366/1994

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1994

Statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 kap. 3 a § och 10 kap. 24 d § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) samt 2 § 1 mom. 8 a-punkten och 3 mom. lagen den 17 januari 1986 om vatten- och miljöförvaltningen (24/86), sådana dessa lagrum lyder, de förstnämnda i lag av den 8 januari 1993 (87/93) och de sistnämnda i lag av samma dag (89/93), beslutat:

1 §

Genom detta beslut genomförs EG-rådets följande direktiv till vilka det hänvisas under rubriken II. VATTEN i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

1) direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna samt

2) direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för driksvatten framställning i medlemsstaterna.

2 §

Detta beslut gäller de kvalitetskrav som ytvatten som används eller är avsett att användas för uttag av dricksvatten, nedan ytvatten, skall uppfylla. Grundvatten, bräckvatten och vatten som är avsett att tillföras markens grundvattenskikt omfattas inte av detta beslut. I detta beslut anses allt vatten som är avsett för mänsklig konsumtion och levereras via distributionsnät till allmänheten vara dricksvatten.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar allmänna föreskrifter om kvalitetskrav på samt kontrollundersökningar av dricksvatten med stöd av hälsovårdslagen (469/65).

3 §

I detta beslut indelas ytvatten på grundval av kvaliteten i tre grupper, A1, A2 och A3. Grupperna motsvarar de krav på vattenrening som anges i bilaga 1 samt de egenskaper vilkas fysiska, kemiska och mikrobiologiska gränsvärden anges i tabellen i bilaga 2.

4 §

För varje provtagningspunkt som är representativ med hänsyn till ytvattenkvaliteten skall fastställas gränsvärden för samtliga parametrar som anges i bilaga 2. Dessa gränsvärden skall åtminstone motsvara nivån på de gränsvärden som anges i spalt I i bilaga 2. De värden som anges i spalt G i bilaga 2 skall om möjligt tillämpas som riktlinjer.

5 §

Ytvatten med fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper som inte uppfyller gränsvärdena för grupp A3 får inte användas för uttag av dricksvatten. Sådant ytvatten får dock under speciella omständigheter användas för uttag av dricksvatten, om vattnets kvalitet förbättras så att det minst motsvarar grupp A3. Vatten- och miljöförvaltningen skall utarbeta en åtgärdsplan för förbättring av kvaliteten på ytvatten i grupp A3.

Förslag till åtgärdsplaner enligt 1 mom. uppgörs av vatten- och miljöförvaltningen och fastställs av miljöministeriet sedan ministeriet har inhämtat utlåtanden i saken av berörda myndigheter och andra instanser som kan anses relevanta.

6 §

Ytvatten anses uppfylla de relevanta parameterkraven i kvalitetsgrupperna enligt 3 §, om prover av vatten som har tagits med regelbundna intervaller vid samma provtagningspunkt i samband med uttag av dricksvatten visar att det uppfyller parametervärdena för vattenkvaliteten i fråga

1) i 95 procent av proverna för parametrar enligt spalt I i bilaga 2, samt

2) i 90 procent av proverna för samtliga andra fall.

Dessutom får resultatet inte överstiga gränsvärdet för parametern i fråga med mer än 50 procent, med undantag för temperatur, surhetsgrad (pH), löst syre och mikrobiologiska parametrar.

Vattenverket skall kontrollera kvaliteten på det vatten som utvinns i enlighet med ett kontrollprogram som vatten- och miljödistriktet har godkänt och med beaktande av kraven i det direktiv som avses i 1 § 2 punkten. Om det uppkommer meningsskiljaktigheter om innehållet i ett kontrollprogram, kan ärendet på ansökan överföras till vattendomstolen.

7 §

Detta beslut behöver inte tillämpas

1) vid översvämning eller andra naturkatastrofer,

2) i fråga om de parametrar som är märkta med bokstaven (O) i bilaga 2 vid exceptionella meteorologiska eller geografiska förhållanden,

3) om ytvatten berikas på naturlig väg med vissa ämnen från marken och de gränsvärden som i tabellen i bilaga 2 fastställs för grupperna A1, A2 och A3 på detta sätt kommer att överskridas, samt

4) i fråga om parametrarna märkta med asterisk (*) i bilaga 2 i sådana sjöar som inte är djupare än 20 meter och vars vattenutbyte tar längre tid än ett år och i vilka avloppsvatten inte släpps ut.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 19 maj 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Miljövårdsråd
Pentti Sipilä

Definition av standardbehandlingsmetoder för framställning av dricksvatten från ytvatten i grupperna A1, A2 och A3.

Grupp A1

Enkel fysisk behandling och desingfektion, t.ex. snabbfiltrering och desinfektion eller infiltration i marken.

Grupp A2

Normal fysisk och kemisk behandling samt desinfektion, t.ex. koagulering, flockning, dekantering eller flotation, filtrering, desinfektion eller kontaktfiltrering och desinfektion.

Grupp A3

Eventuell förrening (magasinering) samt intensiv fysisk och kemisk behandling, utökad rening och desinfektion, t.ex. koagulering, flockning, dekantering eller flotation, filtrering, adsorption (aktivt kol), biologisk filtering (aktiv kol eller långsamfiltrering), desinfektion.

Egenskaper hos ytvatten avsett för uttag av dricksvatten

I = Obligatorisk, G = Riktvärde, O = Exceptionella klimatiska eller geografiska förhållanden, se 7 § 2-punkten. 
* se 7 § 4-punkten. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.