351/1994

Given i Helsingfors den 16 maj 1994

Förordning om hemkommun

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 20 § lagen den 11 mars 1994 om hemkommun (201/94):

1 §
Flyttningsanmälan

Av flyttningsanmälan skall framgå den flyttandes namn, personbeteckning, flyttningsdag, uppgifter om den nya bostaden samt övriga uppgifter som behövs för befolkningsdatasystemet och för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan ges genom en gemensam anmälan.

Flyttningsanmälan skall göras till den registerbyrå till vars ämbetsdistrikt personen i fråga flyttar. Om en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad, skall han göra flyttningsanmälan till registerbyrån på den ort där han vistas.

Flyttningsanmälan skall göras skriftligen. Registerbyrån kan av särskilda skäl även godkänna telefonanmälan, anmälan med hjälp av elektronisk telekommunikation eller muntlig anmälan i samband med kundbesök, om det är möjligt att försäkra sig om personens rätt att göra anmälan och om anmälan kan anses tillförlitlig.

2 §
Anmälan om flyttning till utlandet

Av anmälan om flyttning till utlandet skall framgå den utflyttande personens namn, personbeteckning, flyttningsdag, adress utomlands, syftet med flyttningen till utlandet, tiden för vistelsen utomlands samt övriga uppgifter som behövs för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar ur landet samtidigt kan ges genom en gemensam anmälan.

Anmälan om flyttning till utlandet skall tillställas den registerbyrå från vars ämbetsdistrikt personen i fråga flyttar ur landet. Anmälan om flyttning till utlandet skall göras skriftligen.

3 §
Internordiskt flyttningsbetyg

När någon flyttar till Finland från ett annat nordiskt land, skall han för registerbyrån uppvisa ett internordiskt flyttningsbetyg som utfärdats av den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet. Har han inte ett sådant betyg, skall registerbyrån skaffa det på tjänstens vägnar av den lokala registermyndigheten i utflyttningslandet.

När någon flyttar från Finland till ett annat nordiskt land, skall han av registerbyrån begära ett internordiskt flyttningsbetyg för den lokala registermyndigheten i det andra nordiska landet.

4 §
Avgivande av flyttningsanmälan till registerbyrån

En skriftlig flyttningsanmälan skall tillställas registerbyrån. Registerbyrån kan dock komma överens med andra myndigheter och samfund inom sitt ämbetsdistrikt att skriftliga flyttningsanmälningar får tillställas dessa för vidarebefordran till registerbyrån.

När en flyttningsanmälan tillställs en i 1 mom. avsedd annan myndighet eller där avsett samfund anses den vara gjord inom den tid som anges i 7 § lagen om hemkommun (201/94), om den har tillställts myndigheten eller samfundet inom utsatt tid.

5 §
Avgivande av anmälan till registerbyrån vid flyttning till utlandet

Anmälan om flyttning till utlandet skall tillställas registerbyrån med iakttagande av förfarandet enligt 4 § i tillämpliga delar.

Anmälan om flyttning till utlandet kan också tillställas en finsk beskickning utomlands när en persons tillfälliga bostad utomlands blir stadigvarande. Den finska beskickningen skall utan dröjsmål skicka anmälan om flyttning till utlandet till befolkningsregistercentralen, som i sin tur skall vidarebefordra den till den behöriga registerbyrån.

6 §
Registrering av uppgifter om hemkommun, bostad och tillfällig bostad

Registerbyrån skall inom tre vardagar från det att den erhållit flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet göra en anteckning i befolkningsdatasystemet om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad eller begära behövliga tilläggsuppgifter.

Om en person inte har någon bostad i kommunen eller om uppgiften om hans adress inte kan anses tillförlitlig, kan i befolkningsdatasystemet antecknas endast hemkommun.

Anteckningen om hemkommun och bostaden där skall utan dröjsmål delges den tidigare lokala registermyndigheten för personen i fråga.

7 §
Anmälan om tillfällig bostad

Beträffande anmälan om tillfällig bostad gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet. Av anmälan skall dessutom framgå syftet med den tillfälliga vistelsen och hur länge denna varar.

8 §
Fastställande av blanketter

Befolkningsregistercentralen fastställer formuläret för de anmälningsblanketter som förutsätts i denna förordning.

När formuläret för blanketterna fastställs skall de krav som datasekretessen och den officiella statistiken ställer beaktas.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

10 §
Övergångsstadgande

Flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet får till slutet av år 1995 även tillställas ägaren av byggnad eller hans företrädare för vidarebefordran till registerbyrån.

Helsingfors den 16 maj 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.