394/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 22 § 3 mom. samt 23 c och 23 f §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 22 § 3 mom. i förordning av den 16 december 1977 (936/77), 23 c § i förordning av den 18 juni 1981 (444/81) och 23 f § i förordning av den 23 oktober 1992 (959/92), som följer:

22 §

Efterlysningsregistret förs av justitieministeriet. Återkallande och rättelse av efterlysning skall ske utan dröjsmål.

23 c §

Då verkställighetshandlingen beträffande en fordran återställs till länsstyrelsen eller justitieministeriet försedd med hinderintyg, och länsstyrelsen eller justitieministeriet med stöd av 23 b § inte avstår från verkställigheten, skall fordran anmälas till det fordringsregister som förs i anslutning till efterlysningsregistret.

Länsstyrelserna och justitieministeriet skall till fordringsregistret sända meddelande om influtna betalningar, om upphörande av rätt till indrivning av fordran och om andra ändringar i de upplysningar som ingår i registret.

23 f §

Uppgifter i efterlysningsregistret samt i det fordringsregister som förs i anslutning till detta lämnas ut till polisen av justitieministeriet för utförande av de uppgifter som avses i 6 kap. 6 § 2 mom. förordningen om verkställighet av straff samt i 23 d § 2 mom. i denna förordning. Uppgifterna får lämnas ut i form av massutlämnande.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.