267/1994

Given i Helsingfors den 8 april 1994

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) 13 § 2 mom.,

ändras 23 § 2 mom., 29 § 2 mom. och 38 § samt

fogas till 36 § ett nytt 2 a mom. som följer:

23 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte fordonsförvaltningen bestämmer annat, föras ett fordon som beviljats intyg om överensstämmelse eller

a) ett fordon i kategori M1 som skall registreras för privat bruk,

b) en moped eller ett fordon i kategori L,

c) ett fordon i kategori N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för större ändringar än vad som avses i 29 § 1 mom. f-punkten,

d) en snöskoter,

e) ett motorredskap och en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor, eller

f) en släpvagn, då dessa kan hänföras till en typbesiktad typ.


29 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

2. En personbil (kategori M1) som tidigare varit i privat bruk skall föras till ändringsbesiktning innan den börjar användas i tillståndspliktig trafik. Till ändringsbesiktning skall också föras en traktor som börjar användas som trafiktraktor. Ändringsbesiktning behövs dock inte, om fordonet registreringsbesiktas innan det tas i tillståndspliktig trafik.


36 §
Identifiering av fordon samt kontroll av registeruppgifter, försäkring och skatteuppgifter

2 a. Besiktningen avbryts inte heller, även om trafikförsäkringspremien inte har betalts för ett fordon för vilket trafikförsäkringsskyldighet föreligger, om en domstol fattat beslut om inledande av saneringsförfarande eller skuldsanering i fråga om den som underlåtit att betala.


38 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från en bil med ottomotor som har tagits i bruk 1978 eller senare och en bil med dieselmotor som har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt EG-rådets direktiv (92/55/EEG) om ändring av det direktiv som nämns i 37 §, med de undantag som stadgas i denna paragraf. Avgasutsläppen från en bil som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en bil med ottomotor är följande:

fordonets motortyp och ibruktagningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
CO HC CO HC lambda
[%] [ppm] [%] [ppm]
före 1.10.1986 4,5 1 000 - - -
1.10.1986 eller senare 3,5 600 - - -
lågemissionsbilar, oberoende av ibruktagningstiden 0,5 100 0,3 100 1 ± 0,03

3. Om tillverkaren av en lågemissionsbil i fråga om kolmonoxid och kolväte vid tomgång eller lambda vid tomgång med förhöjt varvtal har uppgett gränsvärden som avviker från stadgandena i 2 mom., används som gränsvärden de värden som tillverkaren har uppgett. Lambdavärdet uppmäts inte om tillverkareren uppger att det regleras automatisk så att utsläppen är så små som möjligt under alla körförhållanden.

4. Avgasutsläppen från dieseldrivna bilar kontrolleras fram till 1994 endast om en visuell uppskattning ger anledning därtill. Vid kontrollen är gränsvärdet 7,0 Boschenheter, för bilar som tagits ibruk den 1 januari 1990 eller senare dock 3,5 Boschenheter. Från ingången av 1995 tillämpas vid kontrollen av dieseldrivna bilar mätningssätt och gränsvärden enligt det direktiv som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1994. Ändringen av 38 § träder dock i kraft den 1 januari 1995.

Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/143/EEG)
Den gemensamma EES-kommittns beslut Nr. 7/94: rådets direktiv (92/55/EEG)

Helsingfors den 8 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.