236/1994

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1994

Försvarsministeriets beslut om frivilliga övningar

Försvarsministeriet har med stöd av 88 § 3 mom. förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51), sådant det lyder i förordning av den 11 december 1992 (1265/92), beslutat:

1 §

Frivilliga övningar som avses i 7 § 3 mom. värnpliktslagen är sådana övningar inom försvarsmakten som anordnas enligt tillgängliga resurser och försvarsmaktens behov i syfte att utbilda värnpliktiga för krigstida uppgifter.

2 §

Till en frivillig övning kan antas

1) för utbildning till reservofficer eller reservunderofficer eller en teknisk specialuppgift, en beväring som inte i sin inryckningskontingent under beväringstjänstgöringen erhåller utbildningen i fråga, under förutsättning att tjänstgöringen har utvisat att beväringen är lämplig för en sådan uppgift som utbildningen avser och att den frivilliga övningen direkt ansluter sig till tiden för beväringstjänsten,

2) för utbildning till reservofficer, en värnpliktig som hör till reserven och som erhållit reservunderofficersutbildning, om den vidareutbildning som han får är ägnad att främja skötseln av försvarsmaktens krigstida uppgifter,

3) en värnpliktig som hör till reserven, om den utbildning som utöver repetitionsövningarna ges som frivillig övning främjar hans orientering och träning med tanke på den krigstida uppgift som planerats för honom, samt

4) en värnpliktig i lantvärnets I eller II klass, om den utbildning som ges som frivillig övning till följd av den värnpliktiges speciella kunnande främjar skötseln av försvarsmaktens krigstida uppgifter.

3 §

En värnpliktig som avses i 2 § 1 och 2 punkten har samma förmåner som en värnpliktig som fullgör beväringstjänst.

I andra fall som avses i 2 § har en värnpliktig som deltar i en frivillig övning, frånsett reservistlön och dagspenning, samma förmåner som de vilka tillkommer en reservist som deltar i en repetitionsövning.

4 §

Den värnpliktige skall innan övningen inleds underteckna en skriftlig anmälan, för vilken huvudstaben fastställt formuläret, om att han samtycker till att delta i en frivillig övning samt om att han har kännedom om sin ställning vad förmånerna beträffar och om andra förutsättningar som hänför sig till deltagandet i övningen.

5 §

En värnpliktig godkänns för frivillig övning av staben för militärlänet.

6 §

Om maximiantalet värnpliktiga som deltar i frivilliga övningar beslutar försvarsministerietinom ramen för den årliga budgeten på framställning av huvudstaben.

7 §

Huvudstaben meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Genom detta beslut upphävs försvarsministeriets beslut av den 23 november 1988 om frivilliga övningar (10/6210/88/SO).

Helsingfors den 18 mars 1994

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Vikarierande föredragande
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.