165/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om djupfrysta livsmedel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 11 § livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller djupfrysta livsmedel som säljs till konsumenter eller storhushåll djupfrysta eller till industri för vidare beredning eller annan behandling. Förordningen gäller inte glass, saftis eller annan livsmedelsis.

Förordningen gäller i tillämpliga delar frysta livsmedel samt försäljning av livsmedel som lagrats djupfrysta eller frysta.

Denna förordning tillämpas inte till den del som annat har stadgats om djupfrysning eller frysning av livsmedel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djupfrysta livsmedel livsmedel

- som har genomgått en nedfrysningsprocess som kallas djupfrysning, i vilken den maximala kristallbildningen framskrider så snabbt som det är möjligt i fråga om respektive livsmedelstyp,

- vilkas slutliga temperatur efter att den jämnats ut hålls vid -18 Celsius-grader eller kallare i alla delar av livsmedlet, och

- som säljs djupfrysta,

2) frysta livsmedel livsmedel som har frysts i förvaringssyfte och säljs frysta, men som inte uppfyller de krav som ställs på djupfrysta livsmedel, samt

3) livsmedel som lagrats djupfrysta eller frysta djupfrysta eller frysta livsmedel som säljs helt eller delvis upptinade.

2 kap.

Djupfrysta livsmedel

3 §
Tillverkning

De tillverkningsämnen som används vid tillverkning av djupfrysta livsmedel skall vara oklanderliga till sin kvalitet.

Livsmedlet skall beredas, kylas ned och djupfrysas utan dröjsmål och med ändamålsenlig teknisk utrustning för att de kemiska, biokemiska och mikrobiologiska förändringarna skall förbli så små som möjligt.

4 §
Tillåtna kylmedier

Endast följande kylmedier får komma i direkt kontakt med ett livsmedel som skall djupfrysas:

- luft,

- kväve och

- koldioxid.

5 §
Förpackning

Djupfrysta livsmedel som är avsedda att säljas till konsumenter skall förpackas av tillverkare eller förpackare i lämpliga förpackningar som skyddar livsmedlet mot uttorkning samt mikrobiologisk eller annan yttre förorening.

6 §
Beteckningen ''djupfryst livsmedel''

Beteckningen djupfryst livsmedel får användas endast om livsmedel som stämmer överens med definitionen i 2 § 1 punkten.

7 §
Förpackningspåskrifter

Utöver de påskrifter som föreskrivs i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/91) och med stöd av den, skall förpackningen till ett djupfryst livsmedel som är avsett att säljas som sådant till konsumenter eller storhushåll förses med följande påskrifter:

a) ordet djupfryst,

b) förutom uppgiften om minsta hållbarhetstid, den tid som köparen kan förvara det djupfrysta livsmedlet och förvaringsanvisningar som anger förvaringstemperaturen eller den kylutrustning som behövs, samt

c) en tydlig text med innehållet får inte frysas efter upptining.

8 §
Övriga förpackningspåskrifter

Förpackningar till djupfrysta livsmedel som är avsedda att säljas till andra än konsumenter eller storhushåll skall vara försedda med åtminstone följande obligatoriska påskrifter:

a) livsmedlets namn kompletterat med ordet djupfryst,

b) innehållsmängden uttryckt i viktenhet,

c) livsmedelspartiets kod, och

d) tillverkarens, förpackarens eller en inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verksam försäljares namn eller bifirma och adress.

De påskrifter som föreskrivs i 1 mom. skall finnas på förpackningen, kärlet eller höljet eller i en broschyr som fästs vid dessa.

9 §
Lagrings-, transport- och försäljningstemperaturer

Ett djupfryst livsmedels temperatur skall vara stabil och den skall hållas vid -18 Celsius-grader eller kallare i alla delar av livsmedlet. Under transport eller försäljning godtas dock en kortvarig temperaturförändring till högst -15 Celsius-grader.

Utrymmen i vilka djupfrysta livsmedel lagras, transporteras eller säljs får inte användas för frysning och i dem får utöver djupfrysta livsmedel endast glass, saftis och annan livsmedelsis förvaras.

10 §
Tillsyn

Livsmedelsmyndigheterna skall

a) övervaka att de utrymmen och anordningar som används vid djupfrysning, lagring och transport samt på försäljningsställen uppfyller de krav som ställs i denna förordning, och

b) övervaka djupfrysta livsmedels temperaturer genom stickprov.

Tillsynsmyndigheterna får inte på förhand eller i samband med försäljningen av djupfrysta livsmedel kräva ett officiellt intyg över att kraven i 1 mom. a punkten uppfylls.

3 kap.

Frysta livsmedel

11 §
Frysning av livsmedel

Frysning av livsmedel är tillåten i bagerier, storhushåll, hushåll och gårdsbruksenheter, som får frysa livsmedel som de själva producerar eller framställer samt plockade naturprodukter.

Livsmedel som fryses skall vara oklanderliga till kvaliteten, och denna får inte försämras vid frysningen.

De utrymmen och anordningar som används för frysning och förvaring skall vara godkända av de lokala myndigheterna för livsmedelstillsyn.

12 §
Försäljning av frysta livsmedel

Bagerier, storhushåll, hushåll och gårdsbruksenheter får servera eller sälja frysta livsmedel på tillverkningsplatsen eller vid basarer, i hallar eller på andra försäljningsställen, eller leverera dem till minutförsäljningsställen för försäljning, om transporten, förvaringen och försäljningen har ordnats så att de frysta livsmedlens kvalitet inte försämras.

Förpackningar till frysta livsmedel skall förses med de påskrifter som stadgas i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar. På förpackningarna skall dessutom finnas ordet fryst tydligt angivet i samband med livsmedlets namn samt förvaringsanvisningar.

Äggprodukter och kött som frysts i industri skall säljas vid en temperatur på -12 Celsius-grader eller kallare.

4 kap.

Livsmedel som lagrats djupfrysta eller frysta

13 §
Försäljning

Livsmedel som lagrats djupfrysta eller frysta kan säljas till konsumenter eller storhushåll helt eller delvis upptinade om det i förpackningspåskriften eller en broschyr tydligt meddelas att de har lagrats djupfrysta eller frysta och att de inte får frysas på nytt efter att de har tinats upp.

5 kap.

Särskilda stadganden

14 §
Närmare föreskrifter

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen och verkställigheten av denna förordning.

15 §
Påföljder vid överträdelse

Om påföljderna vid överträdelse av denna förordning och bestämmelser som utfärdas med stöd av den stadgas i livsmedelslagen (526/41).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 november 1977 om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel (797/77) jämte ändringar.

Åtgärder som verställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17 §
Övergångsstadgande

Den som tillverkar, förpackar eller importerar djupfrysta eller frysta livsmedel som avses i denna förordning får överlåta sådana till handeln till utgången av december 1994, även om påskrifterna inte uppfyller stadgandena i denna förordning, förutsatt att de stämmer överens med de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (89/108/EEG)

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.