391/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av 43 och 45 §§ äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 43 § 2 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 april 1986 (308/86), och

fogas till 45 §, sådan den lyder i lag av den 26 april 1991 (765/91) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

43 §

Domstolen skall registrera äktenskapsförordet. Om avtalsparterna i äktenskapsförordet har meddelat att lösöre givits i gåva i samband med äktenskapsförordet, skall domstolen dessutom förfara så som stadgas om registrering och kungörelse av gåvor som avses i 6 § lagen om gåvoutfästelser.

45 §

En gåva som givits i samband med ett äktenskapsförord behöver inte anmälas, om äktenskapsförordet har givits in till domstolen så som stadgas i 43 § och om avtalsparterna i äktenskapsförordet har lämnat uppgift om gåvan samt föremålet och tidpunkten för gåvan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Om äktenskapsförordet har givits in till domstolen innan denna lag trädde i kraft, skall de stadganden tillämpas som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 290/93
LaUB 1/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.