna för personer som tjänstgör som institutofficerare är

1) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

2) löjtnant,

3) premiärlöjtnant, samt

4) kapten och kaptenlöjtnant.

7 §

De militära graderna för innehavare av sådana specialofficerstjänster som förutsätter högskoleexamen är de militära graderna för officer enligt 5 §, till vilka har fogats ett prefix som utvisar verksamhetsområdet i fråga.

De militära graderna för innehavarna av sådana specialofficerstjänster som förutsätter examen på institutnivå är de militära graderna enligt 6 §, till vilka har fogats ett prefix som utvisar verksamhetsområdet i fråga. En militäringenjör och en militärkapellmästare kan likväl befordras till en specialofficersgrad som motsvarar major, kommendörkapten, överstelöjtnant eller kommendör.

8 §

De militära graderna är, när det gäller dem som hör till reserven eller lantvärnet

1) för manskapet soldat, korpral och övermatros,

2) för underofficerare undersergeant, sergeant, översergeant, fältväbel och båtsman samt militärmästare,

3) för institutofficerare fältväbel och båtsman, militärmästare, fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlöjtnant samt kapten och kaptenlöjtnant,

4) för officerare fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlöjtnant, kapten och kaptenlöjtnant, major och kommendörkapten, överstelöjtnant och kommendör, överste och kommodor, generalmajor och konteramiral, generallöjtnant och viceamiral samt general och amiral, samt

5) för specialofficerare de militära graderna enligt 7 §.

9 §

De militära graderna för värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst är soldat, korpral, övermatros, undersergeant och sergeant.

10 §

Den allmänna förutsättningen för befordran av personer som tjänstgör som officerare och institutofficerare är att personen i fråga har tjänstgjort i närmast lägre grad under minst två år.

Undantag kan av särskilda skäl göras från den i 1 mom. stadgade tiden.

11 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som officer

1) för befordran till löjtnant, premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för löjtnantstjänst,

2) för befordran till major eller kommendörkapten och överstelöjtnant eller kommendör, sådan utbildning som krävs för tjänsten som major eller kommendörkapten, samt

3) för befordran till överste eller kommodor och högre militära grader, sådan utbildning som krävs för tjänsten som överste och kommodor.

Av särskilda skäl kan en officer befordras till den militära grad för officer som är närmast högre än den högsta graden enligt hans utbildning.

12 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som institutofficer

1) för befordran till militärmästare, fänrik eller underlöjtnant och löjtnant, sådan utbildning som krävs för tjänsten som institutofficer i 3 klass, samt

2) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för tjänsten som institutofficer i 2 klass.

Av särskilda skäl kan en institutofficer befordras till den militära grad för institutofficer som är närmast högre än den militära graden enligt hans utbildning.

13 §

Befordran till specialofficers militära grad förutsätter att personen i fråga har sådan utbildning som krävs för tjänsten som specialofficer.

För befordran till följande militära grad för specialofficer fordras att personen i fråga har tjänstgjort i närmast lägre specialofficers eller motsvarande officersgrad eller institutofficersgrad under minst två år.

Undantag kan av särskilda skäl göras från den i 2 mom. stadgade tiden.

Sådana legitimerade läkare, veterinärer och tandläkare samt diplomingenjörer som innehar specialofficerstjänst kan av särskilda skäl befordras direkt till en specialofficersgrad som motsvarar kapten eller kaptenlöjtnant.

14 §

Om förutsättningarna för befordran av dem som hör till reserven och lantvärnet samt av dem som utbildar sig för en militär tjänst bestämmer kommendören för försvarsmakten som i fråga om militära kommandomål enligt grunder som fastställs av republikens president.

Om grunderna för befordran av dem som fullgör beväringstjänsten bestämmer kommendören för försvarsmakten som i fråga om militära kommandomål.

15 §

Till de militära graderna för fänrik och underlöjtnant och de militära grader som avses i 2 § 1 mom. 8-16 punkten samt till motsvarande militära grader för specialofficer befordrar republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Om den som skall befordras utnämns till sin tjänst av republikens president på framställning av statsrådet, föredras hans befordran likväl av försvarsministern. Detsamma gäller befordran till generalmajors och konteramirals militära grad samt till sådan militär grad för officer eller specialofficer som är högre än dessa.

Militära grader och tjänstgöringsgrader som avses i 18 § 2 och 3 mom. förlänas av republikens president på föredragning av försvarsministern.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer som i fråga om militära kommandomål om behörighet att befordra manskap och underofficerare till militär grad.

16 §

Vad i denna förordning stadgas om befordran av dem som tjänstgör i officerstjänst, tillämpas även på en sådan tjänsteman vid försvarsministeriet, vars enda behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet för officerstjänst.

17 §

I fråga om befordran av den civila och den värvade personal som är anställd vid försvarsministeriet eller försvarsmakten iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om befordran av värnpliktiga som tjänstgör i andra än militära tjänster.

18 §

Beträffande de militära graderna och tjänstgöringsgraderna för personer i sådant tjänstgöringsförhållande som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (514/84) gäller vad som särskilt stadgas eller bestäms därom.

En officer som tjänstgör i Förenta Nationernas fredsbevarande uppgifter eller i annan utrikestjänst och på vars tjänstgöringsförhållande den lag som nämns i 1 mom. inte tillämpas kan för den tid tjänstgöringen varar som tjänstgöringsgrad förlänas en militär grad som är högre än hans egentliga militära grad.

En officer som tjänstgör i sådan tjänstgöring som avses ovan i denna paragraf kan som tjänstgöringsgrad förlänas brigadgenerals grad, som i rangordningen befinner sig mellan överstes och generalmajors militära grad.

19 §

Vid huvudstaben förs officersförteckning över försvarsmaktens officerare, institutofficerare och specialofficerare.

20 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av försvarsministeriet.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 september 1974 om befordran till militär grad (723/74) jämte ändringar.

De militära graderna för befattningsofficerare som hör till reserven eller lantvärnet är översergeant och de militära graderna för institutofficer enligt 8 § 3 punkten.

De som när denna förordning träder i kraft innehar överfältväbels eller överbåtsmans militära grad bibehåller den militära graden i fråga, om de inte såsom hörande till reserven eller lantvärnet befordras till följande militära grad. I den inbördes ordningsföljden för militära grader är överfältväbel och överbåtsman äldre än fältväbel och båtsman, men yngre än militärmästare, fänrik och underlöjtnant. [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: men militärmästare, fänrik och underlöjtnant däremot yngre. ]

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.