332/1994

Given i Helsingfors den 6 maj 1994

Förordning om öppethållandet av statens ämbetsverk

På föredragning av finansministern stadgas:

1 §

Statens ämbetsverk är öppna vardagar från klockan 8.00 till klockan 16.15. Ämbetsverken är stängda lördagar, första maj, midsommarafton och julafton, om verksamheten vid ämbetsverket inte förutsätter något annat.

2 §

Om kundbetjäningen eller andra särskilda skäl kräver avvikelse från öppettiden i 1 § kan ett ämbetsverk eller en del av detta öppna senast klockan 9.00 och stänga senast klockan 20.00.

3 §

Om ett ämbetsverks arbetsuppgifter inte kräver att ämbetsverket är öppet alla vardagar, kan ämbetsverket eller en del av det tillfälligt vara stängt även en vardag, antingen helt eller en del av dagen. Beslut om sådana öppethållningsarrangemang som avses i denna paragraf skall, jämte motivering, innan de verkställs tillställas det ministerium som saken gäller för kännedom. Ministeriet kan vid behov ställa villkor för begränsningen av öppethållandet eller förbjuda begränsningen införs.

4 §

Oberoende av ett ämbetsverks öppethållning beslutar ämbetsverket om arbetsarrangemangen och förläggningen av personalens arbetstid. Ämbetsverket skall se till att den avvikande öppethållning som avses i 3 § kan iakttas utan att ämbetsverkets kundbetjäning eller myndighetsuppgifter äventyras.

Öppethållningen vid ett ämbetsverk eller en del av det skall alltid ordnas så att en i lag eller förordning föreskriven tidsfrist för inlämnande av handlingar eller företagande av rättshandlingar kan iakttas under den öppettid som avses i 1 §.

5 §

Denna förordning gäller inte försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, riksarkivet, landsarkiven, utrikesrepresentationen, universiteten, högskolorna eller andra statliga läroanstalter eller tullverkets lokalförvaltning.

6 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet och, till den del det är fråga om särskilda föreskrifter för ett visst förvaltningsområde, av det ministerium som saken gäller.

7 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 juni 1960 angående arbetstiden vid statens ämbetsverk och inrättningar (294/60) jämte ändringar.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 6 maj 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.