246/1994

Given i Helsingfors den 30 mars 1994

Förordning om farmaceutiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett sitt utlåtande för universitetets del stadgas på föredragning av undervisningsministern:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Examina

Farmaceutiska examina är

1) farmaceutexamen, som är lägre högskoleexamen,

2) provisorsexamen, som är högre högskoleexamen,

3) farmacie licentiatexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen och

4) farmacie doktorsexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen.

2 §
Utbildningsansvar

Alla farmaceutiska examina kan avläggas vid Helsingfors universitet och Kuopio universitet. Farmaceutexamen kan även avläggas vid Åbo Akademi.

3 §
Studier

Till de studier som leder till examina kan höra

1) allmänna studier som omfattar studier i språk och kommunikation,

2) ämnesstudier och fördjupade studier,

3) valfria studier,

4) specialiseringsstudier,

5) studier inom vetenskaplig påbyggnadsutbildning, en licentiatavhandling och en doktorsavhandling, samt

6) praktik.

4 §
Omfattningen av farmaceut- och provisorsexamina och deras uppbyggnad

Den utbildning som leder till farmaceutexamen ordnas så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på tre läsår med gymnasiestudier och studentexamen som grund. Utbildningen består av allmänna studier, ämnesstudier, i vilka ett slutarbete ingår som en del, samt av sex månaders praktik som leds och övervakas av universitetet.

Den utbildning som leder till provisorsexamen ordnas så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på fem läsår med gymnasiestudier och studentexamen som grund eller på två läsår med farmaceutexamen eller motsvarande utbildning som grund. Utbildningen består av allmänna studier, ämnesstudier, fördjupade studier, i vilka en avhandling pro gradu ingår som en del, samt av sex månaders praktik som leds och övervakas av universitetet.

5 §
Språkkunskaper

En studerande skall i de allmänna studier som ingår i farmaceut- eller provisorsexamen eller på annat sätt visa sig ha förvärvat

1) sådana kunskaper i ett främmande språk som är nödvändiga med tanke på det egna området, samt

2) sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som är nödvändiga med tanke på det egna området.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte en studerande som fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska, inte heller en studerande som fått sin skolbildning utomlands. Universitetet beslutar om de språkkunskaper som skall krävas av en sådan studerande.

Universitetet kan av särskilda skäl delvis eller helt befria en studerande från de språkkunskapskrav om vilka stadgas i 1 mom.

En studerandes språkkunskaper skall anges i examensbetyget.

2 kap.

Farmaceutexamen

6 §
Mål för examen

Genom den utbildning som leder till examen skall studeranden uppnå förmåga

1) att arbeta i farmaceutiska yrkesuppgifter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden, särskilt i uppgifter som gäller kundservice,

2) att ge handledning i användningen av läkemedel som ordinerats kunden eller läkemedel som hör till området för egenvård,

3) att självständigt framställa läkemedel,

4) att självständigt och kritiskt träffa avgöranden i sin yrkesuppgift, samt

5) att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten samt uppnå färdigheter för specialiseringsstudier och studier som leder till högre högskoleexamen.

Vid utbildningen förenas studierna med vetenskaplig forskning.

7 §
Ämnesstudiernas innehåll

De ämnesstudier som avses i 4 § 1 mom. består av studiehelheter, inom vilka följande ämnen behandlas

1) inom studiehelheten läkemedlens och hjälpämnenas kemi grunderna i kemi samt kemiska föreningar som används som medicinska preparat och hjälpämnen i läkemedel,

2) inom studiehelheten tillverkning av läkemedel tillverkningen av olika former av läkemedel och deras egenskaper,

3) inom studiehelheten biomedicinsk farmaci verkningarna i cellen och organismen, de olika skeden som läkemedlen genomgår i organismen samt uppkomsten av sjukdomar och förebyggandet av dem,

4) inom studiehelheten läkemedelsbehandling läkemedlens inverkan och användning i behandlingen av sjukdomar, samt

5) inom studiehelheten läkemedel och samhälle den samhälleliga betydelsen av läkemedelsbruk, läkemedelsförsörjningen som en del av hälsovårdsorganisationen samt lagstiftningen om läkemedelsförsörjningen.

Praktiken sker vid undervisningsapotek till vilka hänförs universitetsapoteket och dess filialapotek samt de privata apotek och sjukhusapotek som universitetet godkänt för ändamålet.

8 §
Avläggande av examen

För farmaceutexamen skall studeranden slutföra de studier som hör till utbildningen och fullgöra praktik samt visa att han uppnått de mål som uppställts för examen, studierna, slutarbetet och praktiken samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 5 §. Studeranden skall också inom området för slutarbetet avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar kunskaper i finska eller svenska.

Universitetet bestämmer om mognadsprov för sådana studerande av vilka inte krävs de språkkunskaper som avses i 5 § 1 mom.

3 kap.

Provisorsexamen

9 §
Mål för examen

Genom den utbildning som leder till examen skall studeranden uppnå

1) färdigheter för farmaceutiska yrkesuppgifter inom läkemedelsförsörjningen samt för uppgifter som kräver farmaceutisk vetenskaplig sakkunskap,

2) färdigheter för förmansuppgifter och personalutveckling,

3) tillräcklig ekonomisk-administrativ sakkunskap,

4) förmåga att självständigt och kritiskt samt på vetenskaplig grund träffa avgöranden, samt

5) färdigheter för yrkesinriktade och vetenskapliga fortsatta studier.

