422/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1994

Trafikministeriets beslut om taxor för taxibilar och invalidtaxi

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas i tillståndspliktig beställningstrafik som utförs med personbil. Detta beslut gäller inte ruttaxor, för vilka trafikministeriet utfärdar ett särskilt beslut. Med detta beslut fastställs de högsta tillåtna taxorna för taxi- och invalidtaxitrafiken. Taxorna innehåller mervärdeskatten.

2 §

Mätartaxan omfattar den i detta beslut nämnda grundavgiften, den på körsträckans längd baserade avgiften, väntetidsavgiften och den på körtiden baserade avgiften såvida körhastigheten är exceptionellt låg. Om särskilda tilläggsavgifter bestäms i 6-8 § i detta beslut.

3 §

Som grundavgift får på vardagar under tiden 06.00-20.00, samt lördagar, dagar före kyrklig helg, dagen före Självständighetsdagen och Valborgsmässoaftonen för skjuts som börjar under tiden 06.00-16.00, debiteras 18,00 mk. Övriga tider är grundavgiften 29,00 mk.

4 §

På basen av körsträckans längd debiteras passagerare en avgift som indelas i fyra taxeklasser beroende på antalet befordrade personer på följande sätt:

Taxa I: 1-2 pers. 206,68 m (4,84 mk/km)

Taxa II: 3-4 pers. 172,01 m (5,81 mk/km)

Taxa III: 5-6 pers. 156,44 m (6,39 mk/km)

Taxa IV:över 6 pers. 142,25 m (7,03 mk/km)

Då antalet befordrade personer fastställs räknas inte barn under 12 år. Två barn under 12 år räknas som en person.

Med grundtaxan körs i varje taxeklass den tidigare i denna paragraf nämnda körsträckan.

Taxametern kan vara inställd på taxa III även i en bil vars registrerade personantal förutom föraren är fyra och en avgift enligt den nämnda taxan får debiteras endast då antalet befordrade personer tillfälligtvis är fem.

5 §

För väntetid får debiteras 132,40 mk per timme vilket motsvarar 1,00 mk för en period av 27,2 sekunder. I Helsingfors stad är väntetidsavgiften dock 137,70 per timme vilket motsvarar 1,00 mk för en period av 26,1 sekunder.

Sker körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak så långsamt att ersättningen för väntetid skulle bli större än på basen av körsträckan, får i stället för på körsträckan baserad avgift debiteras väntetidsersättning.

Då återkörningen från en körtur till taxistationen väsentligt försvåras i skärgårds- eller motsvarande specialförhållanden, får man med passageraren överenskomma om debitering av en särskild väntetids- eller inkvarteringsavgift.

6 §

Vid transport av handikappade och andra rörelsehindrade med fordon som fyller kriterierna på en invalidtaxi enligt 13 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92, ändrad den 22.12.1993), får en tilläggsavgift av 15,00 mk debiteras för en transport om kunden behöver det ovannämnda fordonet.

7 §

Om assistans av handikappade och andra rörelsehindrade i samband med transporten förorsakar föraren väsentligt tilläggsarbete, får man överenskomma med den som betalar om en särskild tilläggsavgift (eskortavgift), dock högst 20 mk.

8 §

För skrymmande föremål som inte hör till passagerarens sedvanliga reseeffekter samt för hundar, dock inte för ledarhund som åtföljer blind, får debiteras en tilläggsavgift på 5,00 mk.

9 §

Avgifterna och grunderna för dem skall vara synliga för passageraren.

10 §

Omkring stationen utformas ett ordinarie verksamhetsområde med en radie av 2,5 km. Även enhetliga verksamhetsområden kan utgöras vid behov. På verksamhetsområdet sätts taxametern i gång hos kunden med precisering av antalet personer eller då bilen står beställaren till förfogande på beställningsplatsen. Då kunden beställer en taxibil till en adress utanför verksamhetsområdet, startas taxametern till taxa I vid gränsen av området.

På verksamhetsområdet är taxametern i gång under transporttiden och utanför verksamhetsområdet på enkelriktad körtur eller under väntetiden.

Vid skötseln av transportuppdrag som avses i 6 § får taxametern vara i gång på väg till kunden, dock högst till ett belopp av 70 mk.

Taxiföreningen skall anmäla till vederbörande polis om verksamhetsområdet som utgörs kring stationen samt dess gränser.

11 §

Avgiften som taxametern visar får debiteras enbart då en av Fordonsförvaltningen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller besiktningsmannen har kontrollerat och plomberat taxametern för att visa den nya taxan.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994, och med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 2 april 1991 om taxitrafikens taxor (603/91) samt trafikministeriets beslut av den 19 april 1991 om taxor för invalidtaxitrafiken (694/91).

Ytterligare upphävs punkterna 8, 9 och 10 beträffande användning av taxameter i trafikministeriets beslut av den 19 mars 1990 4254/70/90 samt trafikministeriets beslut av den 22 december 1993 om fortsättningen av experiment gällande taxitrafikens taxor (1401/93).

Helsingfors den 31 maj 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.