316/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Lag om ändring av 20 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 20 kap. 10 § 1 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 15 januari 1971 (16/71), samt

ändras 20 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom. samt 10 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder i nämnda lag av den 15 januari 1971, som följer:

20 kap.

Om sedlighetsbrott

1 §

Den som tvingar en kvinna till samlag genom våld eller genom sådant hot, som innebär trängande fara, skall för våldtäkt dömas till fängelse i minst sex månader och högst tio år eller, om omständigheterna är synnerligen mildrande, till fängelse i högst fyra år. Lika med våld och hot anses att kvinnan försätts i ett sådant tillstånd att hon inte vet till sig eller inte kan värja sig.


2 §

Den som i andra fall än de som anges i 1 § genom våld eller hot tvingar någon till samlag eller till annan otukt, skall för frihetskränkande otukt dömas till fängelse i högst fyra år eller till böter. Lika med våld och hot anses att personen i fråga försätts i ett sådant tillstånd att denne inte vet till sig eller inte kan värjasig.

Den som har samlag eller idkar annan otukt med en annan person genom att utnyttja att denne inte vet till sig eller på grund av psykisk efterblivenhet, sjukdom eller annat svaghetstillstånd inte kan värja sig eller förstå handlingens innebörd, eller genom att grovt missbruka personens beroende ställning i förhållande till gärningsmannen eller genom att utnyttja den andres skyddslöshet eller nödställda läge, skall dömas enligt 1 mom.


10 §

Har i de fall som nämns i 3 eller 4 §, 5 § 1 mom. eller 6 § gärningsmannen gift sig med den mot vilken brottet har begåtts, skall åtal inte väckas eller straff utdömas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 365/92
LaUB 4/94

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.