353/1994

Given i Helsingfors den 16 maj 1994

Förordning om verkställighet och tillämpning av vissa fiskeriavtal

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 och 4 §§ lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon (839/74) samt 116 § 2 mom. lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82):

1 §

Denna förordning tillämpas på fiske som bedrivs av

1) under svensk flagg seglande fiskefartyg inom Finlands fiskezon i enlighet med överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om ömsesidiga fiskerättigheter i Östersjön (FördrS 30/78),

2) under estnisk flagg seglande fiskefartyg inom det vattenområde i Östersjön som ligger under Finlands fiskejurisdiktion i enlighet med fiskeriavtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering (FördrS 29/94),

3) under rysk flagg seglande fiskefartyg inom det vattenområde i Östersjön som ligger under Finlands fiskejurisdiktion i enlighet med fiskeriavtal mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering (FördrS 38/94),

4) under litauisk flagg seglande fiskefartyg inom det vattenområde i Östersjön som ligger under Finlands fiskejurisdiktion i enlighet med fiskeriavtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Litauens regering (FördrS 37/94), samt

5) under finsk flagg seglande fiskefartyg i enlighet med ovan nämnda överenskommelser inom Sveriges ekonomiska zon och territorialvatten samt inom de vattenområden i Östersjön som ligger under Estlands, Rysslands och Litauens fiskejurisdiktion.

2 §

Under svensk flagg seglande fiskefartyg får bedriva traditionellt fiske inom Finlands fiskezon i väsentligen samma utsträckning som tidigare så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med det protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

3 §

Under estnisk, rysk eller litauisk flagg seglande fiskefartyg får bedriva fiske inom det vattenområde i Östersjön som ligger under Finlands fiskejurisdiktion så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med de protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

4 §

Under finsk flagg seglande fiskefartyg som antecknats i fiskefartygsregistret får bedriva fiske inom de vattenområden i Östersjön som ligger under Estlands, Rysslands eller Litauens fiskejurisdiktion samt traditionellt fiske i väsentligen samma utsträckning som tidigare inom Sveriges ekonomiska zon och territorialvatten så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med de protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

5 §

Fiske enligt denna förordning får bedrivas endast av fiskefartyg som i enlighet med protokollen mellan de fördragsslutande parterna tagits upp i den fartygsförteckning som respektive lands myndigheter för.

För bedrivande av sådant fiske som avses i 4 § kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma hur många fiskefartyg som tas upp i fartygsförteckningen enligt 1 mom. och som samtidigt bedriver fiske samt om den regionala fördelningen och alternering vid fisket. Jord- och skogsbruksministeriet för in fiskefartygen i fartygsförteckningen på framställning av respektive landsbygdsnäringsdistrik eller Ålands landskapsstyrelse. Innan framställningen görs skall landsbygdsnäringsdistriktet informera yrkesfiskarna inom sitt område om upptagandet i fartygsförteckningen samt höra de berörda fiskarnas organisationer. Jord- och skogsbruksministeriet kan ur den fartygsförteckning som ministeriet för antingen helt eller för en viss tid avföra fiskefartyg som inte iakttar anmälningsskyldigheten enligt 7 § 1 och 2 mom. eller som i övrigt bryter mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

6 §

Vid fiske inom Finlands fiskezon eller inom Sveriges ekonomiska zon enligt denna förordning skall besättningen på varje svenskt och finskt fiskefartyg åtminstone till tre fjärdedelar bestå av medborgare i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 §

Ett fartyg som bedriver fiske enligt denna förordning skall göra en fiskeanmälan till myndigheten i det land som saken gäller så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med de protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

Under finsk flagg seglande fiskefartyg skall dessutom anmäla storleken på sådan fångst innehållande kvoterade fiskarter som de har fått inom ett annat lands jurisdiktion tillhörande område eller ekonomiska zon samt territorialvatten så som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer. Anmälan skall göras via Mariehamns eller Helsingfors kustradiostation innan fångstresan avslutas.

Om fångstredskap som under finsk eller svensk flagg seglande laxfiskefartyg satt ut inom den egna statens fiskezon driver in i den andra statens fiskezon, får fartygen inom området mellan latituderna 59° 30'N och 60° 30'N utan särskilt tillstånd hämta fångstredskapen och behålla fångsten. Fångstredskapen skall bärgas omedelbart och hela fångsten skall rapporteras härstamma från det vattenområde till vilket fångstredskapen drivit.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1988 om verkställighet och tillämpning av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske (1330/88) jämte ändringar.

Jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 9 december 1993 om verkställighet av överenskommelsen med Sverige om ömsesidiga fiskerättigheter i Östersjön under år 1994 (1151/93), som utfärdats med stöd av 1, 3-5 och 7 §§ i den upphävda förordningen förblir dock i kraft.

Helsingfors den 16 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.