479/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av lagen om enskilda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Om en konsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall uppgöras över skogsavverkningen, skall för avverkningen utarbetas en avverknings- och förnyelseplan som avses i 2 § 3 mom. lagen om enskilda skogar. Skogsnämnden får inte fatta ett beslut som gäller godkännande av avverknings- och förnyelseplanen innan den har fått nämnda konsekvensbeskrivning till sitt förfogande. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.