150/1994

Given i Helsingfors den 25 februari 1994

Förordning om ändring förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. och 10 § 1 mom. förordningen den 34 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/61),

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 7 november 1969 (672/69), 4 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 25 november 1988 (992/88) och 10 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av 7 november 1969, som följer:

1 §

Pensionsskyddscentralen åligger, utöver vad i lag eller med stöd därav givna stadganden eller bestämmelser stadgas, att:


2) genom utgivande av publikationer och på annat sätt tillhandahålla uppgifter, utredningar och råd angående tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare samt därtill anslutna omständigheter; och


Pensionsskyddscentralen må även bedriva verksamhet, som främjar samarbetet mellan de inrättningar, vilka utöva verksamhet i enlighet med lagar nämnda i 1 mom. 2 punkten, och andra inom socialförsäkringen och socialvården verksamma inrättningar och myndigheter.

2 §

Beträffande pensionsskyddscentralen räkenskaper gäller i tillämpliga delar vad om försäkringsbolags bokföring stadgas eller förordnas.

4 §

Till representantskapet, vars ordförande, viceordförande och övriga medlemmar förordnas av social- och hälsovårdsministeriet, hör förutom ordföranden och viceordföranden sju representanter för arbetsgivarorganisationerna, sju representanter för arbetstagarorganisationerna, tre representanter för lantbruksföretagarnas organisationer, två representanter för de övriga företagarnas organisationer och tre representanter för pensionsförsäkringsbolagen samt dessutom en representant för pensionskassorna och en representant för pensionsstiftelserna. För nominering av medlemmar hör ministeriet bereda de mest representiva organisationerna, i den mån sådana finns, för envar av de ovan nämnda grupperna, som bevakar dessas allmänna ekonomiska intressen, tillfälle att inkomma med förslag till representanter för vederbörande grupp.


10 §

Till styrelsen hör en av social- och hälsovårdsministeriet förordnad ordförande och viceordförande samt elva av representantskapet valda övriga medlemmar, för vilka skall utses personlig suppleant för envar.

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsom rådet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger pensionsskyddscentralen rätt att göra undantag. Medlemmarna och deras suppleanter skall utses för sitt uppdrag för högst tre kalenderår i sänder.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Helsingfors den 25 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISIO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.