364/1994

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1994

Statsrådets beslut om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 1 kap. 22 a § och 9 kap. 16 § 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 8 januari 1993 (87/93), beslutat:

1 §

Genom detta beslut genomförs EG-rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen till vilket hänvisas under rubriken II. VATTEN i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Med utsläpp avses i detta beslut tillförsel till grundvatten av ämnen som ingår i bilagan antingen utan eller efter infiltration genom jordlager.

3 §

Detta beslut gäller inte sådana utsläpp av hushållsavloppsvatten från bebyggelse utan anslutning till avloppsnät som inte påverkar viktiga eller för annan vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden eller grundvatten som ligger inom någon annans fastighet eller används av någon annan. Beslutet gäller inte heller utsläpp som har konstaterats innehålla så små mängder eller koncentrationer av de ämnen som anges i bilagan att det nu eller i framtiden inte föreligger någon risk för att grundvattnets kvalitet skall försämras.

4 §

Ett ämne som nämns i bilagan eller hör till en sådan grupp av ämnen som nämns där får inte släppas ut i grundvatten.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 19 maj 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Miljövårdsråd
Pentti Sipilä

Ämnen och grupper av ämnen som avses i 4 §:

1) organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljön, organiska fosforföreningar och organiska tennföreningar,

2) ämnen som har cancerogena, mutagena eller teratogena egenskaper,

3) kvicksilver och kadmium samt deras föreningar,

4) mineraloljor och kolväten,

5) cyanider och fluorider,

6) följande metaller och metalloider samt deras föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

7) biocider och deras derivat,

8) ämnen som har en negativ effekt på grundvattens smak eller lukt samt föreningar som kan orsaka bildandet av sådana ämnen i grundvatten och göra vattnet olämpligt som dricksvatten,

9) giftiga eller svårnedbrytbara organiska föreningar av kisel samt ämnen som kan orsaka bildandet av sådana föreningar i vatten,

10) oorganiska föreningar av fosfor och elementärt fosfor,

11) ammoniak och nitriter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.