436/1994

Given i Helsingfors den 3 juni 1994

Förordning om statliga byggnadsentreprenader

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 17 § lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Vid statliga myndigheters byggnadsentreprenad skall förutom lagen om offentlig upphandling (1505/92) iakttas förfarandet enligt denna förordning. Utöver denna förordning skall i tillämpliga delar iakttas förordningen om byggnadsentreprenader som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1571/93).

Med byggnadsarbete avses i denna förordning husbyggnads-, jordbyggnads- och vattenbyggnadsarbeten, till dessa anslutna reparations- och underhållsarbeten och med dem jämförbara arbeten för åstadkommande av det arbetsresultat som planerna förutsätter, samt de upphandlingar som behövs för arbetet.

2 §
Utlämnande av byggnadsarbete på entreprenad

Ett statligt byggnadsarbete skall utlämnas på entreprenad när detta sätt att utföra arbetet är totalekonomiskt fördelaktigt för den upphandlingsenhet som är byggherre eller beställare.

2 kap.

Inbegärande av entreprenadanbud och anbudsförfrågningshandlingarna

3 §
Principerna för anbudstävlan

Entreprenadanbud skall inbegäras så att det uppstår tillräcklig och fri konkurrens om entreprenaden.

De anbudsgivare som deltar i anbudstävlan skall behandlas jämbördigt utan diskriminering.

Av särskilda skäl kan ett byggnadsarbete utlämnas på entreprenad utan anbudstävlan.

4 §
Anbudsförfrågningshandlingarna

Anbudsgivaren skall i anbudsförfrågningshandlingarna lämna uppgifter om entreprenadens omfång samt om de krav som ställs på arbetet, konstruktionerna, byggnadsmaterialet, entreprenadtiden och betalningsvillkoren samt andra utredningar och entreprenadvillkor som behövs för beräknande av anbudspriset.

3 kap.

Begäran om anbud

5 §
Anbudsförfaranden

En upphandlingsenhet kan när den begär anbud använda öppet, selektivt eller förhandlat förfarande.

Vid öppet förfarande får alla entreprenörer som så önskar lämna in anbud.

Vid selektivt förfarande begär upphandlingsenheten anbud av vissa utvalda entreprenörer.

Vid förhandlat förfarande tar upphandlingsenheten kontakt med vissa utvalda entreprenörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dessa entreprenörer.

Förhandlat förfarande får användas endast om godtagbara anbud inte har fåtts genom öppet eller selektivt förfarande eller om projektet är av särskild beskaffenhet eller brådskande.

4 kap.

Handläggning av entreprenadanbud

6 §
Öppnande av entreprenadanbuden

Entreprenadanbuden öppnas efter att den utsatta tiden för inlämnande av anbuden har gått ut.

7 §
Anbudens offentlighet

Entreprenadanbuden och valet av entreprenör är hemliga till dess att anbudsgivaren underrättats om att hans anbud har godkänts. Upphandlingsenheten skall se till att de uppgifter som lämnats av entreprenören hålls hemliga.

Om öppningsförrättningen är offentligt meddelas namnen på anbudsgivarna och anbudsprisen.

8 §
Antagande av anbudet

Bland anbuden skall antas det som bedöms vara mest förmånligt i totalekonomiskt hänseende. Anbudspriset skall inte ensamt anses vara avgörande för antagande av anbudet. Då ett anbud som är högre än det lägsta antas skall motiveringen till detta fogas till handlingarna.

9 §
Förkastande av anbud

Ett anbud kan förkastas, om

1) anbudspriset eller grunderna för det har angetts på ett obestämt sätt,

2) anbudsgivaren anses sakna tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar att utföra entreprenaden,

3) anbudsgivaren i anbudstävlan har förfarit illojalt eller i strid med god sed,

4) anbudspriset, med hänsyn till de uppskattade byggnadskostnaderna, är så lågt att byggandet inte kan genomföras till uppgivet pris. Innan upphandlingsenheten förkastar anbudet skall den undersöka anbudet i detalj och vid behov be anbudsgivaren om en utredning av grunderna för anbudet,

5) anbudet avviker från de krav och villkor som ställts på entreprenaden, eller

6) anbudsgivaren har försummat att betala skatter, socialskyddsavgifter och andra motsvarande lagstadgade socialavgifter.

Ett försenat anbud får inte antas. Om det är uppenbart att förseningen har berott på omständigheter som är oberoende av anbudsgivaren kan anbudet antas under förutsättning att det har gjorts upp och avsänts till upphandlingsenheten innan anbudstiden gått ut.

10 §
Förkastande av alla anbud

Om alla anbud förkastas på grund av att de är oförmånliga eller av någon annan motiverad orsak, om byggnadsarbetet skjuts upp eller genomförs genom andra åtgärder som vidtas av upphandlingsenheten, skall detta omedelbart meddelas anbudsgivarna.

5 kap.

Särskilda stadganden

11 §
Uppgörande av entreprenadavtal

När beslut om entreprenaden har fattats, skall om avtalsparternas rättigheter och skyldigheter göras upp ett skriftligt entreprenadavtal eller i fråga om mindre arbeten en beställning enligt anbudet utgående från de generellt godkända allmänna villkoren för byggnadsentreprenad.

12 §
Säkerhet

Entreprenören skall i entreprenadavtalet förpliktas att ställa av upphandlingsenheten godkänd tillräcklig säkerhet för fullgörande av avtalet, om inte säkerheten anses oändamålsenlig.

Förskott kan betalas endast mot tillräcklig säkerhet.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 juni 1961 om upplåtande av statligt byggnadsarbete på entreprenad (385/61) jämte ändringar samt trafikministeriets beslut angående tillämpningen av förordningen (186/83).

Helsingfors den 3 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.