489/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 13 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådan den lyder i lag av den 3 juni 1994 (424/94):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar i samband med import och export.

Förordningen gäller djur, föremål och varor (varor) som hör till följande grupper:

1) levande djur och deras könsceller samt döda djur och djurdelar,

2) produkter som härrör från djur,

3) avfall och foder- och gödselmedel innehållande beståndsdelar som härrör från djur,

4) gödsel, urin och andra sekret av djur,

5) bakterie-, virus- och med dem jämförbara mikrobodlingar som orsakar djursjukdomar samt för djur avsedda vaccin och serum och med dem jämförbara produkter,

6) hö och halm,

7) emballage, förvaringskärl, förpackningsmaterial och lump som kan anses orsaka risk för spridning av djursjukdomar, och

8) föremål, utrustning eller kläder som använts vid produktion och skötsel av djur eller i djurstall samt föremål som använts för förvaring, förpackning eller transport av varor som avses i 1 och 2 punkten.

De varor som avses i 1 mom. definieras närmare av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

2 §
Import

Varor som avses i 1 § får införas i landet endast med veterinär- och livsmedelsavdelningens tillstånd eller på de villkor som avdelningen ställer. Veterinär- och livsmedelsavdelningen kan också bestämma att import av vissa varor är tillåten utan tillstånd eller villkor.

Stadgandena om import i denna förordning tillämpas även på varor som transiteras till ett annat land genom Finland.

3 §
Utredande av förutsättningarna för import

Varuimportören skall sörja för anskaffningen av tillstånd, handlingar och övriga utredningar som gäller varans importduglighet.

Under de förutsättningar som bestäms av veterinär- och livsmedelsavdelningen godkänns även en handling som utfärdats eller en kontroll som utförts i ett annat land som utredning över importduglighet.

4 §
Lossande av varor

Varor avsedda för import får inte lossas från transportmedlet förrän en utredning över deras importduglighet har företetts för tullmyndigheten. Om det är nödvändigt att lossa varorna för att förhindra att de förfars eller av djurskyddsskäl eller om lossandet inte föranleder risk för spridning av djursjukdomar, kan en av veterinär- och livsmedelsavdelningen förordnad veterinär (gränsveterinär) tillåta lossning och förvaring av varorna på en av honom godkänd plats till dess en utredning över importdugligheten har fåtts.

5 §
Sökande och beviljande av importtillstånd

Ansökan om tillstånd till import av varor skall göras skriftligen. Ansökan skall tillställas veterinär- och livsmedelsavdelningen i god tid före den planerade importen. Till ansökan skall fogas de utredningar som veterinär- och livsmedelsavdelningen har bestämt.

I beslutet om beviljande av importtillstånd skall anges villkoren för importen och för tillståndets giltighet samt de utredningar om varans importduglighet som importören skall förete för tullmyndigheten eller någon annan som utför importkontrollen.

Tillståndet kan återkallas, om tillståndsvillkoren inte följs eller om det i samband med ansökan har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter om de omständigheter som tillståndet grundar sig på eller om en i 11 § definierad förändring i situationen i fråga om djursjukdomar förutsätter det.

6 §
Importkontroll

Importdugligheten hos varor som skall importeras skall i de fall som bestäms av veterinär- och livsmedelsavdelningen kontrolleras innan de importeras (importkontroll). Importkontrollen utförs genom undersökning av varan eller på något annat lämpligt sätt. Kontrollen utförs av gränsveterinären, tullmyndigheten, veterinär- och livsmedelsavdelningen, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel eller kontrollcentralen för växtproduktion.

Importören skall underrätta tullanstalten om anländande varor som skall kontrolleras. Importkontroller utförs de veckodagar och under de tider på dygnet som bestäms av veterinär- och livsmedelsavdelningen. Den som utför importkontrollen skall underrättas om anländande levande djur minst 18 timmar före kontrollen och om övriga anländande varor minst 12 timmar före kontrollen.

Veterinär- och livsmedelsavdelningen bestämmer vid behov de tullanstalter där importkontroller utförs samt meddelar närmare föreskrifter om utförande av importkontroller.

7 §
Importodugliga varor

Om en vara som skall importeras misstänks eller konstateras sprida en sådan djursjukdom som avses i 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/80) eller en sådan allvarlig smittsam djursjukdom som inte förekommer i Finland, skall det bestämmas att varan skall föras ut ur landet, isoleras, sättas i karantän eller förstöras eller användas för ändamål som inte föranleder risk för spridning av djursjukdomar.

