167/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 43 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 december 1992 (1404/92),

ändras 39 §, 40 § 2 mom., 42 § 2 mom. och 44 §, av dessa lagrum 39 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 december 1992 samt 40 § 2 mom. och 42 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen nya 39 a och 39 b §§ samt till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 december 1992, ett nytt 3 mom. som följer:

39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som

1) har trafiklärartillstånd,

2) under tio års perioden närmast före beviljandet av tillstånd har varit heltidsanställd trafiklärare vid en bilskola eller vid förarundervisning av klass C som meddelas vid en yrkesläroanstalt i minst fyra år,

3) har godkänts i en företagarkurs för bilskolföretagare enligt trafikministeriets föreskrifter,

4) inte på grund av grova eller upprepade trafikförseelser eller andra brott eller på grund av personliga egenskaper måste anses vara uppenbart olämplig att hålla bilskola,

5) råder över sig själv och sin egendom, samt

6) är solvent, och på ett tillbörligt sätt förmår svara för sina förpliktelser och som för att visa att han har tillräckliga ekonomiska resurser har ställt en säkerhet vars storlek är 50 000 mark eller, om skolan vid undervisningen använder flera än tre bilar, 100 000 mark.

Om sökanden är en juridisk person skall den som utsetts till ansvarig föreståndare för undervisningen uppfylla kraven i 1 mom. 1-5 punkten.

Som ansvarig föreståndare för undervisningen får utan särskild orsak inte godkännas en person som sköter motsvarande uppgift i en annan bilskola.

39 a §
Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola söks skriftligen hos länsstyrelsen på skolans placeringsort. I ansökan skall nämnas den kommun i vilken bilskolan kommer att vara belägen, den föreståndare som ansvarar för undervisningen samt de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan.

Till ansökan skall fogas

1) en styrkt kopia av trafiklärartillståndet och av intyget över godkänd företagarkurs för bilskolföretagare, en utredning över arbetserfarenhet samt ett utdrag ur körkortsregistret,

2) en utredning om att sökanden råder över sig själv och sin egendom,

3) såsom i 39 § 1 mom. 6 punkten avsedd säkerhet en borgensförbindelse som har ingåtts av en bank eller en försäkringsinrättning och som har ställts till tillståndsmyndigheten och kan användas för att uppfylla förpliktelser föranledda av verksamhet som idkats med stöd av ett tillstånd att hålla bilskola enligt vad som stadgas i 3 § förordningen angående närmare bestämmande av löftesmans ansvarsskyldighet, samt

4) ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret samt bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller ett andelslags eller annan sammanslutnings stadgar, om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning.

Om ändring eller förnyande av tillstånd att hålla bilskola ansöks i den ordning som gäller för ansökan om tillstånd att hålla bilskola. Tillståndet att hålla bilskola eller en styrkt kopia av det skall bifogas ansökan.

Den borgensförbindelse som avses i 2 mom. 3 punkten gäller tio år från den dag den ingicks. Borgensförbindelsen förvaras hos tillståndsmyndigheten. Säkerheten kan inte frigöras förrän tillståndshavarens tillstånd har indragits eller det är klarlagt att tillståndet inte har förnyats. I dessa fall frigörs borgensförbindelsen då ett år har förflutit från det att tillståndet återkallas eller inte förnyades.

39 b §
Beviljande och förnyande av tillstånd att hålla bilskola samt anmälningar som gäller tillståndet

Innan ansökan avgörs skall länsstyrelsen inhämta utlåtande av fordonsförvaltningen och vid behov av polisen. När ansökan om förnyande avgörs skall förutom förutsättningarna för beviljande av tillstånd även beaktas hur sökanden har skött den bilskola som tillståndet gäller.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för högst fem år.

I tillståndet att hålla bilskola skall bestämmas

1) det område inom vilket tillståndet ger rätt att bedriva bilskolverksamhet,

2) den kommun i vilken skolans undervisningslokal eller undervisningslokaler skall vara belägna,

3) de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom undervisning i bilskolan samt de övriga villkor och begränsningar som gäller undervisningens kvalitet och omfattning, samt

4) den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan.

Länsstyrelsen skall sända beslut om beviljande, ändring, förnyande och indragning av tillstånd att hålla bilskola samt beslut om tilldelande av varning till fordonsförvaltningen för kännedom.

40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall uppfylla kraven i 39 § 1 mom. 1-3 punkten och ha körrätt för de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan. De lärare som meddelar körundervisning skall ha trafiklärartillstånd. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet och sådan praktisk erfarenhet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan har godkänt enligt anvisningar av fordonsförvaltningen. Lärarnas behörighet skall innan undervisningen inleds godkännas av den som håller förarexamen.

Är det på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsedd händelse nödvändigt att byta den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan, kan en person som inte uppfyller villkoret i 39 § 1 mom. 3 punkten godkännas som ansvarig föreståndare för högst ett år, om någon som uppfyller kraven inte genast kan föreslås för detta uppdrag.

Den myndighet som beviljat tillståndet skall utan dröjsmål underrättas om händelsen och om den tillfälliga föreståndaren.

42 §
Övervakning av bilskolorna

Övervakningen sköts av dem som håller förarexamina. Den som håller förarexamen skall utan dröjsmål underrätta fordonsförvaltningen om de brister och försummelser som har upptäckts vid övervakningen. Fordonsförvaltningen kan bringa ärendet till tillståndsmyndighetens kännedom för indragning av tillståndet eller tilldelande av varning, eller utan att vidta andra åtgärder ge tillståndshavaren en anmärkning.


44 §
Fortsatt verksamhet, om tillståndshavaren dör eller försätts i konkurs

Om den som har tillstånd att hålla bilskola dör eller försätts i konkurs, har döds- eller konkursboet rätt att med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att hålla bilskola i högst ett år, förutsatt att döds- eller konkursboet utan dröjsmål till den myndighet som beviljat tillståndet anmäler en person som ansvarar för tillståndshavarens skyldigheter och som uppfyller villkoren i 39 § 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Tillstånd att hålla bilskola och att meddela teoriundervisning som har beviljats innan denna förordning har trätt i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

Av den som har tillstånd att hålla bilskola eller som är ansvarig föreståndare för undervisningen i en bilskola vid den tidpunkt då förordningen träder i kraft krävs inte att han skall ha godkänts i en företagarkurs för bilskolföretagare som avses i 39 § 1 mom. 3 punkten

Säkerhet som avses i 39 § 1 mom. 6 punkten krävs inte vid förnyande av ett tillstånd att hålla bilskola som gäller när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.