Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

289/1994

Given i Helsingfors den 22 april 1994

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 9 § 1 mom., 13 § 2 mom. och 200 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. i förordning av den 13 januari 1989 (27/89) och 13 § 2 mom. samt 200 § i förordning av den 26 november 1993 (1025/93), samt

fogas till förordningen en ny 8 b § och en ny 210 § i stället för den 210 § som upphävts genom förordning av den 23 mars 1993 (305/93), som följer:

8 b §

Innan förordnande om förrättning meddelas, förskott uppbärs på lantmäteriavgiften eller säkerhet krävs, för betalning av lantmäteriavgiften enligt vad som stadgas särskilt skall sökanden visa att han betalat förskottet eller lämna säkerheten till lantmäteribyrån.

9 §

Uppfyller ansökan i detta kapitel stadgade krav, och har förskott på lantmäteriavgiften betalats eller säkerhet ställts, skall lantmäteribyrån meddela förordnande om verkställande av förrättningen eller uppdraget.


13 §

Om förrättningsmännens beslut får överklagas särskilt medan förrättningen pågår, skall sakägarna underrättas om och i protokollet antecknas hur ändring i beslutet kan sökas. Härvid skall 95 § 3 och 5 punkten beaktas. Avgöranden som har fattats i samband med förrättningen skall antecknas i en separat handling eller i protokollet som tydligt urskiljbara delar.

200 §

Sedan ändringsansökan beträffande jorddomstolens avgörande har tillställts lantmäteribyrån, skall byrån sända en kopia av den till jorddomstolen.

210 §

Utöver vad som annars stadgas i denna förordning om tillställande av handlingar beträffande förrättningen till sakägarna, skall lantmäteribyrån till parterna sända ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan för den berörda registerenhetens vidkommande. Dessutom skall byrån sända ett utdrag ur eller en kopia av förrättningshandlingen till de delar som gäller betalning av ersättning, avgörande beträffande ändring av registerenhetens område eller andel i samfällda områden samt delägarförteckning.

Gäller förrättningen en samägd registerenhet, skall ovan nämnda utdrag eller kopior tillställas en av delägarna och i fråga omsamfällighet styrelsen eller ombudsmannen då det är fråga om ett konstituerat delägarlag, och i övriga fall till någon av delägarna i samfälligheten. I fråga om ett icke konstituerat delägarlag skall utdraget ur eller kopian av delägarförteckningen dock tillställas varje delägarfastighets ägare.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 22 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.