Vid utbildningen förenas studierna med vetenskaplig forskning.

10 §
Utbildningens innehåll

Ämnesstudierna för provisor består av de studiehelheter som nämns i 7 § 1 mom. samt av valfria ämnesstudier. De kunskaper som ges inom området för studiehelheterna är mer omfattande än i farmaceututbildningen. Praktiken sker vid de undervisningsapotek som avses i 7 § 2 mom.

I de fördjupade studierna koncentrerar sig studeranden på något med hänsyn till provisorns uppgifter centralt problemkomplex av vetenskaplig betydelse, som ingår i en eller flera av studiehelheterna.

11 §
Avläggande av examen

För provisorsexamen skall studeranden slutföra de studier som hör till utbildningen och fullgöra praktik samt visa att han uppnått de mål som uppställts för examen, studierna, avhandlingen pro gradu och praktiken samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 5 §. Studeranden skall också avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar förtrogenhet med det område som avhandlingen behandlar och kunskaper i finska eller svenska. Av en studerande som avlagt mognadsprov för lägre högskoleexamen krävs inte nytt mognadsprov för provisorsexamen, om denna avläggs på samma språk.

Universitetet bestämmer om mognadsprov för sådana studerande av vilka inte krävs de språkkunskaper som avses i 5 § 1 mom.

En studerande som studerar för provisorsexamen kan avlägga farmaceutexamen.

4 kap.

Vetenskaplig påbyggnadsutbildning

12 §
Mål för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen

Grunden för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är högre högskoleexamen.

Målet för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är att studeranden grundligt gör sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och uppnår förmåga att självständigt skapa ny vetenskaplig kunskap.

13 §
Farmacie doktorsexamen

En studerande som antagits till vetenskaplig påbyggnadsutbildning för att avlägga farmacie doktorsexamen skall

1) slutföra studierna inom den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen,

2) uppvisa självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde, samt

3) avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Såsom doktorsavhandling kan även godkännas flera vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och ett sammandrag av dessa, i vilket forskningens mål, metoder och resultat framställs, eller ett annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om disputandens självständiga andel i dem kan påvisas.

14 §
Farmacie licentiatexamen

En studerande som antagits till vetenskaplig påbyggnadsutbildning kan avlägga farmacie licentiatexamen sedan han har slutfört den av universitetet fastställda delen av de studier som hör till påbyggnadsutbildningen. Examen omfattar en licentiatavhandling. Yrkesinriktade specialiseringsstudier kan ingå i examen.

I licentiatexamen skall studeranden uppvisa god kännedom om sitt forskningsområde samt förmåga till självständigt och kritiskt vetenskapligt tänkande.

Såsom licentiatavhandling kan även godkännas flera vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och ett sammandrag av dessa, i vilket forskningens mål, metoder och resultat framställs. Tillpublikationerna kan även höra sampublikationer, om författarens självständiga andel i dem kan påvisas.

5 kap.

Särskilda stadganden

15 §
Tillgodoräknande av studier

En studerande kan vid avläggande av examen räkna sig till godo studier som han slutfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt samt ersätta de studier som hör till examen med andra studier på samma nivå enligt vad universitetet beslutar.

16 §
Betyg

Universitetet ger studeranden ett examensbetyg över avlagd examen.

Universitetet ger även under studiernas gång på begäran ett intyg till studeranden över slutförda studier.

Universitetet ger på begäran den som har avlagt examen eller slutfört studier vid universitetet en sådan bilaga till examensbetyget eller intyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk och i vilken ges tillräckliga uppgifter om universitetet samt de studier och studieprestationer som avses i examensbetyget eller intyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.

17 §
Utvecklande av utbildningen

Universitetet har till uppgift att fortlöpande utveckla utbildningsarrangemangen, examina, de studier som ingår i examina samt undervisningen. Särskild uppmärksamhet ägnas utbildningens nivå, undervisningens och studiernas kvalitet, examinas och studiernas nationella och internationella motsvarighet samt uppnående av goda resultat i utbildningen.

18 §
Närmare bestämmelser

Universitetet utfärdar närmare bestämmelser om målet för och innehållet i examina samt om undervisningen och studieprestationerna.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 april 1978 om farmaceutiska examina (297/78) och förordningen den 28 mars 1980 om farmaceutexamen (239/80) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20 §
De studerandes ställning

De som när denna förordning träder i kraft studerar för farmaceutiska examina har rätt att övergå till att studera enligt denna förordning eller fortsätta sina studier enligt de upphävda förordningarna om farmaceutiska examina och farmaceutexamen. En studerande övergår dock till att studera enligt denna förordning om han inte har avlagt examen enligt de upphävda förordningarna före utgången av juli 1999. Universiteten bestämmer tidpunkten för övergång som sker före 1 juli 1999 och om arrangemangen i samband med övergången.

En studerande kan för en examen enligt denna förordning räkna sig till godo studieprestationer enligt de stadganden som var gällande när denna förordning träder i kraft.

På studerande som fortsätter sina studier enligt 1 mom. för en examen enligt de upphävda förordningarna om farmaceutiska examina och farmaceutexamen tillämpas i tillämpliga delar stadgandena i dessa förordningar.

Den som avlagt examen för tekniskt apoteksbiträde eller examen för läkemedelsarbetare kan enligt vad universitetet bestämmer antas för att avlägga farmaceutexamen enligt denna förordning.

Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (85/432/EEG)

Helsingfors den 30 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.