392/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Förordning om ändring av 14 och 15 §§ äktenskapsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 14 och 15 §§ äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/87), av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 26 april 1991 (770/91), som följer:

14 §

Domstolen skall till justitieministeriets rättsregistercentral sända meddelande om följande handlingar som domstolen registrerat:

1) yrkande som avses i 35 § 4 mom. äktenskapslagen om att ingendera maken skall ha giftorätt i den andra makens egendom,

2) äktenskapsförord som avses i 43 § 2 mom. äktenskapslagen,

3) avvittringshandling som avses i 105 § äktenskapslagen,

4) boskillnadsdomar som avses i 4 § 3 mom. lagen angående införande av äktenskapslagen samt

5) sådana anmälningar om äktenskapsförord eller om främmande lags tillämplighet som avses i 16 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.

Rättsregistercentralen skall utan dröjsmål sköta om att kungörelsen som gäller avvittringshandlingar som avses i 105 § äktenskapslagen publiceras i den officiella tidningen.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om innehållet i den kungörelse som avses i 2 mom.

15 §

Rättsregistercentralen skall föra ett register över äktenskapsförordsärenden. I registret skall införas de uppgifter om handlingar som domstolarna registrerat och som framgår av meddelanden som avses i 14 § 1 mom. Meddelandena kan sändas med hjälp av automatisk databehandling enligt vad justitieministeriet bestämmer. I registret skall dessutom införas uppgifter ur centrala befolkningsregistret om upplösning av äktenskap samt om makars namnändringar.

Uppgifterna i registret över äktenskapsförordsärenden är offentliga. Var och en har rätt att få intyg över uppgifter i registret. Rättsregistercentralen kan ge tillstånd till utlämnande av uppgifter ur registret genom teknisk anslutning eller någon annan form av massutlämnade som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges en statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare eller yrkesutövare som i sin verksamhet fortgående behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om hur registret skall föras.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Om en handling har givits in till domstolen för registrering innan denna förordning har trätt i kraft, tillämpas de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.