365/1994

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1994

Statsrådets beslut om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), 5 § 3 mom. och 11 a § lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) samt 2 § 1 mom. 8 a punkten och 3 mom. lagen den 17 januari 1986 om vatten- och miljöförvaltningen (24/86), sådana dessa lagrum, 5 § 3 mom. och 11 a § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk i lag av den 8 januari 1993 (88/93) och 2 § 1 mom. 8 a punkten och 3 mom. lagen om vatten- och miljöförvaltningen i lag av samma dag (89/93), beslutat:

Definitioner
1 §

Genom detta beslut genomförs EG-rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, till vilket hänvisas under rubriken II. VATTEN i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Detta beslut tillämpas när avloppsvatten från tätbebyggelse och från anläggningar inom de industrisektorer som anges i bilaga 2 leds in i vatten, med undantag av grundvatten. Med vatten avses i detta beslut vattendrag enligt 1 kap. vattenlagen samt diken, rännilar, källor och konstgjorda dammar.

3 §

I detta beslut avses med

1) tätort ett område där befolkningen eller de ekonomiska aktiviteterna är så koncentrerade att avloppsvatten kan insamlas och ledas till ett avloppsreningsverk eller ett slutligt utsläppsställe,

2) avloppsvatten från tätbebyggelse avloppsvatten från hushåll eller en blandning av hushållsavloppsvatten och industriavloppsvatten eller dagvatten,

3) hushållsavloppsvatten avloppsvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del härrör från människans metabolism och hushållsaktiviteter,

4) industriavloppsvatten allt avloppsvatten som släpps ut från områden som används för kommersiell eller industriell verksamhet och som inte är hushållsavloppsvatten eller dagvatten,

5) 1 personekvivalent (pe) den belastning per dygn som har en biokemisk syreförbrukning på 70 g löst syre (O2) under sju dygn (BOD7); personekvivalenten räknas ut på grundval av den maximala genomsnittliga veckobelastning som tillförs reningsverket under ett år med undantag av exceptionella förhållanden,

6) sekundär rening en biologisk reningsprocess med sekundärsedimentering eller någon annan process som uppfyller de krav som anges i tabell 1 i bilaga 1.

4 §

All vattenmiljö i Finland betraktas i detta beslut som känsliga områden enligt det direktiv som avses i 1 §.

Avloppsvatten från tätbebyggelse
5 §

Utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse i vatten som avses i 2 § är beroende av tillstånd oavsett följderna, om det avloppsvatten som leds in i ledningsnät motsvarar minst 4 000 personekvivalenter, pe.

Avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i avloppsnät skall före utsläpp i vatten som avses i 2 § undergå sekundär rening eller motsvarande rening

1) senast den 31 december 1998 om det avloppsvatten som leds in i avloppsnät härrör från tätorter med mer än 10 000 pe samt

2) senast den 31 december 2005 i alla tätorter.

Avloppsvatten och reningsverk för avloppsvatten samt de tillstånd enligt 10 kap. 3 och 24 §§ vattenlagen som gäller dem skall uppfylla kraven i punkt B i bilaga 1.

6 §

Behandlat eller obehandlat slam från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse får inte släppas ut i vatten som avses i 2 §.

7 §

Ett anslutningsavtal som gäller utsläpp av industriavloppsvatten i allmänt avlopp skall uppfylla kraven i punkt C i bilaga 1 och avtalet skall ses över på uppmaning av övervakningsmyndigheten.

Avloppsvatten från vissa industrisektorer
8 §

Sådana industrianläggningar som hör till i bilaga 2 nämnda industrisektorer och som leder avloppsvatten i vatten som avses i 2 § så att belastningen motsvarar minst 4 000 pe skall hos vattendomstolen ansöka om tillstånd enligt vattenlagen för utsläpp av avloppsvatten.

Övervakning
9 §

Utsläpp av industriavloppsvatten i allmänt avlopp, utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse samt verkningarna av detta på den mottagande vattenmiljön skall övervakas. Övervakningen av utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse skall åtminstone uppfylla kraven i punkt D i bilaga 1.

