234/1994

Given i Helsingfors den 25 mars 1994

Förordning om arbetsministeriet

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22):

Ministeriets uppgifter
1 §

Utöver vad som stadgas i 3 § 1 mom. 12 punkten lagen om statsrådet (78/22) och i 24 a § reglementet för statsrådet bestäms om arbetsministeriets uppgifter närmare i en arbetsordning.

Arbetsordning
2 §

I ministeriets arbetsordning bestäms om ledningen av ministeriet, ministeriets interna organisation och uppgifter, tjänstemännens ställning och uppgifter samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Ministeriets arbetsordning fastställs av arbetsministern.

Riksförlikningsmännens byrå
3 §

I anslutning till ministeriet finns riksförlikningsmännens byrå.

Ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet
4 §

Under ministeriet lyder arbetarskyddets distriktsförvaltning, distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, sjömansservicebyrån samt arbetsrådet.

Organ som biträder ministeriet
5 §

Arbetsministeriet biträds av ett råd för arbetsärenden samt andra organ i enlighet med vad som stadgas eller bestäms särskilt.

6 §

Rådet för arbetsärenden gör framställningar och avger utlåtanden till ministeriet i frågor som hör till arbetspolitiken och som är principiellt viktiga och har stor räckvidd.

Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar som alla har en personlig suppleant. Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna samt deras suppleanter utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Som medlemmar i rådet och deras suppleanter skall på jämlika grunder finnas personer som har utsetts av de olika arbetsmarknadsparterna.

Om en medlem i rådet eller en suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation i hans ställe en ny medlem eller suppleant för den återstående mandatperioden.

Rådet har rätt att tillsätta sektioner och anlita permanenta sakkunniga. Till en sektion kan som medlemmar även utses personer som inte hör till rådet. Rådet har en generalsekreterare. Dessutom finns ett sekretariat för rådet som består av de tjänstemän vid ministeriet som har förordnats av ministeriet.

Om rådet gäller i övrigt vad som bestäms om kommitter.

Behörighetsvillkor för tjänster
7 §

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen och den konsultativa tjänsteman som är ställföreträdare för kanslichefen högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetspolitiska frågor,

2) för avdelningschef och biträdande avdelningschef högre högskoleexamen och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde, samt

3) för konsultativ tjänsteman, byråchef, regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet.

Om behörighetsvillkoren för riksförlikningsmännen och den övriga personalen vid riksförlikningsmännens byrå stadgas särskilt.

Av andra tjänstemän än de som nämns i denna paragraf fordras sådan utbildning, skicklighet och förmåga samt sådana färdigheter beträffande internationella ärenden som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Om behörighetsvillkoren för tillfälliga tjänstemän gäller vad som stadgas om motsvarande ordinarie tjänstemän.

Besättande av tjänster
8 §

Kanslichefen, konsultativa tjänstemän, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, byråcheferna, regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Om utnämning av lagstiftningsråd stadgas i reglementet för statsrådet.

Tjänsterna som kanslichef, den konsultativa tjänsteman som är ställföreträdare för kanslichefen och avdelningschef kan besättas utan att de ledigförklaras.

Andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

De utnämningsärenden som republikens president avgör föredras av kanslichefen, den konsultativa tjänsteman som är ställföreträdare för kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid ministeriet som sköter personalärenden.

Övertagande av beslutanderätt i vissa fall
9 §

Kanslichefen, den konsultativa tjänsteman som är ställföreträdare för kanslichefen, en avdelningschef och chefen för en verksamhetsenhet kan i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

Särskilda stadganden
10 §

Den organisationsenhet som har hand om arbetarskyddsärenden är oavhängig när den sköter de uppgifter som hör till arbetarskyddsmyndigheten.

11 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som överenskoms i avtal som ingåtts med stöd av den.

12 §

Om inte något annat stadgas gäller om ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 maj 1989 om arbetsministeriet (437/89) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Mandatperioden för det råd för arbetsärenden som tillsatts för den mandatperiod som löper när denna förordning träder i kraft pågår till den 15 september 1995.

Helsingfors den 25 mars 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.