244/1994

Given i Helsingfors den 30 mars 1994

Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsregisterlagen av den 16 maj 1985 (392/85) 10 § 3 mom.,

ändras 5 §, 9 § 2 och 3 mom. samt 14 § 2 mom.,

av dessa lagrum 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juli 1987 (629/87), samt

fogas till 13 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 14 a § som följer:

5 §

Fastighetsregistret förs av lantmäteriverkets lantmäteribyråer enligt vad lantmäteriverkets centralförvaltning bestämmer. Över fastigheter som avses i 115 § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde förs fastighetsregister likväl av fastighetsingenjören under byggnadsnämndens tillsyn. Finns det i en kommun flera fastighetsingenjörer, skall kommunen bestämma vilken av dem som skall föra fastighetsregister.

9 §

En lantmäteribyrå och en fastighetsingenjör som för fastighetsregister skall på begäran utfärda utdrag ur registret.

Om rätt för andra myndigheter än de som anges i 2 mom. att utfärda utdrag ur fastighetsregistret stadgas genom förordning.

13 §

Är en uppgift som avses i 11 § 2 mom. oriktig i ett fastighetsregisterutdrag som utfärdats av en annan myndighet än en som anges i 9 § 2 mom. och beror felet inte på en oriktig uppgift i fastighetsregistret, ersätts skadan med vederbörande offentliga samfunds medel.

14 §

De myndigheter som avses i 9 § 2 mom. skall på begäran utfärda utdrag ur fastighetsregisterkartan. I fråga om lämnande av uppgifter på något annat sätt än i form av utdrag tillämpas vad 10 § stadgar om uppgifter ur fastighetsregistret.

14 a §

För prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppbärs till staten och kommunen avgifter på vilka tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om vilka prestationer som skall vara avgiftsbelagda samt om grunderna för avgifterna. Till myndigheter som handhar fastighetsbildningsuppgifter samt till myndigheter som för lagfarts- och inteckningsregister lämnas likväl uppgifter ur fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan avgiftsfritt för skötseln av de nämnda uppgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 328/93
JsUB 2/94

Helsingfors den 30 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.