312/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Fordonsskatteförordning

Med stöd av 12 § lagen den 18 februari 1994 om fordonsskatt på vissa fordon (135/94) stadgas:

1 §
Skattemärken

För betalning av fordonsskatt används år 1994 skattemärken som har tillverkats enligt följande modell:

1) skattemärke med ett värde av 500 mark:

2) skattemärke med ett värde av 300 mark:

Skattemärkenas mitt förses med ett hologram och märkena har övrigt de egenskaper som skattestyrelsen och tillverkaren av märkena har enats om.

2 §
Försäljare av skattemärken

Skattemärken säljs av företag och samfund som har ingått avtal om försäljning med skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan ingå avtal om försäljning även med myndigheter eller besluta att skattemärken skall säljas inom skatteförvaltningen.

3 §
Anteckningar som görs i samband med försäljningen

På försäljningshöljet till ett skattemärke som säljs skall försäljaren anteckna det registreringstecken för bilen som köparen uppger, köparens namn, datum samt försäljarens kvittering. Märket får inte säljas om något registreringstecken inte uppges.

Försäljningshöljet som försetts med anteckningar fungerar som verifikat över att skattemärke köpts för den bil som antecknats på försäljningshöljet.

4 §
Placering av skattemärket på bilen

Skattemärket skall på ett bestående sätt fästas på inre sidan av bilens vindruta i det nedre högra hörnet sett från förarens plats så, att skattemärket syns i sin helhet då man ser bilen framifrån.

På fordonets vindruta får finnas endast ett skattemärke för fordonsskatt. Då ett skattemärke för en ny skatteperiod fästs på bilen skall märket för föregående period avlägsnas. På vindrutan får inte heller finnas andra märken som påminner om skattemärken eller som gör det svårt att upptäcka skattemärket.

5 §
Hindrande av att fordon används

Om användningen av ett fordon skall hindras på grund av underlåtelse att betala fordonsskatt skall polisman ta hand om fordonets registerutdrag och registreringsskyltar. Polisman har dock rätt att tillåta att fordonet körs utan registreringsskyltar till en plats där skatten kan betalas eller där bilen kan uppbevaras. Registerutdrag och registreringsskyltar skall återlämnas när kvitto över att den i 6 § avsedda förhöjda skatten har betalts uppvisas för polisen.

6 §
Betalning av förhöjd fordonsskatt

Skattskyldig som skall betala tredubbel fordonsskatt skall inlösa skattemärke. Dessutom skall han betala ett belopp som motsvarar märkets dubbla värde till länsskatteverket med en betalningsblankett som tryckts för ändamålet. På betalningsblanketten skall antecknas registreringstecknet för den bil för vilken den förhöjda skatten betalas samt övriga identifieringsuppgifter som krävs på blanketten.

Skattemärket samt försäljningshöljet och kvittodelen från betalningsblanketten skall visas upp hos den myndighet som hindrat användningen av bilen.

7 §
Betalning av debiterad fordonsskatt och återlämnande av registerutdrag och registreringsskyltar

Debiterad fordonsskatt skall betalas till länsskatteverket med en till debetsedeln fogad betalningsblankett.

Då den debiterade fordonsskatten har uppburits eller indrivits, skall länsskatteverket skicka den skattskyldige och polismyndigheten på dennes hemort ett meddelande om att skatten har betalts. Den skattskyldige tillsänds samtidigt ett skattemärke samt försäljningshölje på vilket bilens registreringstecken antecknats.

Polismyndigheten på den skattskyldiges hemort får efter att ha fått meddelande om att skatten har betalts återlämna bilens registerutdrag och registreringsskyltar till den skattskyldige. Om registerutdrag och registreringsskyltar som polisen omhändertagit inte avhämtas inom sex månader från omhändertagandet tillämpas 17 § förordningen om registrering av fordon (1703/92).

8 §
Åligganden för den som säljer skattemärken

Den som säljer skattemärken skall se till att det på försäljningsstället finns tillräckligt med märken.

Över märkena skall föras bok så, att antal och markbelopp beträffande de märken som erhållits för försäljning samt influten fordonsskatt exakt kan konstateras.

Den som säljer skattemärken skall på varje försäljningshölje göra en anteckning enligt 3 § om bilens registreringstecken samt hålla förteckning över registreringstecknen.

I fråga om redovisningen av skatten till staten iakttas vad som skattestyrelsen och försäljaren av skattemärken har enats om.

Osålda märken skall överlåtas till skattestyrelsen för att förstöras sedan försäljningstiden för dem gått ut.

9 §
Utredning av förutsättningarna för utgivande av nytt skattemärke

Om en skattskyldig på de grunder som avses i 7 § lagen om fordonsskatt på vissa fordon anser sig berättigad att få ett nytt skattemärke som ersättning för ett som har blivit odugligt, skall han för den som ger ut det nya skattemärket uppvisa det försäljningshölje som utgör verifikat över att skattemärke köpts och på vilket har antecknats registreringstecknet för den bil på vilken det skattemärke som blivit odugligt har varit fäst.

På uppmaning av besiktningsstället är den skattskyldige skyldig att förete en tillförlitlig utredning om att bilens vindruta bytts ut eller krossats så den blivit oduglig, eller att för den som ger ut det nya skattemärket uppvisa ett skattemärke som blivit oanvändbart. Besiktningsstället kan kräva att få se den bil på vilken det nya skattemärket skall fästas eller har fästs samt att få övervaka då märket fästs på bilen.

Värdet av ett skattemärke, som inte har fästs på bilen och som har betalts utan grund eller oriktigt, kan på ansökan fås tillbaka hos länsskatteverket.

10 §
Åligganden för den som ger ut nytt skattemärke

Då ett besiktningsställe ger ut ett nytt skattemärke till den skattskyldige som ersättning för ett som förstörts eller blivit odugligt skall de i 3 § avsedda anteckningarna göras på skattemärkets försäljningshölje. Ett nytt skattemärke ges endast ut om försäljningshöljet till det förra skattemärket överlämnas till besiktningsstället.

Besiktningsstället skall hålla förteckning över de skattemärken det har gett ut enligt vad skattestyrelsen bestämmer. Över skattemärkena skall föras bok så, att antalet märken som erhållits för utgivning och märken som har getts ut exakt kan konstateras. De försäljningshöljen som erhållits av de skattskyldiga sparas som verifikat. Skattestyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om de uppgifter som den som ger ut skattemärken skall lämna länsskatteverket.

De skattemärken som inte har getts ut sänds till skattestyrelsen för att förstöras sedan försäljningstiden för dem gått ut.

Skattestyrelsen eller, med stöd av närmare föreskrifter av skattestyrelsen, länsskatteverket kan avtala om rätt att ge ut nya skattemärken även med andra än sådana samfund och företag som avses ovan i denna paragraf. I dessa fall tillämpas utöver denna paragraf de villkor som uppställts i avtalet i fråga.

11 §
Övervakningsmyndigheternas meddelanden

Om över 30 dagar har förflutit sedan användningen av bilen hindrats och den skattskyldige inte har visat att han betalt den förhöjda skatten, skall polisen informera länsskatteverket om försummelsen. Meddelandet skall innehålla uppgifter om tidpunkten då användningen hindrades och bilens registreringstecken.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.