Utsläpp från industrianläggningar enligt 8 § och verkningarna av detta på den mottagande vattenmiljön skall övervakas.

Beträffande övervakning enligt 1 och 2 mom. gäller i övrigt vad som stadgas om kontroll enligt 10 kap. 24 a § 4 mom. vattenlagen.

Ikraftträdande
10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 19 maj 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Miljövårdsråd
Pentti Sipilä

Krav som gäller avloppsvatten från tätbebyggelse

A. Avloppssystem

Vid konstruktion, byggnad och underhåll av avloppsnät skall kraven på vattenrening beaktas samt bästa tillgängliga teknik användas och samtidigt särskilt beaktas

1) avloppsvattnets volym och sammansättning,

2) att läckor inte uppkommer, samt

3) att förorening av vatten till följd av bräddvatten begränsas.

B. Utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse till vatten

1) Avloppsreningsverk skall utformas eller ändras så att representativa prover kan tas på inkommande avloppsvatten och på det renade avloppsvattnet före utsläpp i vatten.

2) Reningen av avloppsvatten från tätbebyggelse skall uppfylla de krav som anges i tabell 1 och 2.

3) Strängare krav än de som anges i tabell 1 eller 2 skall tillämpas om det behövs för att stadgandena i vattenlagen skall uppfyllas.

4) Utsläppsställena för avloppsvatten från tätbebyggelse skall väljas så att påverkan på mottagande vatten begränsas i största möjliga utsträckning.

C. Industriavloppsvatten

Innan industriavloppsvatten leds till allmänt avlopp och reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse skall det undergå sådan rening som krävs för att

1) skydda hälsan hos personal som arbetar med avloppsnäten och på reningsverken,

2) säkerställa att avloppsnät, avloppsreningsverk och tillhörande utrustning inte skadas,

3) säkerställa att driften av avloppsreningsverken och behandlingen av slam inte störs,

4) säkerställa att utsläppen från reningsverken varken skadar miljön eller förhindrar att de krav på recipienten som gäller enligt andra stadganden kan uppfyllas, samt

5) säkerställa att slammet kan omhändertas på ett säkert och miljömässigt godtagbartsätt.

D. Referensmetoder för övervakning och utvärdering

De övervakningsmetoder som används skall uppfylla de krav som anges nedan.

Andra än de metoder som nämns i punkt 1-3 får användas, om det kan visas att de ger motsvarande resultat.

1. Flödesproportionella eller tidsbaserade dygnsprover skall tas i samma, väldefinierade punkt i utflödet från och vid behov i inflödet till reningsverket för att det skall kunna kontrolleras att de krav för utsläppt avloppsvatten som gäller enligt detta beslut efterlevs.

God internationell laboratoriesed skall iakttas för att motverka att proverna förändras under tiden mellan insamling och analys.

2. Det minsta antalet årliga prover skall fastställas med hänsyn till reningsverkets storlek och proverna skall insamlas med jämna mellanrum enligt följande:

- 2 000-9 999 pe 12 prover under det första året, fyra prover under följande år, om det kan visas att provresultaten under det första året överensstämmer med kraven i detta beslut. Om ett av fyra prover inte uppfyller kraven, måste 12 prover tas under det följande året.
- 10 000-49 999 pe 12 prover
- 50 000 per eller mer 24 prover.

3. Det renade avloppsvattnet skall anses uppfylla kraven, om värdena för varje enskild parameter uppfyller de krav som ställs på parametern enligt följande.

a) För parametrarna i tabell 1 och 2 anges i tabell 3 det största godtagbara antalet prover som inte uppfyller kraven, uttryckta som koncentrationer och/eller procentuell reduktion.

b) För de parametrar i tabell 1 som uttrycks i koncentrationer får prover som tagits under normala driftförhållanden inte avvika från gränsvärdena med mer än 100 %. För de värden som avser koncentration av suspenderade partiklar kan dock avvikelser på upp till 150 % godtas.

c) För de parametrar som anges i tabell 2 skall årsmedelvärdet av proverna för varje parameter inte överstiga motsvarande gränsvärden.

