346/1994

Utfärdat i Helsingfors den 5 maj 1994

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat

upphäva 6 § 1 mom. 1 punkten i sitt beslut av den 29 december 1993 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1690/93),

ändra 2 § 1 mom. 2 och 5 punkten, avgiftstabellen i bilagan till 4 §, 5 § 8 punkten samt i 6 § 1 mom. den inledande satsen och 11 punkten samt

foga till 2 § 2 mom. en ny 6 punkt, till 2 § nya 3 och 4 mom., till 4 § ett nytt 2 mom. samt till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är


2) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges för medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och utlänningsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,


5) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter,


Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs avgift inte för följande prestationer:


6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning.

Avgift uppbärs inte heller för beslut om uppehållstillstånd, beslut om arbetstillstånd eller beslut om överföring av uppehållstillstånd av flyktingar, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av vägande humanitära skäl eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd.

För beslut om uppehållstillstånd uppbärs inte heller avgift, om beslutet gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

En avgift som är lika stor som för ett positivt beslut uppbärs också när avslag ges på en ansökan som avses i 1 mom., om det inte i avgiftstabellen särskilt stadgas en lägre avgift för negativa beslut.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grundernaför avgifter till staten (150/92) för vilka polisen uppbär en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är


8) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 31 § mentalvårdslagen samt transport av fasttagna personer som avses i 2 mom.,


För transporten av en fasttagen person till rätten med stöd av rättens beslut om hämtning uppbärs en avgift som bestäms på grundval av självkostnadsvärdet, dock högst 3 000 mark.

6 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana andra prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är


11) på beställning utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1994.

Helsingfors den 5 maj 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vihermaa

AVGIFTSTABELL

1. BESLUT
Förströelseautomat
tillståndsbeslut 140 mk
Beslut om körkortstillstånd
temporärt körkort 90 mk
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort 110 mk
internationellt körkort 70 mk
beviljande av körkortstillstånd (I och II och båda besluten fattas efter 1.1.1994) 300 mk
beviljande av körkortstillstånd i andra fall än de ovan nämnda 150 mk
duplettexemplar 130 mk
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd 150 mk
Tillstånd att förvara och förtära alkoholdrycker i offentlig lokal
tillståndsbeslut 180 mk
Skjutvapen
tillstånd för tillfällig tillverkning 160 mk
beslut om köptillstånd 80 mk
beslut om licens för innehav av vapen 80 mk
duplettexemplar 80 mk
tillstånd för modifiering av vapen 160 mk
Skjutförnödenheter
tillståndsbeslut 80 mk
Lotterier
tillståndsbeslut 240 mk
Bingo
tillståndsbeslut 200 mk
Näringar
tillstånd att förrätta auktion utom affärstid 100 mk
tillstånd att hålla söndagsutställning 100 mk
tillstånd att bedriva gårdfarihandel 100 mk
tillstånd för tillfällig ambulerande handel 100 mk
tillstånd att bedriva fiskhandel m.m. på landsbygden 100 mk
tillstånd för bolag eller enskild att idka auktionsverksamhet 100 mk
godkännande av temporär ansvarig föreståndare för affär för begagnade varor när affärsidkaren har avlidit 100 mk
tillstånd för härbärgerings- och förplägnadsrörelse att avvika från öppethållningstiderna 140 mk
Specialtransporttillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Övningstillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut 140 mk
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 80 mk
Identitetskort
temporärt 150 mk
permanent 130 mk
Hjortdjur
beslut om tillstånd som beviljas i stället för en skadad eller sjuk älg som fällts vid lovlig jakt 80 mk
Nöjestillställning
tillståndsbeslut med stöd av lagen om offentliga nöjestillställningar 140 mk
Ordnande av nöjen
beslut om tillstånd att ordna nöjen vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 3.12.1937 100 mk
Ordningsmannakort
beviljande 90 mk
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga
tillståndsbeslut 80 mk
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut 120 mk
duplettexemplar 120 mk
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 80 mk
Uppehållstillstånd
tillståndsbeslut som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 130 mk
tillståndsbeslut gällande finsk medborgares make och ogifta barn under 18 år 130 mk
tillståndsbeslut gällande studerande, jämte make och ogift barn under 18 år 130 mk
tillståndsbeslut (andra än ovan nämnda) 500 mk
beslut om överföring av uppehållstillstånd 80 mk
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Resedokument för flykting
förlängning av giltighetstiden 80 mk
Pass
pass för högst ett år 220 mk
giltighetstid längre än ett år 200 mk
sjömanspass 200 mk
sällskapspass 260 mk
främlingspassförlängning 140 mk
avslagsbeslut 130 mk
Hållande av spelautomat eller spelanordning
beslut om tillstånd att hålla spelautomat eller spelanordning vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 3.12.1937 140 mk
Penninginsamling
tillståndsbeslut 140 mk
Kontrollpass
beviljande 100 mk
Arbetstillstånd
tillståndsbeslut 200 mk
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 90 mk
Väktarkort
beviljande 90 mk
Visum
engångsvisum 180 mk
genomresevisum 140 mk
återkomstvisum 140 mk
visumförlängning 140 mk
Godkännande av privatdetektiv 100 mk
Privatdetektivintyg 50 mk
Andra beslut som ges på ansökan 80 mk
2. INTYG
Intyg som utfärdas på begäran 50 mk
3. ANMÄLNINGAR
Behandling av anmälan om ibruktagande av fordon 50 mk
Behandling av utredning enligt 3 § förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser 100 mk
Behandling av anmälan om spelanordning 50 mk
4. UTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 11 § PERSONREGISTERLAGEN 80 mk
5. INSPEKTION AV SPELKASINO 1 000 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.