446/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1969 om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid (435/69) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. och 5 §,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 20 oktober 1989 (918/89), 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. i lag av den 17 december 1971 (919/71) samt 5 § ändrad genom nämnda lagar av den 17 december 1971 och av den 20 oktober 1989, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 17 december 1971 och av den 20 oktober 1989, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Om inte något annat stadgas i denna lag får yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse idkas vardagar mellan klockan 7 och 20, förutom lördagar samt självständighetsdagens afton, nyårsaftonen, påskaftonen och valborgsmässoaftonen mellan klockan 7 och 18.

På söndagar får yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse, om inte något annat stadgas i denna lag, idkas mellan klockan 10 och 18 i december och sex andra söndagar under året, vilka handels- och industriministeriet fastställer efter att ha hört de organisationer som representerar handeln, arbetsgivarna och arbetstagarna.


2 §

På kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, första maj och andra söndagar än de som avses i 1 § 2 mom. får yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse inte idkas, om inte något annat följer av 3-6 §§.


4 §

Chefen för polisdistriktet har rätt att på villkor som han bestämmer tillåta att en affärslokal som avses i 1 § 3 mom. hålls öppen på dagar som avses i 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom. för anordnande av utställning i samband med vilken försäljning inte äger rum och avgiftsbelagda tjänster inte utförs.

5 §

Länsstyrelsen kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig minuthandel och rak- och frisersalongsrörelse idkas även på andra tider än de som anges i 1-3 §§. Dispens kan återtas, om de väsentliga förutsättningarna för beviljandet av tillståndet inte längre föreligger eller vid brott mot villkoren för tillståndet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 259/93
EkUB 13/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.