4. Extrema värden för vattenkvaliteten skall inte beaktas, om värdena beror på exceptionella förhållanden, t.ex. kraftig nederbörd.

Tabell 1. Minimikrav för utsläpp från de reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som omfattas av 5 § i detta beslut.

Parameter Koncentration Minsta reduktion (%) 1) Referensmätmetod 2)
Biokemisk syreförbrukning (BOD7 vid 20°C) utan nitrifikation 3) 30 mg/l O2 70 Homogeniserat, ofiltrerat, odekanterat prov. Bestämning av förbrukat syre före och efter sju dygns förvaring vid 20°C ± 1°C i fullständigt mörker. Tillsats av en nitrifikation shämmare.
Kemisk syreförbrukning 125 mg/l O2 75 Homogeniserat, ofiltrerat, odekanterat prov. Kaliumdikromat.
Suspenderade partiklar totalt 35 mg/l 4) 90 4) Filtrering av ett representativt prov genom ett filtermembran med 0,45 µm porstorlek. Torkning vid 105°C och vägning.

1) Reduktion i förhållande till inflödets belastning.

2) Referensmätmetoden kan ersättas med en annan metod om ett förhållande kan fastslås mellan resultaten av den ersättande metoden och den metod som nämns här.

3) Parametern kan ersättas av parametern totalt organiskt kol (TOC) eller total syreförbrukning, om ett förhållande kan fastslås mellan BOD7 och ersättningsparametern.

4) Koncentration och reduktion är alternativa parametrar.

Analyser av utsläpp från dammar skall utföras med filtrerade prover. Den totala koncentrationen suspenderade partiklar i ett ofiltrerat vattenprov får dock inte överstiga 150 mg/l.

Tabell 2. Minimikrav som gäller näringsämnen i utsläpp från avloppsreningsverk som omfattas av 5 § i detta beslut. Koncentration och reduktion kan vara alternativa parametrar. Den ena eller båda parametrarna kan tillämpas beroende på den lokala situationen.

Parameter Koncentration mg/l Reduktion 1) % Referensmätmetod 2)
Totalt fosfor 2 (10 000- 100 000 pe) 1 (mer än 100 000 pe) 80 Molekylär absorptionsspektrofotometri
Totalt kväve 3) 15 (10 000- 100 000 pe) 10 (mer än 100 000 pe)4 70 Molekylär absorptionsspektrofotometri

1) Reduktion i förhållande till inflödets belastning.

2) Referensmetoden kan ersättas med en annan metod om ett förhållande kan fastslås mellan resultaten av den ersättande metoden och den metod som nämns här.

3) Totalt kväde innebär summan av totalt Kjeldahlkväve (organiskt N + NH4), nitrat-(NO3) kväve och nitrit-(NO2) kväve.

4) Koncentrationskraven för kväve gäller resultatet av den biologiska processen vid tidpunkter då processtemperaturen överstiger 12°C. Lindrigare krav för kvävekoncentrationen än de som anges i tabellen kan tillåtas i situationer då det är särskilt svårt att uppfylla kraven på grund av kallt klimat.

Tabell 3. Största antal underkända prover

Provserier under ett visst år Största antal underkända prover
4- 7 1
8- 16 2
17- 28 3
29- 40 4
41- 53 5
54- 67 6
68- 81 7
82- 95 8
96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

Industrisektorer

1. Mejerihantering

2. Framställning av frukt- och grönsaksprodukter

3. Framställning och buteljering av läskedrycker

4. Potatisförädling

5. Köttindustri

6. Bryggerier

7. Framställning av alkohol och alkoholhaltiga drycker

8. Framställning av djurfoder av vegetabiliska produkter

9. Framställning av gelatin och lim av hudar, skinn och ben

10. Maltfabriker

11. Fiskförädlingsindustri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.