Om en vara som skall importeras och som i andra fall än de som avses i 1 mom. inte uppfyller importkraven eller om det beträffande varan inte har företetts de utredningar som krävs skall det bestämmas att varan skall föras ut ur landet, sättas i förvar, isoleras, sättas i karantän eller användas för ändamål som inte föranleder risk för spridning av djursjukdomar.

Om en vara har förts in i landet i strid med 2 § kan det bestämmas att varan skall föras ut ur landet, sättas i förvar, isoleras, sättas i karantän eller förstöras. Samma förfarande tillämpas även på avkomma till djur som har förts in i landet på nämnda sätt.

8 §
Beslut om användning av vara

Om användningen av en vara beslutar i de fall som avses i 7 § 1 mom. veterinär- och livsmedelsavdelningen eller gränsveterinären, i de fall som avses i 7 § 2 mom. veterinär- och livsmedelsavdelningen, gränsveterinären eller tullmyndigheten och i de fall som avses i 7 § 3 mom. veterinär- och livsmedelsavdelningen. Tullmyndigheten kan dock endast bestämma att en vara skall föras ut ur landet eller sättas i förvar, isoleras eller sättas i karantän.

Om det är möjligt att avhjälpa orsaken till att import förhindrats, skall importören beredas möjlighet att inom rimlig tid komplettera de utredningar som gäller villkoren för import innan beslut om användning av varan fattas. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall iakttas vid verkställigheten av beslutet. Ett beslut om förstörande skall förenas med hot om att förstörande som inte har verkställts enligt beslutet utförs på den försumliges bekostnad.

Veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar vid behov närmare föreskrifter om användningen av de varor som avses i 7 § och om det förfarande som avses i denna paragraf.

9 §
Export

Veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar föreskrifter om på vilka villkor varor kan exporteras till de övriga länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om exporten sker till något annat land, skall exportören sörja för att villkoren för import till detta land utreds.

10 §
Exportkontroll

Varor som skall exporteras kontrolleras på begäran av varuexportören enligt det importerande landets villkor för import (exportkontroll). Exportkontrollen utförs av en av veterinär- och livsmedelsavdelningen förordnad veterinär, tullmyndigheten, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel eller kontrollcentralen för växtproduktion. Exportkontrollen utförs på varans avgångsort eller vid tullanstalter som veterinär- och livsmedelsavdelningen bestämt. Varuexportören skall komma överens om platsen och tidpunkten för kontrollen med den som utför exportkontrollen.

Veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar närmare föreskrifter om utförande av exportkontroller.

11 §
Förändring i situationen i fråga om djursjukdomar

Om en allvarlig djursjukdom förekommer eller hotar sprida sig i Finland eller om en väsentlig förändring i situationen i fråga om djursjukdomar i Finland eller i varans ursprungsland eller det land som en vara importeras från eller någon annan med detta jämförbar plötslig orsak kräver det, kan veterinär- och livsmedelsavdelningen helt förbjuda import eller export av varor som avses i 1 § eller ställa villkor för importen eller exporten.

Förbudet och villkoren gäller även varor för vilka beviljats importtillstånd eller som kontrollerats för import eller export. På varor som inte får importeras tillämpas 7 § 1 mom.

12 §
Märkning och identifiering

En vara som skall importeras eller exporteras skall märkas så att den kan identifieras som den vara som avses i handlingarna gällande den. Veterinär- och livsmedelsavdelningen meddelar vid behov närmare föreskrifter om märkning och identifiering av varor.

13 §
Ersättningar och arvoden

En gränsveterinär och en av veterinär- och livsmedelsavdelningen förordnad veterinär har rätt att uppbära ersättning för import- och exportkontroller enligt vad som stadgas i lagen om djursjukdomar.

På ersättningar och arvoden som skall betalas för kontroller som utförs av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och av kontrollcentralen för växtproduktion tillämpas vad om detta särskilt stadgas eller bestäms.

14 §
Kostnader

Den som begär kontroll skall betala kostnaderna för åtgärder som vidtas med stöd av denna förordning.

15 §
Samband med vissa stadganden

Om import och export av fridlysta och hotade djur och produkter som härrör från dessa stadgas i lagen om naturskydd (71/23).

På transport av djur i samband med import och export tillämpas den europeiska konventionen om skydd av djur under internationell transport (FördrS 18/75).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom förordningen upphävs förordningen den 24 oktober 1975 om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import (884/75). Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelningens beslut av den 19 januari 1990 om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import (59/90), som utfärdats med stöd av den upphävda förordningen, jämte ändringar förblir dock i kraft tills något annat stadgas eller bestäms.

Importtillstånd som har beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga enligt giltighetstiden som utsatts i tillståndet.

Protokoll 10 till EES-avtalet

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.